Nahlížení do matričních knih

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Nahlížení do matričních knih

4. Popis:

Oprávněná osoba může za přítomnosti matrikáře nahlédnout do matriční knihy a seznámit se s údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy a činit z ní výpisy v přítomnosti matrikáře:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny,
b) pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo
e) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu v matriční knize a činit z ní výpisy v přítomnosti matrikáře pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí plné svéprávnosti.

Do zápisu narození dítěte v matriční knize, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout a činit z ní výpisy v přítomnosti matrikáře pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

Požádá-li fyzická osoba o nahlédnutí do matričního zápisu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Poznámka:
Matriční úřad povolí nahlédnout do matričního zápisu v přítomnosti matrikáře jakékoli fyzické osobě, uplynula-li od dotčeného zápisu v matriční knize lhůta:
- 100 let u narození
- 75 let u manželství
- 30 let u úmrtí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Oprávněná osoba podá žádost o nahlédnutí do matriční knihy. V případě, že žadatelem není fyzická osoba, které se zápis týká, musí:
- prokázat, že je členem rodiny (matričními doklady), nebo sourozencem, nebo
- prokázat, že je to nezbytné k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků (tj. obcí a krajů), nebo
- předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, pokud o nahlédnutí žádá zmocněnec.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oprávněná osoba podá žádost o nahlédnutí do matriční knihy.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný úřad - dle vzniku matriční události. Pokud matriční událost nastala na území MČ Praha 5 nebo MČ Praha-Slivenec, je příslušný Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro
kanceláře:
č. 112 - manželství, registrované partnerství, č. 120 a 121 - narození, č. 118 - úmrtí.

Telefonní kontakty pro případné informace:

manželství, registrované partnerství: Lídie Janáčová - tel. 257 000 539, Helena Marešová - tel. 257 000 538

narození: Klára Charvátová Janatová - tel. 257 000 596, Eva Pekařová - tel. 257 000 884, Kateřina Nováková - tel. 257 000 882, Zdeňka Navrátilová - tel. 257 000 580

úmrtí: Irena Janoušová - 257 000 530, Irena Navrátilová - tel. 257 000 529

úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hodin

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- průkaz totožnosti žadatele;
- veřejné listiny, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců; nebo
- listiny, kterými prokáže, že nahlédnutí do matriční knihy je nezbytné z důvodu uplatnění svých práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků nebo
- plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Žádost o nahlédnutí do matriční knihy" získáte v úřední dny (pondělí a středa) na Odboru matrik a státního občanství, Praha 5, Štefánikova 13, 15, 1. patro, a na webových stránkách ÚMČ Praha 5:
Formulář ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za nahlédnutí do jednoho matričního zápisu se hradí poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti.
Vyhledávání v matričních knihách: 200 Kč/hod.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žadateli se umožní nahlédnout do matriční knihy zpravidla ihned při podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

-

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy:

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud matriční ÚMČ Prahy 5 žadateli - fyzické osobě - o nahlédnutí do matriční knihy nevyhoví v plném rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Účastník řízení se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy (oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1). Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 5.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

-

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04. 01. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

-

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě