Výbor otevřená radnice

Datum interpelace:
29. 01. 2015
Datum odpovědi:
27. 03. 2015
Interpelující:
MUDr. Zlatko Marinov
Interpelovaný:
Ing. Ondřej Velek
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Ing. O. Velek

Předseda Výboru otevřené radnice

 

 

Téma: Vysvětlení neuvolnění předsedy Výboru otevřená radnice

 

Vážený pane předsedo Výboru otevřená radnice,

 

občané Prahy 5 se na mě obrací s dotazy týkajícími se toho, proč je právě Vaše činnost v čele Výboru pro otevřenou radnici tak nedůležitá, že nemusí být vykonávána v podobě uvolněné funkce? Občané nerozumí tomu, proč právě Vy se svými dlouholetými zkušenostmi zastupitele, fundovanými znalostmi a člen dalších komisí nejste uvolněn jako řada jiných předsedů výborů? Já sám jim bohužel odpovědět nedovedu. Proto Vás žádám cestou interpelace o zdůvodnění nutnosti vykonávat Vaši činnost v podobě neplacené (nikoliv placené) funkce předsedy Výboru otevřená radnice, člen Kontrolního výboru, člen Komise mediální, člen Komise pro kulturu a památky, člen Komise informačních technologií a dále žádám o uvedení přesného popisu Vašich aktivit v této funkci od ustavujícího zastupitelstva MČ Prahy 5.

 

V Praze dne 28.1. 2015

 

 

 

MUDr. Zlatko Marinov

Zastupitel MČ Praha 5 bez politické příslušnosti Člen politického klubu ANO 2011

 

Odpověď:

INTERPELACE Vysvětlení neuvolnění předsedy Výboru otevřená radnice

 

DOTAZY: MUDr. Zlatko Marinov (bez politické příslušnosti, člen klubu ANO 2011)

 

ODPOVĚDI: Ing. Ondřej Velek (SZ) předseda Výboru otevřená radnice

 

Děkuji dr. Zlatko Marinovi, že se mne na 2.ZMČ P5 29.1.2015 zeptal (jménem blíže nespecifikovaných občanů Prahy 5) na mou práci předsedy Výboru pro otevřenou radnici (VOR).

 

Ačkoli další otázky Dr. Marinova nejsou v souladu s pravomocemi zastupitelů (podle zákona o Praze), rád odpovím i na otázky o mé práci člena Kontrolního výboru (KV), člena s poradním hlasem ve výboru pro životní prostředí (VŽP) a v komisi pro informační technologie (KIT), a dále práci člena mediální komise (MEK), člena s poradním hlasem v komisi pro kulturu a památky (KKP), dále práci v poradních skupinách pro komunitní plánování sociálních služeb, a v pracovní skupině pro revitalizaci osady Buďánka.

 

 

1/ DOTAZ Marinov: Proč je Vaše činnost v čele Výboru pro otevřenou radnici tak nedůležitá, že nemusí být vykonávána v podobě uvolněné funkce? Občané nerozumí tomu, proč právě Vy se svými dlouholetými zkušenostmi zastupitele, fundovanými znalostmi a jako člen dalších komisí, nejste uvolněn jako řada jiných předsedů výborů?

 

Odpověď Velek:

Velmi děkuji za zmínku o mém dlouholetém působení a zkušenostech v zastupitelstvu MČP5. V letech 2006-2010 jsem zdarma pracoval v tzv. „duhové opozici“ (SZ/část ODS/část ČSSD/KSČM/část ED) proti nedemokratickým pravidlům velké koalice ODS/ČSSD/ED pod vedením tehdejšího starosty Milana Jančíka.

V dalším poltickém období 2010-2014 dostal Klub SZ podle „Dohody o spolupráci“ od tehdejší koalice TOP/ČSSD/VV placenou funkci předsedy Výboru pro životní prostředí (VŽP) a po změnách zjara 2012 změněnou na uvolněnou funkci předsedy Komise transparenci a otevřenou veřejnou správu (KTOVS). Měl jsem až do koaličního převratu 12.12.2012 možnost navrhovat 3koalici strategie, programy, aktivity „udržitelnějšího rozvoje MČP5 resp. „pravidla lepší transparence, participace veřejnosti a plurality názorů v médiích radnice“. Část mé práce dokumentují zápisy VŽP a KTOVS z té doby.

Po koaličním převratu UNP/RESTART/DOMOV/VV/ČSSD jsem byl již v rámci „reorganizace a úspor“ běžný neuvolněný opoziční zastupitel – koalice mne ponechala v kontrolním výboru (KV), komisích (KTOVS, KŽP) a umístila do Kulturní a Etnické komise.

 

Po volbách 2014 nová 4koalice (TOP/SZ/ČSSD/KDU) dohodla snížit pro období 2014-2018 počet placených funkci v samosprávě a tak kromě 7 radních a 3 předsedů finančního, školského a sociálního výboru nejsou další předsedové výborů ani komisí uvolnění.

 

Podmínky pro využití zkušeností a pro práci v několika výborech a komisích zatím mám slušné (viz níže). Jako zastupitel OSVČ mohu žádat za odpracované hodiny tzv. „náhrady“. Pro snížení nedůvěry občanů k politikům jsem navrhl hned na prvém ZMČ v listopadu 2014, aby úřad zveřejňoval platy, benefity, refundace a náhrady všech zastupitelů, kteří k tomu dají souhlas. Dosud úřad práci a refundace nezveřejnil a proto navrhnu, aby se nezveřejňováním zabýval Výbor pro otevřenou radnicí a Kontrolní výbor.

 

2/ DOTAZ Marinov (parafráze otázky): Jaký je přesný popis Vašich aktivit od ustavujícího zastupitelstva MČ Prahy 5 ve funkcích předsedy Výboru otevřená radnice, člena Kontrolního výboru, člena Komise mediální, člena Komise pro kulturu a památky, člena Komise informačních technologií?

 

Odpověď Velek: Zcela přesný popis mých aktivit za 4měsíce pro radnici by přesáhl vkusný rozsah tohoto literárního žánru tj. odpovědi na „interpelaci předsedy výboru ZMČ“. Občanům i zastupitelům nabízím jen krátký popis mé práce a odkazy na zápisy dalších poradních orgánů samosprávy. Zastupitelé i občané se mohou osobně také účastnit jednání všech poradních orgánů. S veřejností komunikuji  přímo přes maily a telefonicky.

 

Výbor otevřená radnice (VOR)  – svolávám cca 2x měsíčně a Zápisy najdete na stránce  https://www.praha5.cz/cs/sekce/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/. Doporučuji Vám prohlížet i na webu i sekci VOR Dokumenty, kde publikuji některé dosud nezveřejněné dokumenty (přehled památek, jednací řády) podle žádostí občanů. V sekci Akce jsem publikoval zatím jen dokumentaci kulatého stolu 2013 k tiskovému zákonu a rovné soutěži názorů politiků v médiích radnice. Plánuji/plánujeme ve VOR další veřejné diskusní akce např. k tématu „otevřená radnice/otevřená data“. V zásobníku je také pilotní E-konference „Kvalita prostředí a Strategie udržitelného rozvoje velkých měst“ pro partnerská města Prahy 5.

Pro občany jsem napsal popularizační článek o smyslu a práci VOR do zpravodaje PĚTKA 3/2015.

Důležitým tématem VOR je momentálně konsolidace dat pro zlepšení registrů na portálu www.praha5.cz (např. registru petic 2010-2014, grantů 2013-2014, registru žádosti dle 106/99 za roky 2010-2014, atd.). Jako se již po stížnostech zastupitelů a expertů zlepšila aplikace „kalendář jednání výborů a komisí“ (bohužel je zatím jen na intranetu), tak radnice potřebuje nechat vyrobit veřejný kalendář akcí spolků P5, který by byl vyplňován „zdola“ organizátory akcí. Dále potřebuje podobný elektronický formulář pro dobrovolnou registraci kontaktů neziskových organizaci a odpovědných lokálních podnikatelů, aby se nejen zviditelnili na portálu radnice Prahy 5, ale zároveň usnadnili radnici komunikaci a možnou participaci v procesech na radnici.

Navrhl jsem pro práci VOR na rok 2015 otevřený pracovní seznam Aktivit, ke kterým se dobrovolníci-garanti mohou přihlásit. Budu vděčen, pokud si některý zastupitel nebo občan tuto odpověď na interpelaci přečte a přihlásí se mi jako spolu garant k nějaké konkrétní aktivitě –  pracovní přehled aktivit je zatím na https://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210675-pracovni-tabulka-aktivit-vor-na-2015 – připravujeme i otevřenou aplikaci pro lepší řízení procesů VOR, abychom mohli Aktivity následně ve VOR lépe diskutovat a některé Aktivity navrhovat Radě resp. Zastupitelstvu k financování.

 

Ačkoli další otázky Dr. Marinova již neodpovídají dotazům na předsedu výboru dle zákona o Praze, uvádím pro zvídavé čtenáře níže ještě krátký popis mé práce v dalších poradních orgánech. Možná to některé tzv. opoziční zastupitele a nedůvěřivé občany vyburcuje na jednání komisí a výborů chodit, a/nebo alespoň zastupitelům konkrétně písemně poradit…

 

Kontrolní výbor (KV) – navrhoval jsem předsedovi KV (Martin Slabý, ANO) demaskovat některé „kostlivce“ z minulého období (např. překontrolovat hospodaření Informačního střediska, Nadace PQR, nákladů na udržování ISO9001 na radnici apod.). S kolegy z ČSSD v březnu ladíme v březnu dvě kontroly z plánu kontrol KV, které souvisí s naším (zatím neformálním) plánem aktivit VOR – jde o kontrolu kvality zveřejňování registru petic a kontrolu aktuálnosti a kvality vybraných informací samosprávy na portálu www.praha5.cz.

 

Mediální komise (MEK) – kdysi zjara 2011 jsem prosadil do PĚTKY vznik rubrik „Anketa Občanů“ a „Politikum Klubů“ a nově od prosince 2014 opět již jako člen resp. jako místopředseda MEK navrhuji do zpravodaje PĚTKA témata zejména z oblasti demokratizace, ochrany prostředí a ochrany památek. Snad někteří občané Hlubočep, Zlíchova, Barrandova ocení mou mediální a koordinační pomoc pro obnovení prvého stupně základní školy Pod Žvahovem. Navštívil jsem proto několikrát vlastní areál a účastnil se např. i jednání školského výboru (nejsem člen), abych korigoval mýty a pověsti kolem TCP a hlavně zviditelnil práci místních sdružení a rodičů prvňáčků v PĚTCE.

Nově do PĚTKY 4/2015 připravuji s kolegy KKP podklady pro článek o revitalizaci usedlosti Cibulka navazující na náš (s předsedkyní KKP) otevřený dopis řediteli odboru památek MHMP. Komise KKP a MEK pozvala redakci a filmaře na výjezdní jednání 18.3. od 16:30 na Cibulku.

 

Komise informačních technologií (KIT) – má role druhořadého „člena s poradním hlasem“ je především propojovat aktivity VOR s aktivitami KIT (a MEK). Navrhuji v KIT zlepšení několika registrů, které úředníci radnice vytvářejí a doplňují podle zastaralých pravidel v nevhodném tvaru (zavřená a anonymizovaná data). Navrhuji vytvoření několika chybějících registrů a přehledných tabulek (rozcestníků). Např. žádám, aby na portálu bylo přehledně zveřejněno, kdo je v kterém orgánu, který klub koho nominoval, a jaká je odbornost experta (profil a kontakt). Navrhuji rychle oživit již zmíněné registry, jako je kalendář akcí, registr organizací působících na území Prahy 5, zlepšit registr Petic, zlepšit registr tzv. dotací (grantů, darů, spolupořádaných akcí).

Představil jsem členům  VOR i KIT možnost zapojení radnice P5 do iniciativy na přípravu registru otevřených smluv www.starostoveprotransparentnost.cz.

 

Komise pro kulturu a památky (KKP) – má role druhořadého „člena s poradním hlasem“ mi umožňuje opakovaně urgovat, aby komise a Rada formulovala transparentní pozici na podporu revitalizace památek, které jsou v soukromých rukou. Pomáhám občanům, kteří žádají, aby obec (Praha 5, resp. HMP) začala jasně vyjednávat s majitelem Cibulky o prodeji čínského pavilonku usedlosti do veřejné domény, dojednala projekt revitalizace nebo usedlost vyvlastnila. Známe důsledky privatizace památek Prahy 5 (např. devastaci usedlostí Skalka, Turbová, technických památek Lihovar a Technoplyn). Známe podfinancování údržby symbolických vil Portheimka a Bertramka. Podporuji, aby zastupitelstvo vyčlenilo v rozpočtech 2015-2018 navýšení veřejných dotací a půjček za jasné záruky na údržbu privátních památek Prahy 5.

 

Protože celkem znám politickou historii devastace osady Buďánka, nechal jsem se Klubem SZ jmenovat do „Pracovní skupiny Rady pro revitalizaci Buďánku“, abych prosazoval reálnost a transparentnost výdajů na částečnou revitalizaci bývalé kolonie. Na prvém jednání PS Buďánka 10.3.2015 jsme se snad dohodli, že příští jednání počátkem dubna bude již otevřenější pro zástupce dalších zainteresovaných spolky (Park Kavalírka, Přátelé Buďánky) i pro motivované experty z Prahy 5. S některými kolegy z KKP připravujeme varianty revitalizace, abychom v PS Buďánka mohli upřesnit investice z veřejných i privátních zdrojů.

 

Další má role (jako předsedy VOR) je také v Řídící skupině komunitního plánování sociálních služeb Prahy 5. Roky se snažímovlivnit i některé aktivity III. skupiny KPSS pro občany ohrožené sociálním vyloučením (viz dokumenty na www.KPSS5.info). Na řídící skupině KPSS jsem přijal úkol navrhnout scénář plakátové presentace a polodenní konference NNO jako doprovodné akce tradičního „Dne neziskových organizací“ v září 2015.

 

V případě potřeby neváhejte se na mne obrátit s dalšími dotazy i neformálně.

 

V Praze dne 28.1. 2015  – dopsáno 11.3.2015

 

(omlouvám se Dr. Marinovi za pár dní opožděnou odpověď, protože jsem chtěl do odpovědi zahrnout nejen informace ze 7.VOR 5.3.2015 a z MEK 6.3.2015 ale i reflexi z jednání PS k revitalizaci Buďánka 10.3.2015.)

 

Ing. O. Velek

 

t.č. Předseda Výboru otevřené radnice ZMČ Praha 5

 

PS: Dovoluji si požádat organizační oddělení odboru kanceláře starosty, aby tuto moji odpověď podle tradice NEKOPÍROVALO všem zastupitelům NA PAPIR, protože ji rozesílám všem zastupitelům mailem. Děkuji, pokud naše radnici Praha 5 bude „chránit naše lesy“  J .

———————————
Ing. Ondrej VELEK

zastupitel MC Praha 5
(transparence radnice, kvalita prostredi, socialni kohese, komunitní školy, cyklodoprava…)

P: UMC Praha 5, Nam. 14.rijna 4, Praha 5
E: ondrej.velek@praha5.cz
W: https://www.praha5.cz
M: 604 334424
SKYPE: ondrej55

KLUB SZ: http://www.praha5.zeleni.cz
Vaclav Laska – www.laskavsenatu.cz

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě