Oddělení silničního hospodářství

Položka Popis položky
Název úkonu

1.       Zvláštní užívání komunikací (zábor komunikace)

2.       Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)

3.       Řízení, jehož výsledkem je odstranění vraků z pozemních komunikací

4.       Uzavírka komunikací 

V jakém případě ve věci jednat

1.       Zvláštní vydávání komunikací je vydáváno pro potřeby stavebních, prodejních, kulturních, reklamních záborů, provádění výkopových prací, vyhrazených parkovacích míst pro osoby zdravotně postižené a další fyzické a právnické osoby.

2.       Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) je vydáváno na základě žádosti fyzické či právnické osoby.

3.       Řízení, jehož výsledkem je odstranění vraků z pozemních komunikací, je prováděno na základě návrhu vlastníka komunikace.

4.       Uzavírka komunikací je povolována zejména v souvislosti s rozhodnutím o zvláštním užívání komunikací.

Charakteristika úkonu

1.         Řízení je prováděno dle ustanovení § 25 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího ustanovení § 40 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2.         Řízení je vedeno na základě ustanovení § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3.         Řízení je prováděno na základě ustanovení § 19c zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4.         Řízení je prováděno dle ustanovení § 24 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího ustanovení § 39 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek úkonu

1.       Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací.

2.       Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) formou opatření obecné povahy.

3.       Oprávnění pro vlastníka komunikace provést fyzické odstranění vraku z pozemní komunikace.

4.       Rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní komunikace.

Kdy věc řešit

1.       V případě potřeby zvláštního užívání komunikací (záboru veřejného prostranství) pro stavební, prodejní, kulturní, reklamní zábory, provádění výkopových prací, vyhrazených parkovacích míst pro osoby zdravotně postižené a další fyzické a právnické osoby.

2.       V případě potřeby instalace, doplnění či změny dopravního značení na pozemních komunikacích.

3.       Ponechá-li provozovatel vozidla vrak na pozemní komunikaci.

4.       V případě potřeby uzavírky pozemní komunikace.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

1.         Náležitosti stanovené § 25 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího ustanovení § 40 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti požadované příslušnými ustanoveními zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2.         Zpracovaný návrh požadované místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravního značení, a to nejlépe autorizovaným projektantem.

3.         Navrhovatelem řízení o odstranění vraku z pozemní komunikace je vlastník komunikace, kterému je možno podávat oznámení o výskytu vraků na pozemních komunikacích.

4.         Náležitosti stanovené § 24 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího ustanovení § 39 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

podatelna@praha5.cz ,

a to s využitím formulářů dostupných na

https://www.praha5.cz/kategorie/formulare-ke-stazeni/formulare-ke-stazeni-odbor-dopravy/

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

–        Vyplněním formuláře nebo žádosti a doručením na podatelnu městské části

–        Vyplněním formuláře nebo žádosti a zaslání poštou na adresu úřadu Městské části Praha 5

 Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky

1.       Správní poplatek je stanoven ve smyslu sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 36), a to ve výši:

100,- Kč (10 dní a na dobu kratší než 10 dní)

500,- Kč (6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců)

1000,- Kč (delší než 6 měsíců)

2.       Není zpoplatněno

3.       Není zpoplatněno

4.       Není zpoplatněno

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky

1.       Správní poplatek je stanoven ve smyslu sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 36), a to ve výši:

100,- Kč (10 dní a na dobu kratší než 10 dní)

500,- Kč (6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců)

1000,- Kč (delší než 6 měsíců)

2.       Není zpoplatněno

3.       Není zpoplatněno

4.       Není zpoplatněno

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 

Opravné prostředky

1.       Odvolání proti vydanému rozhodnutí k nadřízenému orgánu podáním u orgánu, které rozhodnutí vydal.

2.       Opravný prostředek možný pouze dle Soudního řádu správního.

3.       Provozovatel vozidla může podat odvolání proti rozhodnutí k nadřízenému orgánu podáním u orgánu, které rozhodnutí vydal.

4.       Odvolání proti vydanému rozhodnutí k nadřízenému orgánu podáním u orgánu, které rozhodnutí vydal.

Časté dotazy

Dotazy a odpovědi jsou uvedeny:

https://www.praha5.cz/casto-kladene-otazky-odbor-dopravy/

nebo

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/

Sankce
Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast Silniční hospodářství, silniční doprava, provoz na pozemních komunikacích.
Klíčová slova  
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2021
Konec platnosti popisu úkonu  
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

6. Zápis v centrálním registru uzavírek.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě