Oddělení koncepce rozvoje

Adresa: Štefánikova 17, 150 22, Praha 5.

V oblasti územního rozvoje:
• posuzuje a vyhodnocuje územně plánovací podklady (ÚPP), územně plánovací dokumentace (ÚPD) a jejich změny ve smyslu stavebního zákona a příslušných ustanovení Statutu,

• zpracovává podklady a zabezpečuje projednání ÚPP, ÚPD a dalších koncepčních dokumentů rozvoje města (např. Strategický plán) v orgánech samosprávy s ohledem na priority MČ a na základě jejich usnesení připravuje připomínky a zásadní připomínky MČ ve smyslu stavebního zákona a příslušných ustanovení Statutu,

• spolupracuje s pořizovateli a zpracovateli ÚPP, ÚPD a dalších koncepčních dokumentů rozvoje města (např. Strategický plán),

• zúčastňuje se projednávání návrhů ÚPP, ÚPD a dalších koncepčních dokumentů rozvoje města (např. Strategický plán),

• zajišťuje agendu podávání podnětů na změny ÚPD pro území MČ, jejich vyhodnocení a projednání v orgánech samosprávy,

• připravuje návrhy vyjádření k pronájmu a prodeji pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy,

• provádí analýzy území a vytipovává rizikové, exponované a jinak významné nebo problémové oblasti a potenciálně rozvojové lokality, navrhuje způsoby řešení stavu, využití území a zabezpečuje přípravu podnětů na změny ÚPD za MČ,

• připravuje podklady pro rozhodování samosprávy ve věcech priority územního řešení a dále předkládá návrhy na způsob zabezpečení rozvoje území MČ včetně participace veřejnosti,

• na základě sledování a vyhodnocování stavu území MČ připravuje podklady a zabezpečuje zpracování koncepce rozvoje MČ a dílčích koncepčních studií včetně jejich projednání v orgánech samosprávy,

• řeší a projednává stížnosti a podněty od občanů vztahující se ke koncepci rozvoje MČ.

V oblasti rozvoje dopravní infrastruktury:
• ve spolupráci s hl. m. Prahou vytváří a připomínkuje koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti ve vztahu k území MČ,

• podílí se na zpracování koncepcí dopravy pro účely ÚPD, ÚPP a dalších koncepčních dokumentů rozvoje města (např. Strategický plán),

• spolupracuje na vizi, projektové přípravě a realizaci změn dopravní infrastruktury na území MČ,

• konzultuje a vyjadřuje se k záměrům ve věci rozvoje dopravní infrastruktury,

• podílí se na plošné prostupnosti území MČ pro pěší a cyklistickou dopravu, včetně bezbariérových řešení a bezpečnostních prvků ve veřejném prostoru,

• navrhuje lokální a plošná dopravní opatření, jejichž cílem je zklidnění dopravy.