Individuální dar

Dar lze poskytnout také na základě individuální žádosti o poskytnutí daru prostřednictvím darovací smlouvy (dále jen Individuální žádost o dar). Individuální žádost o dar přijímá MČ Praha 5 průběžně v průběhu kalendářního roku. Individuální žádosti o dar lze vyhovět nejdříve ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti
o individuální dar a v případě, že požadovaný dar převyšuje částku 50 000 Kč nejdříve ve lhůtě 3 měsíců ode dne podání Individuální žádosti o dar.

Individuální žádost musí obsahovat alespoň:

 1. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dar, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo
  a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 2. požadovanou částku,
 3. přehled předchozí spolupráce žadatele s MČ Praha 5 včetně výše poskytnutých peněžních příspěvků v minulých třech letech předcházejících podání žádosti a doklad prokazující vyúčtování takto poskytnutých finančních prostředků,
 4. přehled podaných žádostí v jiných dotačních nebo darovacích programech vyhlášených MČ Praha 5 pro daný kalendářní rok
 5. odůvodnění žádosti,
 6. je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
  1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
  2. osob s podílem v této právnické osobě,
  3. osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a údaj o výši tohoto podílu,
 7. seznam případných (očíslovaných) příloh žádosti, den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i úředně ověřenou plnou moc,
 8. souhlas se zpracováním osobních údajů.

Individuální žádost o dar se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici níže viz přílohy ke stažení v jednom vyhotovení společně se všemi přílohami a to následujícím způsobem:

 

 1. osobně v podatelně Úřadu nebo prostřednictvím držitele poštovní licence; žádost musí být doručena v zalepené obálce označené „Individuální žádost o dar“, názvem gesčního odboru Úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením žadatele;
 2. elektronicky prostřednictvím dodání do datové schránky Úřadu (ID yctbyzq); žádost musí být označena „Individuální žádost o dar“, názvem gesčního odboru Úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením žadatele;
 3. elektronicky prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny Úřadu (podatelna@praha5.cz); žádost musí být označena „Individuální žádost o dar“, názvem gesčního odboru Úřadu, který je garantem, názvem nebo jménem a příjmením žadatele. Informace o vlastnostech zaručeného elektronického podpisu naleznete ZDE.

Podrobnější informace k individuální žádosti o dar  jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5, zejména v zejména Čl. 23 až 26. Doporučujeme podávat žádost o individuální dar v dostatečném předstihu před termínem konání akce.

Přílohy:

 1. Individuální žádost o poskytnutí daru ve formě spolupořadatelství nebo záštity
 2. Individuální žádost o poskytnutí daru ve formě mimořádné výpomoci, ocenění, jiné
 3. Směrnice č.5/2017 Pravidla pro poskytování dotací darů a spolupořadatelství

V případě zájmu o podání žádosti o individuální dar v některé z následujících oblastí využijte kontakty pod níže uvedenými odkazy 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě