Potvrzení z matriční knihy

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize

4. Popis:

Matriční úřad městské části Prahy 5 vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí a knihy registrovaného partnerství pro správní obvody Praha 5 a Praha-Slivenec. Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Potvrzení lze vydat fyzické osobě, která prokáže, že ho potřebuje k uplatnění nároku v cizině, nebo pokud tak stanoví zvláštní zákon.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Osoba podá matričnímu úřadu žádost o vydání potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize a prokáže, že potvrzení potřebuje k uplatnění nároku v cizině, nebo sdělí, podle kterého zvláštního zákona požaduje vydání potvrzení.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u matričního úřadu, který vede matriční knihu, ze které má být vydáno potvrzení.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro
kanceláře:
č. 112 - manželství, registrované partnerství, č. 120, 121 - narození, č. 118 - úmrtí

Telefonní kontakty pro případné informace:

manželství, registrované partnerství: Lídie Janáčová - tel. 257 000 539, Helena Marešová - tel. 257 000 538

narození: Klára Charvátová Janatová - tel. 257 000 596, Eva Pekařová - tel. 257 000 884, Kateřina Nováková - tel. 257 000 882, Zdeňka Navrátilová - tel. 257 000 580

úmrtí: Irena Janoušová - tel. 257 000 530, Irena Navrátilová - tel. 257 000 529

úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hodin

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel předloží:
- platný doklad totožnosti,
- doklady, kterými může prokázat, že potvrzení potřebuje pro uplatnění svého nároku v cizině (resp. sdělí údaje, podle jakého zvláštního zákona požaduje vydání potvrzení).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy" získáte v úřední dny (pondělí a středa) na Odboru matrik a státního občanství, Praha 5, Štefánikova 13, 15, 1. patro, a na webových stránkách ÚMČ Praha 5:
ODKAZ

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti za každou započatou stranu formátu A4.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Potvrzení je matriční úřad povinen vydat do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

-

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy:

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud se žadateli nevyhoví, vydá matriční úřad o této skutečnosti rozhodnutí. Žadatel se může do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Prahy 5.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

§ 79a zák. č. 301/2000 Sb.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04. 01. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

-

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě