Vícejazyčné standardní formuláře

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Vícejazyčné standardní formuláře

4. Popis:

Dne 16.02.2019 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.
Toto nařízení mimo jiné stanoví, že vybrané veřejné listiny, vydávané členskými státy Evropské unie, které budou předkládány v jiném členském státu Evropské unie, není již třeba opatřit žádným vyšším ověřením (např. Apostille). Dále upravuje vydávání tzv. vícejazyčných formulářů. Doklad, ke kterému bude připojen tento formulář, již není potřeba nechat úředně přeložit. Je však třeba upozornit, že v některých případech může vydaný doklad obsahovat důležité informace, které nejsou součástí standardních formulářů (např. poznámka v matričním dokladu). V těchto případech může být úřední překlad i nadále požadován. Tyto standardní vícejazyčné formuláře netvoří samostatný doklad, vždy musí být připojeny k některému z dokladů, vydávaných členským státem EU.
Na úseku matriky budou v ČR standardní vícejazyčné formuláře vydávány k těmto dokladům:
• Rodný list
• Oddací list
• Úmrtní list
• Doklad o registrovaném partnerství
• Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
• Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
Vícejazyčné formuláře lze připojit na žádost buď k nově vydávaným dokladům (prvopisy i duplikáty) nebo k již vydaným dokladům, které byly vydány po 01.01.2015. Zažádat o něj je možné vždy u příslušného matričního úřadu, který vydal matriční doklad, ke kterému má být formulář připojen.
Výše uvedené postupy se vztahují pouze na členské státy Evropské unie, neplatí pro Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.
Dokument se nevydává automaticky, pouze na žádost.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, které se týká matriční zápis, členové její rodiny, její sourozenci a zmocněnci těchto osob a u úmrtí fyzická osoba, která prokáže právní zájem, která žila se zemřelým v době jeho smrti nebo která je vypravitel pohřbu

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Na vydání vícejazyčného standardního formuláře má nárok fyzická osoba, které se týká matriční zápis, členové její rodiny, její sourozenci a zmocněnci těchto osob a u úmrtí fyzická osoba, která prokáže právní zájem, která žila se zemřelým v době jeho smrti nebo která je vypravitel pohřbu.
Oprávněná osoba může žádost o vydání tohoto dokumentu podat osobně nebo zaslat matričnímu úřadu písemně.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti o vydání Vícejazyčného standardního formuláře

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Vícejazyčný standardní formulář vydává matriční úřad, který vydal matriční doklad.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jednotlivé matrikářky Odboru matrik a státního občanství

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- průkaz totožnosti žadatele (OP, cestovní doklad, event. řidičský průkaz, cizinci průkaz o pobytu na území ČR),
- doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců,
- plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec oprávněné osoby

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Žádost o vydání vícejazyčného standardního formuláře" získáte v úřední dny (pondělí a středa) na Odboru matrik a státního občanství, Praha 5, Štefánikova 13, 15, 1. patro a na webových stránkách ÚMČ Praha 5:
Formulář ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

100 Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 dní

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

-

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

18. Jaké jsou související předpisy:

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud ÚMČ Praha 5 žadateli - fyzické osobě - nevyhoví v plném rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Účastník řízení se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy (oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1). Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 5.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

§ 79a zák. č. 301/2000 Sb.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04. 01. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

-

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě