ŽÚ – Návrh na změnu tržního řádu

1 Identifikační číslo návodu:
2
3 Název:

ŽÚ – Návrh na změnu tržního řádu

4 Popis:

Podání návrhu na změnu „přílohy č.1“ nařízení č. 21/2021 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V hlavním městě Praze je možno nabízet, prodávat zboží nebo nabízet, poskytovat služby mimo provozovnu k tomuto účelu určenou rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem pouze na místě, které bylo zařazeno do seznamu tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době po 22.00 hod., míst pro konání trhů, tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých prodejních míst, míst pro nabídku zboží a míst pro nabídku služby v „příloze č.1“ k nařízení hlavního města Prahy, kterým vydává tržní řád (dále jen „tržní řád“), a za podmínek a pravidel tržním řádem stanovených.

Zařazení do uvedeného nařízení nenahrazuje jiná povolení či rozhodnutí vydávaná podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).

7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu na změnu „přílohy č.1“ tržního řádu.

8 Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Podání návrhu na změnu přílohy tržního řádu zařazením nového místa na podatelně zdejší Městské části Praha 5, eventuálně na podatelně HMP, Magistrátu hl.m. Prahy, k Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu. Týká-li se návrh změny místa, které se nachází na území jiné městské části, tak se tento návrh podává u konkrétní městské části, na jejímž území se navrhované místo nachází. Návrhy jsou projednány v rámci novelizace tržního řádu. V připomínkovém řízení, ve kterém se k návrhům vyjadřují městské části a další dotčené orgány a instituce, se rozhoduje o zařazení, vypuštění či o změně vybraných míst v „příloze č.1“ tržního řádu. O změně rozhoduje Rada hlavního města Prahy, v jejíž kompetenci je schválení konečného znění novely tržního řádu.

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
10 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Na webových stránkách Hlavního města Prahy nebo naší Městské části Praha 5 volně ke stažení ve formátu PDF:

https://www.praha5.cz/narizeni-c-21-2021-sb-hl-m-prahy-kterym-se-vydava-trzni-rad/

Návrh lze též podat bez formuláře s uvedením následujících údajů:

- druh místa pro nabídku, prodej zboží nebo pro nabídku, poskytování služeb (tržnice, tržiště, tržní místo, restaurační zahrádka v době po 22.00 hod., místo pro konání trhů, trasa pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunuté prodejní místo, místo pro nabídku zboží a místo pro nabídku služby)
- adresa vybraného místa (městská část, ulice, číslo popisné a orientační, případně další upřesnění)
- velikost vybraného místa v m2
- prodejní doba (pokud je jiná než stanoví nařízení)
- sortiment prodeje (druh služby)
- období provozování činnosti (počáteční a konečný datum provozu)

Přílohy:
- situační plánek místa
- další upřesňující doklady, např: průkaz živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, stanovisko orgánů památkové péče, Hygienické stanice hl.m.Prahy, drážního úřadu, TSK a.s., kolaudační rozhodnutí, souhlas majitele pozemku s umístěním, nájemní smlouva (smlouva o smlouvě budoucí), fotografie (prodejního zařízení a místa), grafická studie, vizualizace, projekt (podnikatelský záměr) atp.

12 Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Zdarma bez nutnosti uhrazení správního poplatku.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádná lhůta stanovena není. Tržní řád se aktualizuje a vydává zpravidla jedenkrát ročně.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15 Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16 Můžete využít tuto elektronickou službu:

Návrh doplněný uvedenými doklady a označený názvem odboru se podává prostřednictvím pošty, podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adrese: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, elektronické podatelny: posta@praha.eu nebo datové schránky ID: 48ia97h.
U Městské části Praha 5 prostřednictvím pošty, podatelny MČ Praha 5, na adrese náměstí 14.října 1381/ 4, 150 00 Praha 5, elektronické podatelny: podatelna@praha5.cz nebo datové schránky ID: yctbyzq.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- nařízení č. 21/2021 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

18 Jaké jsou související předpisy:
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Tržní řád je obecně závazným právním předpisem, na který se nevztahuje správní řád. Proti rozhodnutí Rady Městské části Praha 5 a Rady hlavního města Prahy se nelze odvolat.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce v souvislosti s podáním návrhu nejsou stanoveny. Pod sankcí je porušení platného a účinného režimu tržního řádu.

21 Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22 Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Podmínky prodeje živočišných produktů jsou vymezeny požadavky Městské veterinární správy pro Prahu, další informace je možno hledat na stránkách Hygienické stanice hl.m. Prahy nebo např. v zákoně č. 166/1999 Zákon o veterinární péči.

23 Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

HMP - Magistrát hl.m. Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:
25 Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5

26 Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Mgr. Eva Katzerová
27 Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

06. 01. 2022

28 Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26. 01. 2022

29 Datum konce platnosti návodu:
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě