Může vůbec obec nařídit očipování všech psů?

Ano, může. Opravňuje ji k tomu zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy.

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům (držitelům) povinnost nechat trvale označit psy tetováním nebo čipem. Dále může obec v obecně závazné vyhlášce stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů (držitelů).

Odkazy: