Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy a jeho změny

Územní plán je závaznou územně plánovací dokumentací dle stavebního zákona, která se pořizuje pro celé území obce a která stanoví zejména základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Jeho pořizovatelem pro celé území hl. m. Prahy je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy a zpracovatelem Institut plánování a rozvoje Prahy. Je závazný pro rozhodování v území, především v rámci územního řízení. Soulad záměru s územním plánem posuzuje Odbor územního rozvoje MHMP.

Úplné znění aktuálně platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně dalších informací je zveřejněno na stránkách pořizovatele ZDE.

Interaktivní aplikaci pro prohlížení Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy naleznete ZDE.

Městské části v procesu pořizování územního plánu a jeho změn podávají připomínky či zásadní připomínky, případně mohou samy podávat podněty na změny a to prostřednictvím usnesení Zastupitelstva městské části.

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě