COMENIUS a E-ACCELERATOR

Datum interpelace:
19. 05. 2020
Datum odpovědi:
15. 06. 2020
Interpelující:
Jiří Krátký
Interpelovaný:
Mgr. Nadežda Priečinská a MgA. David Dušek
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

19. 5. 2020

Mgr. Nadežda Priečinská (TOP09)
místostarostka

MgA. David Dušek (STAN)
radní

Vážení obracím se na Vás ve věci plánovaného uzavření nových nájemních smluv pro společnosti COMENIUS a E-ACCELERATOR obě sídlící v pronájmu v budovách MČ na nám. Kinských.
Společnost COMENIUS má uzavřenou nájemní smlouvu z února 1996, která končí v roce 2021. Nová výše nájemného by měla činit 1.501,80 Kč/m²/rok, což není v lokalitě nám. Kinských cena v místě obvyklá. Obdobné nebytové prostory jsou v dané lokalitě běžně na nám. Kinských pronajímány za dvojnásobnou sazbu nájemného tzn. i přes 3 tis.Kč/m²/rok.
Dovoluji se Vás tedy zeptat, jaký je přínos společnosti COMENIUS pro občany Prahy 5, aby ji mohlo být radnicí poskytnuto takto významně snížené nájemné?
Obdobně o zvýhodněný nájem žádá společnost E-ACCELERATOR, která již 2x žádala o 1 roční prodloužení své nájemní smlouvy za extrémně zvýhodněných podmínek nájemného. Navíc tato společnost nyní žádá o nájemní smlouvu na období 6 let s možností prostory pronajmout třetí straně. V jakém rozsahu a jaké bude plnění třetí stranou za tento pronájem námi spravovaných nebytových prostor? Nebude společnost E-ACCELERATOR na pronájmu našeho majetku vydělávat? Je běžnou praxí, že podnájemní smlouva se předkládá ke schválení Radě MČ Praha 5, bude tak učiněno?
A opět se Vás dovoluji dotazovat, jaký je přínos společnosti E-ACCELERATOR pro občany Prahy 5, že ji radnice MČ Praha 5 chce poskytnout pronájem velmi lukrativních kanceláří v centru Prahy za takto zvýhodněných podmínek?

Předem děkuji za vaše odpovědi.

Jiří Krátký – zastupitel MČ (Piráti)

Odpověď:

Městská část Praha 5

Mgr. Nadežda Priečinská

místostarostka

Vážený pan
Jiří Krátký

Zastupitel MČ Praha 5

 

V Praze dne 11. 6. 2020

 

 

Odpověď na interpelaci z 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne
19. 5. 2020 – nájem prostor společnosti COMENIUS a E-ACCELERATOR

 

Vážený pane zastupiteli,

 

dovolte mi, abych tímto dopisem odpověděla na Vaši interpelace ze dne 19. 5. 2020.

 

Především bych ráda odkázala na odpověď, kterou jsem učinila přímo na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 a která je v plném znění zachycena také ve steno záznamu.

 

Žádosti obou subjektů o prodloužení nájmu, byly předloženy k projednání na KOADE  (Komise obchodních aktivit a dotací EU), která je velmi pečlivě zvážila, a to včetně navrhované výše nájemného. Komise v první fázi shledala návrhy obou nájemců na výši nájemného za nedostatečné.  Proto byli vyzváni k modifikaci nabídky v kritériu výše navrhovaného nájemného.

 

Po doplnění nabídek, resp. zvýšení navrhované částky komise zvážila i další aspekty a prodloužení nájemních smluv za uvedených podmínek doporučila. Já jsem se při předkládání záměru s tímto doporučení ztotožnila také proto, že alternativou pro neprodloužení nájmu by bylo ukončení nájemních vztahů, vyklizení prostor, oprava prostor a hledání nového nájemce. To je vždy spojené s nemalými finančními a časovými náklady, které se prodloužením nájmu se stávajícím nájemcem ušetří. Také bylo zvažováno, že prodloužení nájmu přišlo v době, kdy v souvislosti s opatřeními na zmírnění rizik spojených s COVID – 19, lze očekávat ukončování provozů u některých nájemců a tedy i zhoršenou situaci na trhu.

 

Navíc Comenius je spolek vykonávající svoji činnost v oblasti vzdělávání. Obvykle mají spolky vykonávající činnost na území MČ výhodnější podmínky nájmu.

 

S ohledem na výše uvedené bylo tedy z hlediska hospodárnosti komisí a následně i Radou MČ shledáno jako efektivnější prodloužení nájmu a vyjednání zvýšení nájemného, jak jsem popsala výše.

 

S přátelským pozdravem

 

 

Mgr. Nadežda Priečinská

 

 

 

Městská část Praha 5

     MgA.David Dušek

Radní MČ Praha 5

 

 

2020-06-12

 

 

Interpelovaný:            MgA. David Dušek, radní MČ Praha 5

Interpelaci podal:       Jiří Krátký, zastupitel MČ Praha 5

 

 

Odpověď na interpelaci ze dne 19. května 2020 – pronájem pro společnosti COMENIUS a E-ACCELERATOR

 

 

Vážený kolego, milý Jirko,

 

Velmi si vážím Tvé inciativy a rád odpovídám na svou historicky první interpelaci. Trošku mě mrzí, že Tvé otázky nesměřují k tématům, kterými se na radnici MČ Praha 5 zabývám. Vnímám to však jako dotaz vyplývající z mé iniciativy snížit nájemné podnikatelům postiženým nařízeními vlády v rámci vyhlášení nouzového stavu. Musím však předeslat, že toto není ten případ – i když by se tak mohlo zdát.

 

Na základě mých zjištění jsou obdobné žádosti o prodloužení nájmu nebo o nájmu předkládány komisi obchodních aktivit. Tak bylo učiněno i v těchto případech. Dle mých informací, neb jsem nebyl osobně jednání příslušné komise účasten, proběhla poměrně živá diskuse právě na téma, nejen výše nájmu, ale i doby, na kterou se nájem prodlužuje. Komise obchodních aktivit nesouhlasila u Comenia, jinak dlouhodobého nájemce s dobrou platební morálkou, s částkou, kterou nájemce navrhoval. Po doplnění informací nakonec komise stanovila výši ročního nájemného výrazně vyšší oproti původnímu návrhu. Musím však připomenout, že změna nájemce a ukončení smlouvy by mělo i určité finanční náklady, spojené s hledáním, výběrem a zasmluvněním nových nájemců.

 

Obdobná je situace i u druhého ze zmíněných nájemců – E-Acceleratoru, z.ú. Tento „ústav“ provozuje svou činnost v prostorách MČ Praha již delší dobu a je poměrně pozitivně vnímán. Máš zcela pravdu, když tvrdíš, že tento ústav bude své prostory podpronajímat. Ale to je jeho účelem. Jako akcelerátor začínajících firem jim poskytuje zázemí, ve kterém se mohou plně rozvinout a vytvářet hmotné statky ku prospěchu celé společnosti. A k tomu jim potřebuje poskytnout nejen zázemí takříkajíc duchovní ale i faktické sídlo tak, aby byly tyto nově vzniklé firmičky schopny splnit svou zákonnou povinnost, tedy při vzniku uvést své firemní sídlo.

 

Komise obchodních aktivit toto všechno zhodnotila, paní místostarostka tato doporučení respektovala a dle těchto indicií připravila návrh do Rady. Je nutné znovu připomenout v jak složité situaci mnoho z našich nájemců je a patrně i bude, jak dalece je zasáhne recese zapříčiněná zastavením celosvětové ekonomiky v důsledku šíření koronaviru.

 

Doufám, že jsem vše zodpověděl k Tvé spokojenosti a přeji Ti mnoho zdaru do Tvé další činnosti.

 

 

S přáním hezkého dne

 

 

 

MgA. David Dušek