Dary

Darem je každé účelové bezúplatné převedení vlastnického práva k věci včetně finančních prostředků nebo závazek MČ Praha 5 obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví.

 

MČ Praha 5 poskytuje účelové věcné a peněžité dary fyzickým a právnickým osobám na základě individuální žádosti, a to ve formě:

 

  1. mimořádné výpomoci poskytované k řešení mimořádných situací v důsledku živelných pohrom apod., nebo směřujících k zajištění nebo posílení bezpečnosti občanů a ochrany majetku na území MČ Praha 5;
  2. ocenění poskytovaného MČ Praha 5 za činnost mající významný podíl na rozvoji, prezentaci nebo reprezentaci MČ Praha 5 nebo v souvislosti s významnou životní událostí občanů MČ Praha 5;
  3. záštity nebo spolupořadatelství poskytovaného na podporu významných kulturních, sportovních nebo jiných společenských akcí konaných nebo provozovaných osobami nebo subjekty bydlícími nebo sídlícími na území MČ Praha 5;
  4. dar poskytnutý mimo výše uvedené formy, mimo schválený program a bez žádosti na základě rozhodnutí příslušného orgánu MČ Praha 5;

(dále jen „dar“).

Na poskytnutí daru a jeho výši není právní nárok. Dar lze užít pouze v souladu s účelem schválené individuální žádosti o poskytnutí daru a jim odpovídajícím uzavřeným darovacím smlouvám.

Dar nesmí být poskytnut žadateli k financování totožné akce/projektu, na který již získal od MČ Praha 5 finanční plnění ve formě dotace v témže kalendářním roce. Dary poskytnuté totožnému žadateli v jednom kalendářním roce se při posouzení otázky uveřejnění příslušné darovací smlouvy v registru smluv či určení orgánu MČ Praha 5 příslušného rozhodnout
o poskytnutí daru sčítají.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě