Analýza udržitelnosti a revitalizace parků

Datum interpelace:
07. 03. 2023
Datum odpovědi:
05. 04. 2023
Interpelující:
Ing. Lubomír Brož
Interpelovaný:
Ing. Milan Vrkoč

Interpelace:

Interpelace na radního Milana Vrkoče
Pane radní, na začátek si dovolím citovat vaše veřejné prohlášení a následně vám položím dotaz.
Jak se na Pětce zacházelo s našimi penězi?
Nedávno jsem si pročítal, za co můj odbor dával v minulosti peníze a jedna věc mě velice zaujala. Analýza udržitelnosti a revitalizace parků. Můj předchůdce asi nechtěl na studii šetřit a objednal něco kvalitního, tak jsem se po ní bádal. Po týdnu urgování jsem tuto studii dostal. Když jsem studii otevřel, nejdříve jsem se začal smát a později už mi ani nebylo k smíchu.
Studie stála 𝟑𝟑𝟐 𝟕𝟓𝟎 𝐊𝐜̌. Jedna stránka tím pádem vychází na 𝟑𝟓𝟒𝟎 𝐊𝐜̌ za wikipedické informace o parcích je prostě výsměch daňovým poplatníkům. A takto to tu prosím dříve chodilo. Také je zvláštní, že studie byla zadána pár týdnů před mým nástupem. Asi náhoda.
Za tuto nesmyslnou a amatérskou práci bychom na Pětce dali do parků přes 50 laviček. Práci Vám dávám sem ke stažení, pokud někdo má zájem posoudit sám.

1. Obrátil jste se na zpracovatele studie s reklamací?
2. Sešel jste se případně se zástupci zpracovatele a nechal si studii i vysvětleními představit?
3. Určujete hodnotu studií a projektů podle ceny za stránku? Kde jste toto vaše přesvědčení získal, v jakých odborných kruzích? Jaká je podle vás správná cena za stránku studie nebo projektu?
4. Podle čeho se budete vy osobně řídit v dalších letech v péči o zeleň na P5? Podle vašich znalostí a zkušeností nebo podle odborných názorů
5. Trváte na svém vyjádření, že se jedná o nesmyslnou a amatérskou práci?

V Praze dne 7.3.2023

Lubomír Brož

Odpověď:

LUBOMÍR BROŽ

Vážený pane poslanče,
1) Na reklamaci díla mám 24 měsíců od předání. Nevylučuji, že reklamaci udělám.
2) Nesešel jsem se. Nepovažuji to za podstatné.
3) Hodnota studie je 332 750kč. Pro potřeby statusu na FB jsem to propočítal na jednu stránku,
aby měli lidé představu. Zdá se mi to i s ohledem na „kvalitu“ díla opravdu nepřiměřené.
4) O zeleň se budu starat zodpovědně, pečlivě a odborně. Jak jste se sám mohl přesvědčit,
například při prezentaci společnosti BIENO, kterou jsem doporučil předsedkyni výboru pro
životní prostředí. Na tomto příkladu jste mohl vidět, jakým způsobem postupuji.
Péči o zeleň konzultuji s odborníky a velice rád je doporučuji všem radním. Při péči o zeleň na
Praze 5 musím vycházet z adaptačních strategií na změnu klimatu, které přijal Magistrát Hl.m.P
a které se budou pravděpodobně pod novým vedením města proměňovat. Každá městská část
postupuje podle metodických doporučení Hl.m.P managemantu travnatých ploch v období
dlouhodobého sucha a horka. Tato doporučení a podněty koriguji svojí dlouholetou praxí a vždy
se rozhodnu, zda je přijmu či nikoliv.
5) Na svém tvrzení stále trvám. Popíši Vám několik důvodů, proč si to myslím. Nebudu Vám
vyrábět celkovou analýzu, protože by mi zabrala moc času, který radši využiji prací pro Prahu –
5.
C1 – str. 79 Park Sacré Ceour – Nejsem si úplně jistý, jestli autor analýzy byl na jižním svahu
tohoto parku. Jistě od zeleného stolu lze navrhovat ledacos, ale realita bývá odlišná. Odkud
čerpala autorka analýzy, že původní druhy na jižním svahu, které obstojí i v současných
klimatických podmínkách místa byly: Jeřáb oskeruše, Jabloň domácí, Hrušeň obecná, Ořešák
královský/vlašský. Kdo hodnotil návrh „unikátního sochařského díla“ po vzoru instalací
z Rakouska nechávám bez komentáře.
V parku na Náměstí 14. října se jedná o sochu Neptuna, nikoliv o jeho syna Tritona (ten má jiné
atributy). Je to zavádějící zejména pro vzdělávací účely. Ve studii bych doufal, že budou
pravdivé informace.
Na str. 41 jsou uváděny fotografie robotických sekaček třech firem. Domnívám se, že v analýze
pro městskou část by se neměla vyskytovat žádná komerční doporučení.
Str.45 – BIO popelnice vyřizuje magistrát. Neznalost zákona o Praze a vyhlášek „Podle sdělení
Pražských služeb a.s. je množství hnědých nádob (kontejnerů) ve stejném rozsahu jako u jiných
městských částí takže věta: „Rovněž je v městské části potřeba doplnit hnědé kontejnery na
třídění bioodpadu, které jsou v jiných městských částech již relativně běžné“ je velmi sporná a
bylo by jí potřeba podložit tvrdými daty. Takto se věta jeví velmi neprofesionálně, až amatérsky
– vychází pouze z dojmů.
C1 – str. 78 – Park Mrázovka z návrhů, které jsou zde uvedeny je patrné, že se zpracovatel
udržitelnosti a analýzy neseznámil s dokumentací k parku Mrázovka. Již v roce 2019 byla
uzavřena smlouva o dílo: ,,Vyhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci komunikací v
parku Mrázovka Praha 5“, jejíž plnění probíhá v současnosti a rozhodně nepočítá s „přírodě
blízkým sportovním parkem“ jak se uvádí v analýze Grinity. Takovýto postup nelze rozhodně
považovat za profesionální.
Většina kapitol analýzy jsou obecné, přestože zadání bylo jednoznačné.
Čl. 2 bod 3.1 smlouvy: „přičemž obsah analýzy u každé jednotlivé a níže specifikované lokality
bude zahrnovat“.
 Nastínění časového horizontu revitalizace všech parků“.
Analýzu historického a kulturního kontextu.
 Analýzu problémů rizik a možných příležitostí.
 Prezentaci veřejného prostoru vůči veřejnosti – vytvoření image městské
zeleně Prahy 5.
 Využití vodních prvků pro zajištění retence s ohledem na změnu klimatu a
vytvoření příjemného městského mikroklimatu,
 Revitalizaci zeleně, místění habitatů a dalších prvků přírodní zahrady
podporující biodiverzitu a ekologickou stabilitu.
 Revitalizaci městského mobiliáře a dalších prvků s ohledem na jejich
udržitelnost, funkční řešení parkových ploch, vytvoření např. amfiteátru,
výstavních prostor, umělecké scény apod.,
 Efektivnost řešení z hlediska údržby, využití nových technologií, využití
obnovitelných zdrojů, např. pro dobíjecí stanice na mobily, kola, apod.
To vše s ohledem na povinnost účelnosti, efektivity a hospodárnosti objednatele.
Povinnost účelnosti, efektivity a hospodárnosti objednatele není téměř vůbec brána
v úvahu (jsou zde navrhovaná umělecké díla, stavební úpravy bez jakéhokoliv finančního
vyjádření nebo alespoň hrubého odhadu finanční náročnosti. Jakoby rozpočet městské části
Prahy 5 byl bezedný.
Celý blok B strany 37 až 73 je až na strany 59 až 61 je jen a pouze v obecné rovině. Přibližně
33 stran převážně obecných informací nezohledňující požadavek na každou jednotlivou a
specifikovanou lokalitu a dále návrh údržby zeleně na str. 39 je opět velmi obecný a nikoliv
konkrétní jako management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka HMP.
Mohl bych pokračovat, ale zabrala by mi odpověď pro Vás moc času. Trvám na tom, že celá
práce je nesmyslná. Nikoliv její zadání, to bylo vedeno jistě dobrými úmysly. Veskrze
amatérská, což jsem se výše snažil naznačit. Věnoval jsem kritickému zhodnocení analýzy
dostatek času, abych si mohl za svým tvrzením pevně stát. Praktické využití je vzhledem
k obecnosti analýzy pro městskou část zanedbatelné a teoretické využití například pro školy je
vzhledem k mnoha nepřesnostem rovněž velmi problematické, spíše nevhodné. Více se k celé
záležitosti nebudu vyjadřovat, protože jsou na Praze 5 daleko důležitější úkoly k řešení.
S pozdravem
Ing. Milan Vrkoč
radní pro veřejný prostor a životní prostředí
V Praze dne 4.4.2023

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě