ŠKOLY A ŠKOLKY – aktuální informace (nejen o zápisech) pro rodiče

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že vládou vyhlášený nouzový stav ovlivňuje životy nás všech a ve velké míře se dotýká školství, připravili jsme pro vás souhrn důležitých informací a termínů, které Vám usnadní orientaci v organizaci školního roku.

Pro MČ Praha 5 platí, že spuštění aplikace pro zápis mateřských škol se posouvá na 6. 4. 2020, viz Zápis doma  (https://zapisdoms.praha5.cz/)Navíc s ohledem na omezený provoz úřadu platí, že za účelem pořízení potvrzení o trvalém pobytu dítěte rodiče (zákonný zástupce) při letošním zápisu nemusí úřad navštívit.Vzhledem ke stávající situaci jsme přistoupili k tomu, že pokud rodiče podepíší v souladu s GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů, trvalé bydliště dětí budeme ověřovat ve spolupráci s Oddělením evidence obyvatel a osobních dokladů sami, viz informace níže: Zápisy do MŠ zřizovaných MČ Praha 5

O aktuálním dění ve školství informuje na webových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ZDE.

 

Na základě rozhodnutí Vlády ČR se  rámci uvolňování opatření přijatých v souvislosti s nouzovým stavem POVOLUJE (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace) s platností od:

 

 • 20. dubna 2020 


  Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) 
  – individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů. 

 • 11. května 2020
  Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria.


  Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.

  Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech.
   

 • 25. května 2020 


  Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
   

  Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.).

      Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové
zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

 

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

 

 Navržená opatření ve školách a školských zařízeních jsou přehledně uvedena v TABULCE

 

 

Podrobné informace Ministerstva zdravotnictví ČR k uvolňování mimořádných opatření i ZDE.

 

 

Aktuální informace v souvislosti s epidemií koronaviru nejen k OŠETŘOVNÉMU jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ZDE, k dispozici jsou rovněž na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) ZDE.

ČSSZ: Řádně vyplněné tiskopisy jsou klíčové pro hladký průběh vyplácení ošetřovného

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) apeluje na všechny zaměstnavatele, aby vyplňování tiskopisů pro ošetřovné věnovali maximální pozornost. Zaměstnavatelé svým postojem mohou zabránit tomu, aby se jejich zaměstnanci zbytečně dostávali do složité finanční situace. Z dosud doručených tiskopisů je totiž patrné, že obsahují řadu chyb a nekompletních údajů. Česká správa sociálního zabezpečení začala vyplácet prodloužené ošetřovné podle nové právní úpravy. Z prvních zkušeností je patrné, že pro hladký průběh celého procesu je v tuto chvíli klíčový především přístup ze strany zaměstnavatelů. Text tiskové zprávy (včetně příloh s výčtem nejčastějších chyb) je na stránkách ČSSZ ZDE

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen, viz odkaz níže.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Očkovací kalendář je k dispozici ZDE.

 

 

Vybíráme nejpodstatnější:

I. MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá  MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. Formulář na ošetřovné potvrzuje školka, je možné i elektronicky.

2. Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje žádné omezení 15 dětí (toto pravidlo bylo zmíněno v kontextu určování institucí k hlídání dětí ve věku 3-10 let vybraných potřebných profesí).

3. Zřízení dětské/hlídací skupiny ve firmě/neziskovou organizací je podle názoru MŠMT možné. Musí být dodržovány zásady hygieny.

4. Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.

DŮLEŽITÉ ZMĚNY:

 1. Spuštění aplikace Zápis doma  (https://zapisdoms.praha5.cz/) se posouvá na 6. 4. 2020.

2. Za účelem pořízení potvrzení o trvalém pobytu dítěte rodiče (zákonný zástupce) při letošním zápisu nemusí navštívit úřad. Trvalý pobyt dítěte je jedno z kritérií pro přijetí do MŠ.

Vzhledem ke stávající situaci jsme přistoupili k tomu, že pokud rodiče podepíší v souladu s GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů, trvalé bydliště dětí budeme ověřovat ve spolupráci s Oddělením evidence obyvatel a osobních dokladů sami.

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů_MŠ

II. ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápisy do prvních tříd

Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisu stanoví ředitel školy. MŠMT doporučuje upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (například prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Podrobné informace k zápisům najdete zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Souhrnné informace k zápisům poskytuje MŠMT na webu ZDE

 

III. JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.

2. Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.

3. V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.

4. Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.

5. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

IV. ŠKOLNÉ, POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ

1. U soukromých škol je v kompetenci ředitele/ky školy rozhodnout o prominutí nebo snížení úplaty, resp. záleží na smlouvě uzavřené mezi školou a zákonnými zástupci.

2. Ve veřejných mateřských školách stanoví ředitel/ka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení provozu.

3. Poplatek za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je v kompetenci ředitele/ky (např. odpočty po dnech, týdnech apod.).

4. Poplatek za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

5. Poplatek za ubytování na kolejích, pokud se uzavřely, je v gesci konkrétní vysoké školy.

V. JAK ŽÁDAT O OŠETŘOVNÉ 

Nárok na ošetřovné se uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let resp. 13 let z důvodu uzavření zařízení (ZDE případně na webu ČSSZ ZDE). Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku. Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Běh podpůrčí doby ošetřovného nelze přerušit a později znovu zahájit, ale je možné se na ošetřovném vystřídat s partnerem.

VI. VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

1. MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly vzdělávání na dálku. O jeho využití rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Zakázaná je osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách. MŠMT vytvořilo webové stránky https://nadalku.msmt.cz/cs, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku, dále vysílá Česká televize s podporou MŠMT vzdělávací pořady pro žáky 1. a 2. stupně včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit. Absence se do třídní knihy nezapisují.

2. Vzdělávání na dálku může probíhat synchronně nebo asynchronně. V synchronním režimu (on-line) je učitel propojen se žáky zpravidla komunikačním software a klade nároky na propojení k síti, na počítačové vybavení a obě strany komunikují v reálném (stejném) čase. Toho není zpravidla možné v současné situaci dosáhnout, či jen u studentů středních škol, kdy lze předpokládat, že studenti mají svůj počítač, a mají tak podmínky u v dopoledních hodinách komunikovat s učitelem. Tato práce nevyžaduje asistenci rodičů. Tento způsob výuky nelze vyžadovat například u malých dětí, které potřebují asistenci rodičů a často sdílí jeden počítač pro domácnost. Lze využít doplňkově. V asynchronním režimu (off-line) učitel zadává žákům (studentům) úkoly, odkazy na výukové materiály, a to zpravidla emailem nebo aplikacemi pro školy. Nedochází k přímému propojení a komunikaci učitel-žák. Žák pak samostatně nebo s podporou rodičů úkoly plní a posílá splněné zpět učiteli. Tento způsob výuky je časově pro obě strany náročný a je nutné učivo redukovat. Tento způsob výuky by měl převládat.Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro vzdělávání na dálku, je třeba umožnit poskytnutí podkladů pro vzdělávání na dálku jinou vhodnou formou (tištěné materiály, učebnice, pracovní sešity atp.)

3. Pro výuku na dálku mohou učitelé používat celou paletu dostupných nástrojů, které jsou teď často poskytovány zdarma. Vzhledem k tomu, že i pro žáky se jedná o nezvyklou situaci a zároveň mnozí rodiče musí i v těchto dnech vykonávat své pracovní povinnosti, je zapotřebí, aby učitelé přistupovali k zadávání úkolů citlivě a měli na zřeteli možnosti konkrétních žáků. Pro zdárný průběh vzdělávání na dálku je potřeba udržovat zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem/rodiči, co do množství i obtížnosti učiva.

4. V současné situaci je pro vzdělávání na dálku důležité, aby se alespoň v základní míře zapojila rodina, obzvláště u mladších žáků. Škola má však poskytovat sama žákům co nejúčinnější podporu a zpětnou vazbu a nepřenášet příliš tuto tíhu na rodinu žáka. Rodiče mnohých žáků mohou být v těchto dnech velmi vytížení. Škola by měla učinit maximum, aby zajistila prostředky pro domácí vzdělávání (zadání úkolů, zpětná vazba) i těm rodinám, které nedisponují veškerým vybavením pro komunikaci na dálku. 

5. Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Zadávání on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků a možnost podpory práce s chybou. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme upřednostnit formativní před sumativním hodnocením.

VII. ŠKOLNÍ JÍDELNY

Žáci nemají nárok na školní stravování. Školní jídelny mohou dál fungovat a připravovat jídlo pro zaměstnance školy, kteří mohou dál jídelnu navštěvovat. V případě ostatních strávníků – veřejnosti  – pro ně může jídelna připravovat jídlo, ale musí jim je vydat “přes okénko”, nemohou si je zkonzumovat v jídelně. Žáci mohou být v tomto případě také veřejnost; cena stravování není regulována a určí ji ředitel příslušného zařízení. Přítomnost pracovníků na pracovišti je nezbytné co nejvíce omezit pro zajištění nezbytného rozsahu činností, např. pokud školské zařízení poskytuje školské služby školního stravování rovněž pro MŠ nebo pro naplnění usnesení vlády ze dne 15. března č. 219, na základě kterého hejtmani mohou určit školu nebo školské zařízení pro zajištění péče o děti vybraných profesí (policie, zdravotní služby atd.).

VIII. ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ A V JINÝCH DŮLEŽITÝCH POVOLÁNÍCH 

1. Hejtman kraje (primátor HMP) určí školy a školská zařízení (tj. ne nutně MŠ), která v místech potřeby budou vykonávat péči o děti ve skupinkách 15 dětí ve věku 3-10 let zaměstnanců: bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,  příslušníci ozbrojených sil a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

2. Kraj (Praha) se spojí se zaměstnavateli, určí školy, určí děti a časový rozsah, informuje školy, zřizovatele a MŠMT . Při nedostatku zaměstnanců možné určit další školy, resp. zaměstnance jiných škol k výkonu práce v první školy.  Škola je povinna vzdělávat (pečovat), zajišťovat dohled, stravování, evidenci. Skupinky max. 15 dětí, úplata ani za stravování se nehradí, učitelé mají standardní rozsah přímé pedagogické činnosti.

3. Seznam kraji určených škol pro péči o děti členů IZS naleznete ve formátu Excel ZDE.

 

IX. UŽITEČNÉ ODKAZY, ZDROJE INFORMACÍ

MŠMT nabízí  e-mail:

KORONAVIRUS@MSMT.CZ 

Telefonní linky:

+420 778 725 602

+420 771 139 411

+420 775 854 058

Linka je v provozu od 9.00 do 18.00 hodin

Nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví

rovněž na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) ZDE.

Pro úplnost dodáváme, že nejčastější dotazy týkající se vysokých škol naleznete na webu MŠMT ZDE

 

Aktuality týkající se KORONAVIRU naleznete ZDE

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě