Oddělení dopravních přestupků

Položka Popis položky
Název úkonu Řízení o přestupku na úseku dopravy (dle svěřených kompetencí)
V jakém případě ve věci jednat Řízení o přestupku na úseku dopravy (dle svěřených kompetencí) je vedeno na základě oznámení právnických nebo fyzických osob nebo z vlastního popudu správního orgánu.
Charakteristika úkonu Řízení je vedeno v souladu se zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména na úseku dopravy dle speciálních zákonů v rozsahu, který je MČ P5 svěřen.
Výsledek úkonu Výzva k zaplacení určené částky, vydání příkazu ve věci přestupku nebo vydání rozhodnutí o přestupku.
Kdy věc řešit V případě protiprávního jednání právnických a fyzických osob.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Oznámení o protiprávním konání právnických nebo fyzických osob.

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

podatelna@praha5.cz ,

 

    

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Podáním v podatelně Úřadu MČ Praha 5 nebo poštou.

 

 Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky

Není zpoplatněno,

Vydání rozhodnutí o přestupku podléhá nákladům řízení paušální částkou ve výši 1000,- Kč

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky

Není zpoplatněno,

Vydání rozhodnutí o přestupku podléhá nákladům řízení paušální částkou ve výši 1000,- Kč

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 

Opravné prostředky Odvolání proti vydanému rozhodnutí k nadřízenému orgánu podáním u orgánu, které rozhodnutí vydal nebo podáním odporu proti vydanému příkazu.
Časté dotazy

Dotazy a odpovědi jsou uvedeny:

Popis řešení dopravních přestupků;
Často kladné otázky – Odbor dopravy;
popř. Životní situace

Statistika – Úhrada pokut v ZPS Praha 5 od roku 2018 (.pdf)

Sankce
Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast Provoz na pozemních komunikacích.
Klíčová slova Přestupky v dopravě
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2021
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Zápis do Registru řidičů. V případě zákazu výkonu činnosti řidičů nákladních vozidel zápis do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě