Úmrtí

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Úmrtí

4. Popis:

Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské části Praha 5 a Slivenec.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Úmrtní list může matriční úřad vydat:
a) členům rodiny zemřelého (tj. manželovi/manželce, partnerovi/partnerce, jeho rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, pravnukům)
b) sourozencům zemřelého
c) fyzické osobě zplnomocněné členem rodiny zemřelého /viz výše uvedené písm. a)/ nebo sourozencem zemřelého (podpis musí být na plné moci úředně ověřen)
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
e) fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem, nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Osoba uvedená pod písm. a) až e) musí matričnímu úřadu prokázat:
- svou totožnost platným průkazem totožnosti (např. občanským průkazem nebo cestovním pasem)
- právní nárok na vydání úmrtního listu /např. prokázat rodinnou vazbu k zemřelému příslušnými matričními doklady - rodným či oddacím listem, popř. předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem některého člena rodiny či sourozence zemřelého, nebo prokázat nárok dle výše uvedených písm. d), e)/.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Na Úřadu městské části Praha 5 lze vyřídit úmrtí, ke kterým došlo ve správním obvodu MČ Prahy 5 a Slivenci.
Úmrtní list vyřizuje ÚMČ Praha 5 do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit úmrtí matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popř. od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Úmrtní list lze vystavit po doručení potřebných dokladů. Oprávněné osobě se doklad předá osobně, nebo se jí odešle poštou doporučeně do vlastních rukou.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matrika úmrtí.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 118.

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hodin

Kontaktní telefony:
Irena Janoušová, tel. 257 000 530
Irena Navrátilová, tel. 257 000 529

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti fyzické osoby, která úmrtí vyřizuje (OP, cestovní doklad, event. řidičský průkaz, cizinci průkaz o povolení k trvalému pobytu)
- občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici
- matriční doklady zemřelého (rodný list, oddací list), pokud je má oprávněná osoba k dispozici
- matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému (nevztahuje se na manžela/manželku, partnera/partnerku)
- plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li úmrtí zplnomocněný zástupce.

OZNAMOVACÍ POVINNOST MATRIČNÍHO ÚŘADU:
Matriční úřad je povinen při úmrtí státního občana České republiky, nebo cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen trvalý pobyt, zaslat oznámení o úmrtí:
1) okresnímu nebo obvodnímu soudu v místě trvalého bydliště zemřelého, který zařídí zahájení dědické řízení,
2) České správě sociálního zabezpečení v Praze.

Údaj o úmrtí státního občana České republiky zavede matriční úřad do informačního systému evidence obyvatel. O úmrtí cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen pobyt, informuje Ředitelství služby cizinecké policie a zastupitelský úřad cizího státu.

Informace k občanskému průkazu pozůstalého manžela/partnera:
Občan je povinen do 15 dnů od převzetí úmrtního listu požádat obecní úřad s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

Na matrice lze odevzdat další osobní doklady zemřelého, například:
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
- cestovní pas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za vystavení prvopisu úmrtního listu se nehradí žádný správní poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zápis do matriční knihy úmrtí a vystavení úmrtního listu je nutné provést do 30 dnů od obdržení podkladů, tj. od obdržení listu o prohlídce zemřelého.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

-

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy:

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

§ 79a zák. č. 301/2000 Sb.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04. 01. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

-

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě