Určení otcovství

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Určení otcovství k nenarozenému (narozenému) dítěti, Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte o určení otcovství k nenarozenému (narozenému) dítěti

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče dítěte, pokud jsou zletilí. V případě, že jsou nezletilí, řeší soud v místě trvalého bydliště.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Rodiče dítěte se dostaví na kteroukoliv matriku a učiní souhlasné prohlášení o otcovství.

Svobodné ženy a ženy, u kterých uběhlo více než 300 dní od rozvodu:

Otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.
Prohlášení se činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem.

Vdané ženy a ženy rozvedené méně než 300 dní, kdy manžel (bývalý manžel) není otcem dítěte:
Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.
Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich, před matričním úřadem nebo před zastupitelským úřadem České republiky; návrh lze podat nebo prohlášení učinit nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte.
K určení otcovství v tomto případě nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.

V případě nejasností doporučujeme telefonickou, příp. osobní konzultaci.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva na matrice (nelze řešit v zastoupení).

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

K nenarozenému dítěti kdekoliv, k narozenému dítěti lze určit otcovství také na kterémkoliv matričním úřadě, pokud byl již vystaven rodný list dítěte (předkládá se při určení otcovství). Zápis se poté přeposílá do místa narození dítěte.
K narozenému dítěti ve FN Motol doporučujeme navštívit Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matriku narození, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 120 a č. 121.
Pokud chcete dodatečně určit otcovství k narozenému dítěti, které ještě nemá vystavený rodný list, dostavte se oba osobně po telefonické domluvě s námi.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství (matrika narození), Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 13,15, I. patro, kanceláře č. 120 a č. 121.
Telefonní kontakty:
Klára Charvátová Janatová - tel. 257 000 596, Eva Pekařová - tel. 257 000 884, Kateřina Nováková - tel. 257 000 882, Zdeňka Navrátilová - tel. 257 000 580

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady:
- občanské průkazy (cestovní doklady)
- rodné listy
- matka těhotenský průkaz
- rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (potvrzení od soudu o zahájení soudního řízení o rozvodu manželství)
- ovdovělá matka úmrtní list manžela
- matka cizinka potvrzení o rodinném stavu z domovského státu
- cizinci: rodné listy (originály nebo úředně ověřené fotokopie), přeložené do českého jazyka, příp. opatřené vyšším ověřením; pokud nehovoří a nerozumí česky, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.
V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci.

Pokud se jedná o dítě již narozené, předloží rodiče tyto doklady:
- občanské průkazy (cestovní doklady)
- rodné listy
- rodný list dítěte, pokud byl již vystaven
- rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (potvrzení od soudu o zahájení soudního řízení o rozvodu manželství)
- ovdovělá matka úmrtní list manžela
- matka cizinka potvrzení o rodinném stavu z domovského státu
- cizinci: rodný list dítěte, rodné listy rodičů přeložené do českého jazyka, příp. vyšší ověření, pokud nehovoří a nerozumí česky, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.
V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není stanoven, zápis o určení otcovství vyplní matrikář za přítomnosti rodičů dítěte.

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Sepsání zápisu o určení otcovství ani vystavení nového rodného listu po určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ihned v případě, že jsou předloženy požadované doklady.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

-

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy:

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

-

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04. 01. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě