ŽÚ – Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:

(bude doplněno následně)

2.

(bude doplněno následně)

3. Název:

ŽÚ - Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

4. Popis:

Živnostenské oprávnění se zruší na písemnou žádost podnikatele.

Právní úprava: dle § 58 odst. 1 písm. c) zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona), ve znění p.p.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

U fyzických osob: podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

U právnických osob: osoba oprávněná jednat, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pokud podnikatel již nemá v úmyslu pokračovat v provozování živnosti, má možnost na základě písemné žádosti požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručením písemné žádosti o zrušení živnostenského oprávnění živnostenskému úřadu; osobně v úřední dny nebo prostřednictvím podatelny, lze zaslat i poštou.

Žádost můžete podat na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR. Podání lze učinit také prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, Czech POINT, kterými jsou:

- notáři,
- krajské úřady,
- matriční úřady,
- obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejich seznam stanoví prováděcí právní předpis,
- zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
- držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ohlášení je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).

Dále je možno ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemná žádost o zrušení živnostenského oprávnění (formulář - změnový list).

Prostřednictvím CRM lze tuto změnu ohlásit (zaškrtnutím v kolonce číslo 16) též na Finanční úřad, příslušnou OSSZ/ PSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Při současném ukončení činnosti v provozovně nebo provozovnách se dále uvádí adresa, kde lze vypořádat závazky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

"Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:
- jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
- státní občanství,
- bydliště,
- rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení,
- provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení),
- předmět podnikání,
- místo podnikání,
- identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno,
- provozovnu nebo provozovny, ve kte

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Není zatíženo správním poplatkem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Živnostenský úřad vydá rozhodnutí do 5-ti pracovních dní.

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Spuštěním základních registrů ode dne 1.7.2012 se zásadním způsobem mění obvyklé postupy orgánů veřejné moci. Podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, by úřady neměly po účastnících řízení požadovat doložení údajů vedených v jednotlivých registrech.

Další informace v případě zájmu můžete získat na těchto webových stránkách:
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-ucastniky-rizeni.aspx
http://www.szrcr.cz

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odeslat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální elektronické podatelny živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu živnostenského rejstříku na adrese:

http://www.rzp.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění je vydáváno v režimu správního řádu. Opravným prostředkem je odvolání, které lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal a rozhoduje o něm úřad nadřízený (na území Prahy je odvolacím orgánem Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní). Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. O použití opravného prostředku je účastník řízení poučen.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Magistrát hl.m. Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Související právní předpisy:

- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdější

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Zlatuše Svobodová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

24. 01. 2022

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24. 01. 2022

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě