Oddělení koncepce rozvoje

V oblasti územního rozvoje:

- posuzuje a vyhodnocuje územně plánovací podklady (ÚPP), územně plánovací dokumentace (ÚPD) a jejich změny ve smyslu stavebního zákona a příslušných ustanovení Statutu,

- zpracovává podklady a zabezpečuje projednání ÚPP, ÚPD a dalších koncepčních dokumentů rozvoje města (např. Strategický plán) v orgánech samosprávy s ohledem na priority MČ a na základě jejich usnesení připravuje připomínky a zásadní připomínky MČ ve smyslu stavebního zákona a příslušných ustanovení Statutu,

- spolupracuje s pořizovateli a zpracovateli ÚPP, ÚPD a dalších koncepčních dokumentů rozvoje města (např. Strategický plán),

- zúčastňuje se projednávání návrhů ÚPP, ÚPD a dalších koncepčních dokumentů rozvoje města (např. Strategický plán),

- zajišťuje agendu podávání podnětů na změny ÚPD pro území MČ, jejich vyhodnocení a projednání v orgánech samosprávy,

- připravuje návrhy vyjádření k pronájmu a prodeji pozemků ve vlastnictví hl. města Prahy,

- provádí analýzy území a vytipovává rizikové, exponované a jinak významné nebo problémové oblasti a potenciálně rozvojové lokality, navrhuje způsoby řešení stavu, využití území a zabezpečuje přípravu podnětů na změny ÚPD za MČ,

- připravuje podklady pro rozhodování samosprávy ve věcech priority územního řešení a dále předkládá návrhy na způsob zabezpečení rozvoje území MČ včetně participace veřejnosti,

- na základě sledování a vyhodnocování stavu území MČ připravuje podklady a zabezpečuje zpracování koncepce rozvoje MČ a dílčích koncepčních studií včetně jejich projednání v orgánech samosprávy,

- řeší a projednává stížnosti a podněty od občanů vztahující se ke koncepci rozvoje MČ.

V oblasti rozvoje dopravy:

- ve spolupráci s hl. m. Prahou vytváří a připomínkuje koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti ve vztahu k území MČ,

- podílí se na zpracování koncepcí dopravy pro účely ÚPD, ÚPP a dalších koncepčních dokumentů rozvoje města (např. Strategický plán).