Osvědčení o státním občanství České republiky

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Osvědčení o státním občanství České republiky

4. Popis:

Státní občanství se prokazuje:
- občanským průkazem
- cestovním dokladem
- osvědčení o státním občanství ne starším 1 roku
- listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku

V osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen "osvědčení") se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, příp. o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení.
Na žádost je rovněž možné vydat osvědčení o tom, že fyzická osoba není k datu jeho vydání státním občanem České republiky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osvědčení se vydává na žádost fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná.

Za dítě mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení jeho zákonní zástupci nebo opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení; místo zákonného zástupce může podat žádost rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.

Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat:
- příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec,
- fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel nebo jeho zákonný zástupce se dostaví na matriční úřad v místě trvalého pobytu a splní požadované náležitosti.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou a podání žádosti na příslušném úřadě.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost o vydání osvědčení se podává u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území České republiky.
Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1.
V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji bezodkladně zašle příslušnému krajskému úřadu v České republice.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Kontakty:
Hana Dolejší, tel. 257 000 534
Mgr. Eliška Pekárková Schneiderová, tel. 257 000 876

Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Osoba starší 15ti let:
- předloží doklad totožnosti
- rodný list, oddací list, popř. rozsudek o rozvodu manželství, doklad o partnerství, popř. doklad o zániku partnerství, úmrtní list manžela
- pokud se rodiče žadatel narodil po 1.1.1954, předloží rodný list jednoho z rodičů nebo jejich oddací list
- další doklady (dle povahy žádosti upřesní pracovnice odboru při individuálním jednání)
- dříve vydané doklady o státním občanství nebo státním občanství rodičů
- doklady, prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
-doklad o osvojení

Osoba mladší 15ti let:
(žádá zákonný zástupce - rodič nebo opatrovník či ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
- rodný list dítěte
- rodný list rodičů dítěte nebo oddací list rodičů dítěte, pokud je ve formátu A5 (v případě, že rodiče zákonného zástupce jsou narozeni po 1. 1. 1954, je třeba předložit i rodný list jednoho z rodičů zákonného zástupce nebo jejich oddací list)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Žádost o osvědčení o státním občanství" získáte v úřední dny (pondělí a středa) na Odboru matrik a státního občanství, Praha 5, Štefánikova 13, 15, 1. patro, a na webových stránkách ÚMČ Praha 5:
Formulář ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Výše poplatku za podání žádosti o osvědčení činí 100 Kč; platba se uskutečňuje v hotovosti při podání žádosti o osvědčení.
Je-li žádost podávána prostřednictvím zastupitelského úřadu, činí správní poplatek 300 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ve složitých případech vyžadujících archivní šetření lhůta činí 180 dnů. V ostatních případech vydá ÚMČ osvědčení bezodkladně a nelze-li osvědčení vydat bezodkladně, správní orgán vydá osvědčení do 30 dnů. Osvědčení o státním občanství České republiky nelze vydat na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

-

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy:

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti tomuto rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení lze podat prostřednictvím Úřadu městské části Praha 5 k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

§ 63 zák. č. 186/2013 Sb.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako žadatel o udělení státního občanství České republiky uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o své bezúhonnosti v čestném prohlášení podle § 19 písm. e),
b) jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení podle § 31 až 36 nepravdivý nebo neúplný údaj, nebo
c) uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat
1. jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství,
2. jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto občanství pro dítě,
3. jako žadatel o vydání osvědčení, toto osvědčení, nebo
4. jako zákonný zástupce nebo opatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě, toto osvědčení pro dítě.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 20000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokutu do 50000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 v prvním stupni řízení projednává správní orgán, který vede řízení o nabytí státního občanství České republiky, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo b) anebo podle písmene c) bodu 1 nebo 2, nebo správní orgán, který je příslušný vydat osvědčení, jde-li o přestupek podle písmene c) bodu 3 nebo 4.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

26. 01. 2022

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26. 01. 2022

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě