Často kladené otázky – odbor dopravy

01/06/2018

Seznam nejčastěji kladených dotazů ze strany veřejnosti a odpovědi na ně: ODBOR DOPRAVY, Úřad městské části Praha 5

Sídlo odboru: nám. 14. října 4 (4. patro)

150  22 Praha 5
Vedoucí odboru: 
Ivan Růžička

 

Seznam použitých zkratek:

 ODP ÚMČ P 5 – Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 5

– OSÚ ÚMČ P 5 – Odbor stavební úřad Úřadu MČ Praha 5

– SVM MHMP – Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy

– PČR – Policie ČR

– TSK – Technická správa komunikací

 

Nejčastěji se ptáte:

*     Jaké jsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství?

Místní poplatky jsou vyměřovány podle vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. HMP, v platném znění a pro nejběžnější typy záborů jsou v následující výši:

 • stavební zábory a parkovací místa – Kč 10,-/m2 – den
 • prodejní zábory – Kč 10,- až 100,- /m2 – den

Při kalkulaci záboru si však žadatel musí též zohlednit nájem potřebného pozemku, který bude vyměřen vlastníkem (správcem) dotčené komunikace.

 

*     Jaké jsou poplatky za vydání rozhodnutí?

Žadatel před vydáním rozhodnutí musí po vyzvání pracovníka odboru zaplatit správní poplatek (potřebné údaje obdrží na Odboru dopravy).

Výše správního poplatku:

 • délka trvání záboru max. 10 dnů – Kč 100,-,
 • délka trvání záboru 11 dnů až 6 měsíců – Kč 500,-,
 • délka trvání záboru od 6 měsíců do 12 měsíců – Kč 1.000,-,
 • rozhodnutí o připojení sjezdu ke komunikaci – Kč 500,-.

*     Jak mám postupovat při stavebním záboru?

Písemná žádost musí být podána v dostatečném časovém předstihu před předpokládaným začátkem stavebních prací a musí být k ní připojeno následující:

 • koordinační vyjádření – souhlas s provedením výkopových prací nebo souhlas se záborem TSK hl. m. Prahy (Odbor koordinace, Řásnovka 8, Praha 1)
 • nájemní smlouva, popř. kladné stanovisko TSK (Ostrovského 3, P 5), OMP ÚMČ Praha 5, SVM MHMP nebo kladné stanovisko příslušného správce komunikací (ÚMČ Slivenec)
 • 3x plánek se zakresleným dopravně inženýrským opatřením (dopravní značky) a s šířkovými poměry chodníku a vozovky v místě záboru včetně stávajícího dopravního značení
 • stavební povolení (ohlášení) vydané příslušným stavebním úřadem
 • vyjádření každého z dotčených provozovatelů veřejné hromadné dopravy pokud dojde k omezení provozu MHD, či přemísťování zastávek
 • výpisy z obchodního rejstříku (popř. živnostenský list) dodavatele, zhotovitele a žadatele
 • ověřená plná moc pro žadatele od dodavatele stavby

 

V žádosti musí být uvedeny následující údaje:

 • adresa a jméno investora akce
 • adresa a jméno dodavatele akce (dtto investor)
 • adresa a jméno žadatele (dtto investor)
 • druh akce (např. oprava fasády, rekonstrukce domu, rekonstrukce či výstavba nové poduliční sítě – plyn, voda, atd.)
 • forma záboru (např. podchodné lešení, ohrada pro materiál, kontejner, výkopy, atd.)
 • přesný termín akce
 • přesné rozměry záboru

 

*     Jakým způsobem mám postupovat při prodejním záboru?

Písemná žádost musí být podána v dostatečném časovém předstihu před předpokládaným začátkem prodejního záboru a musí být v ní uvedeny následující údaje:

 • jméno a adresa žadatele
 • IČO a rodné číslo
 • místo záboru
 • situační nákres s rozměry záboru
 • dobu, po kterou bude zábor používán
 • sortiment prodávaného zboží

 

Pokud lze žádosti vyhovět a místo je zařazeno do tzv. tržního řádu (nařízení hl. m. Prahy č. 15/2010 Sb. HMP), v platném znění (aktualizace tržních míst probíhá cca 2x ročně), vyzve ODP ÚMČ P 5 žadatele, aby uzavřel smlouvu o pronájmu pozemku s příslušným správcem (na území MČ P 5 s výjimkou Arbesova nám. je to TSK, Řásnovka 8, P 1). Po zaplacení správního poplatku (potřebné údaje na odboru dopravy) obdrží žadatel rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace pro prodejní zařízení spolu s formulářem k  úhradě místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

V případě žádosti o umístění restaurační zahrádky v Pražské památkové rezervaci (k. ú. Malá Strana) a památkové zóně (Smíchov, Barrandov, Buďánka)je nutno si vyžádat závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

 

*     Co mám učinit, když chci navrhnout změnu dopravního značení?

V žádosti o instalaci nového dopravního značení nebo o jeho změnu je třeba uvést její důvody. Dále je třeba k žádosti připojit nákres (situaci) se zakresleným navrhovaným i stávajícím dopravním značením. Žádost je projednána se zástupcem příslušného orgánu PČR, a pokud je návrh opodstatněný a lze mu z dopravního hlediska vyhovět, zašle ODP ÚMČ P 5 stanovení tohoto dopravního značení na TSK nebo příslušného správce dotyčné komunikace.

 

*     Co mám učinit, jsem-li invalidním občanem nebo je invalidní občan na mne plně odkázán a chtěl bych zajistit vyhrazené parkovací místo z důvodu nedostatečného počtu parkovacích míst před mým domem?

Žadatel musí vlastnit průkazku ZTP nebo ZTP/P. Žádost si vyzvedne na Odboru dopravy. Po jejím vyplnění přiloží kopii rozhodnutí Odboru sociálního ÚMČ Praha 5 o přidělení II. nebo III. stupně postižení a spolu s kopií průkazu ZTP či ZTP/P ji zašle či dá na podatelnu ÚMČ Praha 5. V případě, že žadatel je plně odkázán při přepravě na blízkou osobu, předloží k žádosti i kopii občanského průkazu této osoby (k ověření shodného bydliště). Pokud lze žádosti z hlediska Odboru dopravy a příslušného orgánu PČR vyhovět, obdrží žadatel rozhodnutí o přerušení řízení s kopií své žádosti. Následně donese či zašle žádost na TSK, Řásnovka 8, P 1. Z její strany bude, po vyvěšení záměru na úřední desce po dobu 30 dnů, s žadatelem následně uzavřena  smlouva o pronájmu komunikace. Tuto smlouvu žadatel doručí na ODP ÚMČ P 5, kde mu bude vystaveno rozhodnutí o povolení vyhrazeného parkoviště pro invalidu. Poté bude TSK osazeno svislé dopravní značení. Povinné vodorovné dopravní značení si zajistí žadatel u odborné firmy na vlastní náklady. Všechny úřední výkony i parkování jsou ze strany ODP ÚMČ P 5 bezplatné.

*     Co je zapotřebí k vydání rozhodnutí o připojení sjezdu ke komunikaci?

Rozhodnutí o připojení nově vznikajícího vjezdu na pozemek nebo nově budované komunikace na stávající síť místních komunikací vydává Odbor dopravy na základě žádosti došlé písemně na ODP ÚMČ P 5, který jej projedná s příslušným orgánem PČR. Tato žádost musí mít následující náležitosti:

 • projektová dokumentace, ze které budou patrny rozměry a situování požadovaného připojení sjezdu na komunikaci
 • šířkové parametry vjezdu
 • písemný souhlas vlastníka komunikace, které se připojení týká (SVM Magistrátu hl. m. Prahy)
 • technické stanovisko správce komunikace (TSK – Řásnovka 8, Praha 1, OMP ÚMČ Praha 5 nebo ÚMČ Praha Slivenec)
 • v případě zastupování vlastníka připojovaného pozemku plnou moc, či pověření podepsané v souladu s výpisem z obchodního rejstříku pro vyřízení žádosti, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání
 • výpis vlastnických vztahů /dle katastru nemovitostí/

*     Kdo je Vaším nadřízeným nebo nadřízeným Vašeho vedoucího?

Nadřízeným jednotlivých pracovníků oddělení je vedoucí ODP ÚMČ P 5 a jeho nadřízeným je tajemník ÚMČ P 5.

 

*     Kam oznámit nález vraku vozidla?

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění je likvidace vraku povinností jeho majitele. V případě, že se tak nestane, informujte o této skutečnosti Správu služeb hl. m. Prahy 

Oddělení evidence vraků – Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň, tel.: 267 002 160e-mail: vraky@sshmp.cz. Tuto informaci je samozřejmě možno oznámit i na ODP ÚMČ P 5.

 

*     Jakým způsobem je vedena MHD v místě, kde jsou rozkopány komunikace?

Informace jsou podávány vždy k danému případu v naprosté většině telefonicky. Lze využít i spojení elektronickou poštou: odp@praha5.cz.

 

*     Proč je pro potřeby územního nebo stavebního řízení OSÚ ÚMČ Praha 5  požadováno stanovisko vašeho oddělení dopravy k mému záměru?

Ve většině případů je odborem dopravy požadováno doložení výpočtu dopravy v klidu, tj. zajištění potřebných parkovacích a odstavných stání s ohledem na účel využívání vašeho objektu. Výpočet se provádí podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy). Toto řešení se promítá do stanoviska ODP ÚMČ P 5 o dopadu záměru do komunikační sítě. Dále Odbor dopravy požaduje řešení přístupových možností k danému objektu (šířkové parametry, atd.). Žádost o naše stanovisko je nutno podat písemně přes podatelnu ÚMČ Praha 5). V případě složitějších staveb vám doporučujeme se obrátit na dopravního projektanta.

 

*     Kam mám hlásit, když jsem zjistil propad ve vozovce nebo na chodníku?

Technickým stavem komunikací na území hl. m. Prahy se zabývá TSK, Řásnovka 8, P 1, příp. Ostrovského 3, P 5, web. stránky: www.tsk-praha.cz (hlášení poruch a závad), kam je možno závadu oznámit. U většiny komunikací na území MČ Slivenec zajišťuje správu přímo tento úřad. S ohledem na složitost správy nad těmito komunikacemi je samozřejmě možno tuto závadu oznámit i Odboru dopravy, které též pouze buď písemně, nebo telefonicky informuje příslušného správce komunikace.

 

*     Co mám dělat, když jsem zjistil, že nesvítí veřejné osvětlení nebo je jiným způsobem poškozeno?

Číslo, které je vyznačeno na sloupu (většinou plechový plíšek) je nutno oznámit na dispečink správce veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy (firma ELTODO), tel.: 800 101 109 nebo lze využít web. stránky www.eltodo.cz (hlášení poruch). Pokud toto oznámení občan učiní na Odbor dopravy ÚMČ Praha 5, postupujeme stejným způsobem, tj. oznámíme závadu telefonicky nebo elektronicky na dispečink.

 

*     Jakým způsobem mohu řešit, když před vjezdem do mé garáže parkují jiné vozy? Chtěl bych umístit značku zákazu zastavení.

Podle § 27, odst. 1, písm. n, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je před místem ležícím mimo pozemní komunikaci (do této definice spadá i garáž) zakázáno zastavení a stání. Osazení dopravní značky zákaz zastavení je tudíž duplicitní. Vzhledem k narůstajícím tlakům ze strany žadatelů přistupuje ODP k povolení vyznačení vodorovného dopravního značení, tj. žluté klikaté čáry (V12a) před prostorem garáže, která vyznačuje prostor, kde je zakázáno stání. O stanovení tohoto dopravního značení je nutno požádat písemně na ODP a po vyjádření příslušného orgánu PČR si jej žadatel vyznačí a udržuje na vlastní náklady. Při porušování tohoto dopravního značení je nutno se obrátit na Policii ČR, případně Městskou policii hl. m. Prahy.

*     Vykonává Odbor dopravy správu všech komunikací v oblasti působnosti?

Nikoli. Nad některými komunikacemi (mimo chodníků), vykonává správu Odbor dopravy MHMP a tudíž nespadají do působnosti našeho oddělení. Jsou to komunikace:

 • Barrandovský most
 • Bucharova    ( Plzeňská – Rozvadovská spojka)
 • Dienzenhoferovy sady
 • Dobříšská
 • Duškova
 • Hořejší nábřeží
 • Janáčkovo nábř. (Jiráskův most – Vítězná)
 • Jiráskův most
 • K Barrandovu
 • Kartouzská
 • Komořanská
 • Kukulova
 • Lidická (Palackého most – Svornosti)
 • Moulíkova
 • Mozartova (Duškova – Plzeňská)
 • Nábřežní
 • Nádražní (Vltavská – Strakonická)
 • nám. Kinských (průběžná vozovka Újezd – Štefánikova)
 • Ostrovského (Radlická – Nádražní)
 • Palackého most
 • Plzeňská (Radlická – hranice MČ Praha 13)
 • Pod Lochkovem
 • Pod Stadiony
 • Podbělohorská
 • Prachnerova
 • Pražský okruh 1
 • Radlická (bez obslužné vozovky)
 • Strahovský tunel
 • Strakonická
 • Svornosti
 • Štefánikova (v úseku Kartouzská – nám. Kinských)
 • Tomáškova
 • tunely pod Mrázovkou (včetně propojení na Strahovský tunel)
 • U Královské louky
 • Újezd
 • V Botanice
 • Vaníčkova
 • Vítězná (bez obslužných vozovek)
 • Vltavská
 • Vrchlického (Plzeňská – Duškova)
 • Zborovská
 • Zlíchovský tunel

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě