Oddělení dopravního značení a posuzování projektů

Položka Popis položky
Název úkonu

1.       Připojení sousední nemovitosti (sjezdu) ke komunikaci

2.       Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku dopravy k územnímu a stavebnímu řízení

3.       Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)

V jakém případě ve věci jednat

1.       Připojení sousední nemovitosti (sjezdu) ke komunikaci je vydáváno pro trvalé či časově omezené připojení pozemku nebo nemovitosti k přilehlé místní komunikaci.

2.       Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku dopravy k územnímu a stavebnímu řízení je vydáváno pro potřeby řízení vedeného příslušným stavebním úřadem.

3.       Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) je vydáváno na základě žádosti fyzické či právnické osoby.

Charakteristika úkonu

1.     Řízení je prováděno dle ustanovení § 10 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících ustanovení § 11, 12, 13 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2.      Řízení je vedeno na základě ustanovení § 40 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to pro potřeby řízení vedeného příslušným stavebním úřadem.

3.     Řízení je vedeno na základě ustanovení § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek úkonu

1.       Rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti (sjezdu) ke komunikaci.

2.       Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku dopravy k územnímu a stavebnímu řízení.

3.       Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) formou opatření obecné povahy.

Kdy věc řešit

1.       V případě potřeby připojení sousední nemovitosti (sjezdu) ke komunikaci.

2.       V případě potřeby stanoviska dotčeného orgánu státní správy na úseku dopravy k územnímu řízení vedeném příslušným stavebním úřadem.

3.       V případě potřeby instalace, doplnění či změny dopravního značení na pozemních komunikacích.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

1.     Náležitosti stanovené § 10 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících ustanovení § 11, 12, 13 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti požadované příslušnými ustanoveními zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2.     Podklady (dokumentaci), na základě kterých je možné posoudit dopad stavebního záměru na komunikační síť.

3.     Zpracovaný návrh požadované místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravního značení, a to nejlépe autorizovaným projektantem.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

      podatelna@praha5.cz ,

a to s využitím formulářů dostupných na

https://www.praha5.cz/kategorie/formulare-ke-stazeni/formulare-ke-stazeni-odbor-dopravy/

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

–        Vyplněním formuláře nebo žádosti a doručením na podatelnu městské části

–        Vyplněním formuláře nebo žádosti a zaslání poštou na adresu úřadu Městské části Praha 5

 Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky

1.       Správní poplatek je stanoven ve smyslu sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 36), a to ve výši 500,- Kč

2.       Není zpoplatněno

3.       Není zpoplatněno

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky

1.       Správní poplatek je stanoven ve smyslu sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 36), a to ve výši 500,- Kč

2.       Není zpoplatněno

3.       Není zpoplatněno

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

 

Opravné prostředky

1.       Odvolání proti vydanému rozhodnutí k nadřízenému orgánu podáním u orgánu, které rozhodnutí vydal.

2.       Odvolání proti vydanému rozhodnutí vedenému příslušným stavebním úřadem k nadřízenému orgánu podáním u orgánu, které rozhodnutí vydal nebo přezkumem řízení.

3.       Opravný prostředek možný pouze dle Soudního řádu správního.

Časté dotazy

Dotazy a odpovědi jsou uvedeny:

https://www.praha5.cz/casto-kladene-otazky-odbor-dopravy/

nebo

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/

Sankce
Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast Silniční hospodářství, silniční doprava, provoz na pozemních komunikacích.
Klíčová slova  
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2021
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě