Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy a jeho změny

Územní plán je závaznou územně plánovací dokumentací dle stavebního zákona, která se pořizuje pro celé území obce a která stanoví zejména základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Jeho pořizovatelem pro celé území hl. m. Prahy je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy a zpracovatelem Institut plánování a rozvoje Prahy. Je závazný pro rozhodování v území, především v rámci územního řízení. Soulad záměru s územním plánem posuzuje Odbor územního rozvoje MHMP (s novelou Stavebního zákona bude od 01.07.2024 tuto činnost vykonávat Stavební úřad).

Úplné znění aktuálně platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně dalších informací je zveřejněno na stránkách pořizovatele.

Interaktivní aplikaci pro prohlížení Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy naleznete v mapových aplikacích na Geoportálu Praha.

V současné době je pořizován nový územní plán hl. m. Prahy tzv. Metropolitní plán.

 

Role městských částí v procesu pořizování územního plánu a jeho změn

Městské části v procesu pořizování územního plánu a jeho změn podávají připomínky či zásadní připomínky, případně mohou samy podávat podněty na změny a to prostřednictvím usnesení Zastupitelstva městské části.

Změny územního plánu

Informace o aktuálně pořizovaných změnách územního plánu naleznete na stránkách pořizovatele, v případě oznámení konání veřejného projednání i na úřední desce ÚMČ Praha 5 (lze vyfiltrovat přes výběr Odboru územního rozvoje).

Podněty na změny územního plánu se podávají pořizovateli (Odbor územního rozvoje MHMP) prostřednictvím městských částí (Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 5) na formuláři včetně uvedených náležitostí a doložení vlastnického nebo obdobného práva k dotčeným pozemkům. O zahájení procesu pořízení změny územního plánu rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě