Individuální dotace

Individuální dotace řeší určitou potřebu  konkrétního žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl, a to písemně formou žádosti, která musí obsahovat náležitosti uvedené níže. O poskytnutí individuální dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy rozhoduje Rada městské části Praha 5. Přesahuje-li požadovaná individuální dotace částku 50 000 Kč, rozhoduje o poskytnutí dotace Zastupitelstvo městské části Praha 5; v takovém případě Rada městské části Praha 5 předloží Zastupitelstvu městské části Praha 5 ke konečnému schválení již radou schválený návrh na poskytnutí dotace a její výši a návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

 

Individuální žádost musí obsahovat alespoň:

 1. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 2. požadovanou částku,
 3. účel, na který chce žadatel dotaci použít,
 4. dobu, v níž má být dosaženo účelu,
 5. popis, cíle a harmonogram projektu, na který má být dotace poskytnuta, včetně uvedení a odůvodnění významu projektu pro občany MČ Praha 5 a jeho předběžného položkového rozpočtu s uvedením dalších zdrojů financování,
 6. přehled předchozí spolupráce žadatele s MČ Praha 5, včetně výše poskytnutých peněžních příspěvků v minulých třech letech, a doklad prokazující vyúčtování takto poskytnutých finančních prostředků,
 7. přehled podaných žádostí v jiných dotačních programech vyhlášených MČ Praha 5 pro daný kalendářní rok,
 8. je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
  1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
  2. osob s podílem v této právnické osobě,
  3. osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a údaj o výši tohoto podílu,
 9. seznam případných (očíslovaných) příloh žádosti, den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i úředně ověřenou plnou moc.

Individuální žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici níže viz přílohy ke stažení v jednom vyhotovení společně se všemi přílohami a to následujícím způsobem:

 1. osobně v podatelně úřadu nebo prostřednictvím držitele poštovní licence; žádost musí být doručena v zalepené obálce označené „Individuální žádost o dotaci“, názvem gesčního odboru úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením žadatele;
 2. elektronicky prostřednictvím dodání do datové schránky úřadu (ID yctbyzq); žádost musí být označena „Individuální žádost o dotaci“, názvem gesčního odboru úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením žadatele;
 3. elektronicky prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny úřadu (podatelna@praha5.cz); žádost musí být označena „Individuální žádost o dotaci“, názvem gesčního odboru úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením žadatele. Informace o vlastnostech zaručeného elektronického podpisu naleznete ZDE.

 

Podrobnější informace k individuální dotaci jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5, zejména v zejména Čl. 2, Čl. 4 a Čl. 11 až 15. Doporučujeme podávat žádosti o individuální dotace v dostatečném předstihu před termínem konání akce (projektu).

 

V případě zájmu o podání žádosti o individuální dotaci v některé z následujících oblastí využijte kontakty pod níže uvedenými odkazy