Informace k US sídliště Barrandov

S ohledem na poměrně široký záběr informací k tématu zde zveřejňujeme nepozměněnou odpověď z 9. března 2017 pro iDNES připravovaný článek (http://praha.idnes.cz/uzemni-studie-barrandov-sidliste-rozvoj-fpo-/praha-zpravy.aspx?c=A170309_102746_praha-zpravy_mav):

Úvodem je třeba podotknout, že výstavbu zde umožňuje Územní plán hl. m. Prahy, který s v této lokalitě počítá již desítky let. Investoři proto na pozemcích stavět mohou a městská část nemá žádné možnosti, jak výstavbu omezit či dokonce zakázat. Co městská část může, je podávání námitek a připomínek k územním a stavebním řízením (což bývá nedostatečné řešení) a také vytvoření územních studií či regulativů – což právě v tomto případě dělá. A to ve prospěch rozvoje dané lokality, resp. zabránění živelné výstavby bez kvalitního urbanistického a architektonického řešení.

V jaké fázi povolování nyní projekty jsou? Mají již investoři v rukou nějaké pravomocné dokumenty, tím míním uzemní rozhodnutí či stavební povolení? Pokud ano, kdy byly tyto dokumenty pro oba záměry vydány? Se vznikem kolika bytů se v obou projektech počítá?

Otázky jsou mířené na stavební úřad, jeho pracovníci však nemohou informace z pracovních důvodů obratem podat, stihli by to až druhý den. Pokud chcete odpovědi okamžitě, obraťte se na developery, ti budou odpovědi znát. Otázka také je, o jaké konkrétní projekty se jedná? V oblasti se staví a plánuje výstavba v několika etapách, na což městská část v řadě případů reaguje námitkami, nesouhlasy s výjimečnou přípustností apod.

Mají investoři mimo bytové výstavby v plánu budovat/financovat i veřejnou vybavenost – například stavbu školy, hřiště či jiné? Kladla si radnice tohle za podmínku?

Na plány investorů se je třeba ptát se přímo jich. Nicméně radnice si nemůže klást žádné podmínky, k tomu ji neopravňuje žádný zákon ani vyhláška.

Co však může, je doporučení prostřednictvím studií či regulativů. Právě proto nechala radnice zpracovat územní studii, aby dala doporučení na skladbu veřejných prostranství, vybavenosti, parterů, parkové plochy, redistribuci povrchové vody atd. Územní studie mj. ukazuje investorům možnosti, jak je v místě možné stavět kvalitní architekturu z hlediska urbanismu – resp. že bloková zástavba je zde možná, a to v kvalitním provedení. Vypracování a následně schválení studie bude jednoznačně přínosem pro rozvoj této lokality, resp. zabránění živelné a bezkoncepční výstavbě.

Jinak radnice samozřejmě na výstavbu na sídlišti reaguje, podala např. námitky k Územnímu řízení:

– stavby “Obytné domy Werichova” (https://www.praha5.cz/praha-5-se-vyslovila-proti-zameru-obytne-domy-werichova-vadi-ji-absence-obcanske-vybavenosti-a-umrtveni-ulice-werichova/). Podání námitek je v zásadě jediné možné (kromě studií a regulativů), co samospráva může dělat.

– “Barrandov Kaskády F, G, H, I” v k. ú. Hlubočepy, ÚŘ https://www.praha5.cz/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

Jakým způsobem radnice hodlá použít územní studii Barrandova, kterou si nechala zpracovat společností Atelier 69 a která se vznikem těchto projektů počítá?

Se zástavbou zde počítá především Územní plán, a to již několik desítek let, navíc původně na větší ploše. Je proto pochopitelné, resp. nutné, že je řeší i studie. V opačném případě by studie neměla smysl. Studie v podstatě doplňuje územní plán a nastiňuje detailnější řešení území a jeho možnosti. Do budoucna se opravdu má stát podkladem pro změnu pražského Územního plánu, event. pro nový Metropolitní plán. Zároveň stane pracovním podkladem pro stavební úřad, který k ní bude moci přihlížet.

Citace TZ březen 2016:
„Sídliště Barrandov má velký potenciál pro kvalitní rozvoj. Musíme ale nastavit pravidla pro jeho funkční a prostorové řešení, dokud je čas. Právě nyní máme jedinečnou možnost ovlivnit příští podobu území, samozřejmě ve spolupráci s místními. Našim cílem je, aby budoucí rozvoj byl smysluplný a ohleduplný, aby neohrožoval např. blízký přírodní park Prokopské a Dalejské údolí. Zároveň by měl přinést oživení Barrandova, ať už se to týká služeb, volnočasových aktivit aj.,“ říká (tehdejší) zástupce starosty Lukáš Budín. „Studie mj. vyhodnotí potřeby obyvatel na veřejné vybavení, které se díky nové výstavbě stále zvyšují. Do budoucna se stane podkladem pro případnou změnu pražského Územního plánu, event. pro nový Metropolitní plán,“ dodává starosta Radek Klíma. Územní studie se zároveň stane pracovním podkladem pro stavební úřad, který k ní bude moci přihlížet.

Cílem ÚS Barrandov západ je najít vhodné urbanistické řešení území, zaměřené zejména na funkční a prostorové řešení budoucího rozvoje, a to v kontextu širších vztahů a návazností na okolní dopravní a technickou infrastrukturu. Studie tak bude řešit mj. dopravní situaci, napojení na strukturu města, včetně pěších a cyklistických vazeb. Vyhodnotí i potřeby veřejného vybavení v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel a nároky na technickou infrastrukturu, vyvolané urbanizací území. V rámci prostorové regulace budou definovány požadavky na uliční profily, rozměry veřejných prostranství, klíčové pohledové a průhledové osy.

Bude radnice prosazovat změnu územního plánu tak, jak uvádí studie, tedy aby lokalita v budoucnu mohla pojmout nikoli 5,7 tisíc obyvatel ale až 13,9 tisíc obyvatel?

Studie se zabývá dvěma částmi – samotným sídlištěm Barrandov a lokalitou na sever a západ od sídliště, která je dle platného Územního plánu hl. m. Prahy určena v převážné míře k zástavbě. Studie tudíž nic neprosazuje – naopak se řídí Územním plánem.

Naopak se ptáme, o jaká uváděná čísla se má jednat, resp. z jakých podkladů vychází Územní studie navrhuje kompaktnější výstavbu do bloků, ovšem ve prospěch zmenšení zastavitelných ploch a naopak vzniku rozsáhlého parkového řešení. Uvedená čísla ničemu neodpovídají.

Kolik zpracování územní studie v celkovém součtu stálo? Proč ji bylo v průběhu nutné za příplatek kvůli zmíněným projektům přepracovávat?

Náklady na studii vychází na cca dva miliony korun, což je za takovýto rozsah a provedení velice slušná cena. . Zatím bylo vyčerpáno 1,6 milionu, 400 000 korun je ještě připraveno pro 2. fázi – projednání a zapracování připomínek.

Navýšení ceny byla dvě: jedno vychází z požadavku Magistrátu hl. m. Prahy na rozšíření zpracovávaného území – adekvátně se proto s hektary zvedla i cena za vypracování. Druhé se týká požadavku na detailní zpracování řešení blokové zástavby, což je v podstatě důkazní materiál pro developery, že zde je bloková zástavba možná. Tímto (tzn. téměř architektonickou studií potenciální blokové zástavby) dokazujeme, že kvalitní výstavba je zde možná a že ji developeři mohou navrhovat a realizovat. Jednoznačně tak jde o výdaj ku prospěchu rozvoje oblasti.

Každá studie prochází vývojem, úpravy a dopracování jsou běžné, což je aktuální stav – v těchto dnech právě byla studie (v pracovní verzi!, tzn. až do doby schválení a předání) prezentována na výboru územního rozvoje a bude se samozřejmě diskutovat a upravovat dále. Mj., studie řeší i návrhy a podněty veřejnosti, které byly diskutovány na veřejném setkání v březnu 2016.

Viz https://www.praha5.cz/kategorie/projekty/projekty-a-zamery-v-praze-5/urbanisticka-studie-sidliste-barrandov/