Cestovní pas

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Cestovní pas

4. Popis:

1. K cestě do zahraničí mimo Evropskou unii (dále jen EU) je potřeba mít cestovní pas, který může vlastnit každý občan ČR. Po státech EU může cestovat občan, který vlastní občanský průkaz se strojově čitelnou zónou (poslední verze OP). Občanský průkaz může od 1.1.2012 mít i občan mladší 15 let/100,-Kč.

2. Výdej údajů z evidence cestovních dokladů (dále jen AISCD)

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Kdo a za jakých podmínek naleznete zde:

Ministerstvo vnitra

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky k řešení naleznete zde:

Ministerstvo vnitra

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání cestovního pasu podává občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na Městské části Praha 1-22 nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.
Vyhotovený cestovní doklad musí převzít osobně občan, kterému se doklad vydává, u dítěte do 15 let vyzvedne cestovní doklad pouze zákonný zástupce, který zároveň předloží svůj doklad totožnosti.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na Městské části Praha 1-22 nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (zrychlený) nelze podat u zastupitelského úřadu.
O zrychlený cestovní pas je možné zažádat přímo na pracovišti Ministerstva vnitra ČR v jeho úředních hodinách:

Ministerstvo vnitra

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti
- odevzdat dříve vydaný cestovní doklad
- rodný list (do 18ti let věku)
- osvědčení o státním občanství při vydání prvního cestovního pasu předložíte jen v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
- uhradit správní poplatek za vydání cestovního pasu

Ministerstvo vnitra

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Viz bod 4.

ad1. u žádosti o cestovní pas není stanoven

ad2. u žádosti Výdej údajů z evidence AISCD - Formuláře ke stažení:

Formuláře ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Výše správní poplatků naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

Ministerstvo vnitra

V případě podání žádosti o cestovní pas na odboru osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb úřadu MČ Praha 5 lze uhradit správní poplatek hotově nebo kartou prostřednictvím platebního automatu, umístěného v odbavovací hale přepážek odboru.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zákonnou lhůtu pro vyřízení žádosti o cestovní pas naleznete zde:
Ministerstvo vnitra

Vyhotovení cestovního pasu v zákonné lhůtě do 30 dnů a zažádaného na úřadu MČ Praha 5 si lze ověřit na:
Informace o možnosti vyzvednutí hotového dokladu

Lhůty pro vyřízení naleznete zde:
Ministerstvo vnitra

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Opravné prostředky a sankce naleznete zde:

Ministerstvo vnitra

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Převzetí cestovního pasu uskutečňuje žadatel, zákonný zástupce, příp. zmocněnec na základě specifické ověřené plné moci (důvody zvlášť zřetele hodné).

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Viz bod 4.

ad1. u žádosti o cestovní pas nelze žádat elektronicky

ad2. Výdej údajů z evidence AISCD lze na základě formuláře zde:

Formulář

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

- Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
- Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
- Vyhláška MV č. 281/2021 Sb. k provedení zákona o občanských průkazech
a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
- Sdělení MZV 288/2016 Sb. o zveřejnění seznamu států, do nichž lze
překročit vnější hranici s občanským průkazem
- Vyhláška MZV 28/2016 Sb. o stanovení vzorů diplomatických a služebních
pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a
tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním
průkazu, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MV 415/2006 Sb. kterou se stanoví technické podmínky a postup
při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v
nosiči dat cestovního dokladu ve znění vyhlášek č. 75/2009 Sb., č. 83/2011
Sb. a č. 206/2014 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky naleznete zde:

Ministerstvo vnitra

Uplatňují se na základě nesouhlasu účastníka řízení s vydaným rozhodnutím v souladu s poučením v rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce naleznete zde:
Ministerstvo vnitra

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstva vnitra ČR

Ministerstvo vnitra

Portál veřejné správy

Úřad MČ Praha 5

Rady občanům

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Mgr. Antonín Kufa, MBA, LL.M.
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 04. 2023

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01. 11. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě