Můžete mi sdělit, proč existují samostatné evidence psů a k jakému účelu?

Chovatel psa se v praxi opravdu setká s několika evidencemi psů, některé jsou povinné, jiné dobrovolné.

1. Evidence poplatníka místního poplatku ze psů. Tato evidence je povinná, rozhodující pro zařazení je trvalý pobyt poplatníka, který musí být na území městské části Praha 5.

Evidenci vede Úřad městské části, odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut.

Evidence je vedena na základě zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, zákona č. 246/4992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy.

Odkazy:

2. Evidence chovatelů psů chovaných na území hl. města Prahy.

Zde se evidují všichni chovatelé (držitelé) psů, kteří chovají psa na území hl. města – rozhodující je trvalý pobyt chovatele (držitele) psa, vyznačený v občanském průkazu. Zařazení do evidence je povinné. Evidenci vede Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, 112 21 Praha 1, e-mail: posta@praha.eu, ID datové schránky Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h.

Evidence slouží k registraci chovatelů (držitelů) psů a trvale označených psů (mikročipem nebo tetováním) na území hl. města.

Evidence je vedena na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, zákona č. 246/4992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy.

Odkazy:

3. Národní registr majitelů zvířat eviduje majitele zvířat (psi, kočky, fretky) trvale označené mikročipem nebo tetováním.

Evidence je dobrovolná, základní služby (vzetí do evidence, zveřejňování ztracených zvířat) jsou poskytovány bezplatně.

S národním registrem se zpravidla setkáte v okamžiku, kdy necháte svému zvířeti aplikovat čip. Lékař údaje o čipu zapisuje do přihlášky zvířete do národního registru.

Podrobné informace na adrese www.narodniregistr.cz

Zavedení psa do registru doporučujeme.

4. Evidence psů vedených v tzv. plemenných knihách.

Máte-li psa s průkazem původu, je podkladem pro jeho vydání zařazení v plemenné knize.

Podrobněji na stránkách Českomoravské kynologické unie (Jankovcova 53, Praha 7) – www.cmku.cz