Popis řešení dopravních přestupků

 

Řešení dopravních přestupků – neoprávněné parkování na vyhrazených parkovacích zónách

Z rozhodnutí Magistrátu HMP byly předány na městské části kompetence ve věci řešení přestupků v dopravě,
a to pro úseky označené svislou dopravní značkou IP12 „Vyhrazené parkoviště“ (tzv. modré zóny) a úseky označené svislou dopravní značkou IP13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ (tzv. placené parkoviště
s vygenerováním parkovacího lístku).

Veškeré spáchané přestupky jsou řešeny podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad městské části Praha 5, Odbor dopravy, Oddělení přestupků dopravy v klidu, k přestupkům, které jsou lokalizovány a zadokumentovány automatizovaným technickým prostředkem, přistupuje dle platných právních norem a při řešení využívá možnosti, kdy vydá:

 

 • Výzvu provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky. Určená částka (pokuta) je stanovena ve výši 500 Kč. Po uhrazení této částky provozovatelem vozidla ve lhůtě stanovené je řízení
  o přestupku ukončeno.
  Dojde-li k uhrazení nižší nebo vyšší částky než byla předepsána, nebo bude zaplacena po lhůtě splatnosti, bude provedena tzv. vratka. Nebude-li určená částka vůbec uhrazena, musí správní orgán přistoupit z uvedených důvodů k vlastnímu řízení o přestupku, a to následně:

  • Provozovatel uvede v čestném prohlášení, které je součástí výzvy, kontaktní údaje řidiče, jenž mohl se dopustit spáchání přestupku a pokud jsou uvedená data o řidiči totožná s centrální evidencí obyvatel, správní orgán vydá:
   • Příkaz, kde uloží obviněnému z přestupku pokutu v možném zákonném rozmezí, a to od 1500 Kč do 2500 Kč. Správní orgán přihlíží k závažnosti protiprávního jednání řidiče. Po uhrazení této částky ve lhůtě stanovené, je řízení o přestupku ukončeno.
   • Nesouhlasí-li obviněný s vydaným příkazem, má možnost do 8 dnů ode dne jeho oznámení podat Odpor.
   • Zpětvzetí odporu není přípustné.
   • Po nabytí právní moci příkazu a neuhrazení výše pokuty, je toto vedeno jako pohledávka Úřadu městské části Praha 5.
   • Po podání odporu správní orgán obešle obviněného vyrozuměním o  Předvolání k podání vysvětlení. Při dostavení obviněného je proveden výslech a sepsán protokol, který dotyčný podepíše. Následně správní orgán vydá Rozhodnutí o přestupku
    a s případným uznáním obviněného vinným z přestupku mu bude kromě správního trestu dále uložena též povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1000 Kč.
   • Po nabytí právní moci rozhodnutí a neuhrazení výše pokuty, včetně nákladů řízení rovněž ve stanovené lhůtě, je toto opět vedeno jako pohledávka Úřadu městské části Praha 5.
  • Správní orgán došetřením zjistí, že provozovatel motorového vozidla neuhradil určenou částku, popř. neuvedl v čestném prohlášení řidiče, který se mohl dopustit spáchání přestupku a ani nikterak nekomunikuje se správním orgánem, ten tak následně z úřední moci přistoupí k samotnému řízení a vydá:
   • Příkaz, kde uloží obviněnému (provozovateli) za přestupek, že nezajistil, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích pokutu v možném zákonném rozmezí, a to od 1500 Kč do 2500 Kč. Správní orgán přihlíží k závažnosti protiprávního jednání a míře nekomunikace se správním úřadem stanovuje ve většině případů pokutu v přiměřené možné hranici. Po uhrazení této částky ve lhůtě stanovené je řízení o přestupku ukončeno.
   • Nesouhlasí-li obviněný s vydaným příkazem, má možnost do 8 dnů ode dne jeho oznámení podat Odpor.
   • Zpětvzetí odporu není přípustné.
   • Po nabytí právní moci příkazu a neuhrazení výše pokuty, je toto vedeno jako pohledávka Úřadu městské části Praha 5.
   • Po podání odporu správní orgán obešle obviněného vyrozuměním o Předvolání k podání vysvětlení. Při dostavení obviněného je proveden výslech a sepsán protokol, který dotyčný podepíše. Následně správní orgán vydá Rozhodnutí o přestupku
    a s případným uznáním obviněného vinným z přestupku mu bude kromě správního trestu dále uložena též povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1000 Kč.
   • Po nabytí právní moci rozhodnutí a neuhrazení výše pokuty, včetně nákladů řízení rovněž ve stanovené lhůtě, je toto opět vedeno jako pohledávka Úřadu městské části Praha 5.