Programová dotace 2022

Městská část Praha 5 podporuje organizátory akcí a projektů formou programových dotací, které se vyhlašují zpravidla jednou ročně. Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) Programových žádostí o poskytnutí dotace. Žádosti se nově podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 5 – Grantys.

Rada městské části Praha 5 vyhlásila pro rok 2022 následující dotační programy:

(Níže uvedené dotační programy byly schvalovány na zasedáním rady dne 27. 10. 2021 a budou zveřejněny pod níže uvedenými odkazy, na elektronické úřední desce a v dotačním portále Grantys)

 

 1. Podpora a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5 v roce 2022 – 2022
 2. Podpora protidrogové politiky v roce 2022 – 2022
 3. Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Aktivní dětství v roce 2022
 4. Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Spokojené stáří v roce 2022
 5. Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Život bez bariér v roce 2022
 6. Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Život bez předsudků v roce 2022
 7. Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti v roce 2022
 8. Ochrana a rozvoj veřejného prostoru Prahy 5 v roce 2022
 9. Péče o zeleň Prahy 5 v roce 2022
 10. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) na Praze 5 v roce 2022
 11. Péče o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podpora volně žijících živočichů, vzácné flóry na území MČ Prahy 5 v roce 2022
 12. Založení komunitních zahrad v roce 2022
 13. Jednorázové kulturní aktivity v roce 2022
 14. Celoroční kulturní aktivity v roce 2022
 15. Kulturní aktivity při prezentaci a soutěžních akcích v zahraničí v roce 2022
 16. Podpora zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5 v roce 2022
 17. Údržba, opravy a pořízení sportovního zařízení v roce 2022
 18. Sportujeme na Pětce – podpora pravidelné činnosti sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží do 21 let – 2022
 19. Rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení na území MČ Praha 5 v roce 2022
 20. Využití volného času pro seniory a zdravotně postižené v roce 2022
 21. Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2022
 22. Úhrada nákladů vzniklých navýšením cen energií pro sportovní zařízení a sportovní kluby působící na území MČ Praha 5

Program č. 22 je mimořádně vypsaný dotační titul. Dbejte prosím pozornosti rozdílných podmínek oproti již vypsaným programovým dotacím pro rok 2022.

 

Přidělené programové dotace 2022

 

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 29.11.2021 – 07.01.2022

 

Programová žádost o poskytnutí dotace včetně příloh a vyplněný formulář Potvrzení o podání žádosti o programovou dotaci MČ Praha 5 pro rok 2022 a prohlášení o přijaté podpoře DE MINIMIS  se vyhotovuje a podává pouze prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 5 – Grantys.

Žadatel je povinen kompletně vyplnit Žádost o programovou dotaci a vyplnit formulář Potvrzení o podání žádosti o programovou dotaci MČ Praha 5 pro rok 2022 a prohlášení o přijaté podpoře DE MINIMIS. Toto potvrzení je nutné vytisknout, podepsat, naskenovat a nahrát do systému GRANTYS nejdříve 29. 11. 2021, tzn., že na podepsaném potvrzení musí být datum mezi 29. 11. 2021 a 07. 01. 2022.
Žádost ani potvrzení o podání žádosti není možné poslat poštou nebo zaslat elektronicky datovou schránkou.

Podrobnější informace k programové dotaci jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5, zejména v Čl. 2, Čl. 4 a Čl. 6 až 10.

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na úřední desce Úřadu městské části Praha 5, na internetových stránkách MČ Praha 5 pod odkazy na jednotlivé programy a v dotačním portále Grantys.

Prosíme, prostudujte důkladně směrnici č. 5/2017 Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5 a manuál dotačního systému. Tyto dokumenty naleznete pod odkazy níže.

Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

 

 

 

Archiv programových dotací

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě