ŽÚ – Jak získat živnostenské oprávnění

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

ŽÚ - Jak získat živnostenské oprávnění

4. Popis:

Kdo chce na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona, musí podat ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi živnostenskému úřadu. Ohlášení živnosti (u živností ohlašovacích, které jsou řemeslné, vázané a živnost volná) nebo žádost o koncesi (u živností koncesovaných). Rozdělení živností určuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem. Rozhodující je určení předmětu živnostenského podnikání, neboť jeho vymezení má zásadní význam pro specifikaci živnosti a v návaznosti na to pro určení, zda vedle splnění všeobecných podmínek (věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost) bude vyžadováno i splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, tj. odborné nebo jiné způsobilosti, která je stanovena živnostenským zákonem. Dále je podstatné, zda živnostenské oprávnění hodlá získat fyzická osoba nebo osoba právnická.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi můžete podat na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR. Podání lze učinit také prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, Czech POINT, kterými jsou:

- notáři,
- krajské úřady,
- matriční úřady,
- obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejich seznam stanoví prováděcí právní předpis,
- zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
- držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).
Podání je možno dále osobně učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi přiloží:

- je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé živnostenského zákona (živnostenský úřad se vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trest nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

- je-li občanem jiného státu než členského státu EU, výpis z evidenced trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohláše

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ohlášení nebo žádost o koncesi se podávají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Všechny formuláře včetně příloh a pokynů pro vyplnění si můžete v příloze stáhnout v barevné verzi zde:

https://www.praha5.cz/cs/sekce/formulare-ke-stazeni---oddeleni-zivnostenske-zivnostensky-urad/

https://www.praha5.cz/cs/sekce/zivnostensky-urad---formulare-a-dokumenty-oddeleni-zivnostenskeho/

JRF - jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.
Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních úda

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jehož přílohou je sazebník. Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání jsou v sazebníku uvedeny v části I. v položce č. 24 (a položce č. 6) takto:

24 a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000,- Kč
24 b) Další ohlášení živnosti 500,- Kč
24 c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000,- Kč
24 d) Přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč
24 e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500,- Kč
24 f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500,- Kč
24 g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100,- Kč
24 h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20,- Kč
za každou i započ. stránku

6 a) Zápis zemědělského podnikatele 1000,- Kč
6 b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč

Předmětem poplatku není:

- Vydá

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Spuštěním základních registrů ode dne 1.7.2012 se zásadním způsobem mění obvyklé postupy orgánů veřejné moci. Podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, by úřady neměly po účastnících řízení požadovat doložení údajů vedených v jednotlivých registrech.

Další informace v případě zájmu můžete získat na těchto webových stránkách:
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-ucastniky-rizeni.aspx
http://www.szrcr.cz

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odeslat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální elektronické podatelny živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu živnostenského rejstříku na adrese:

http://www.rzp.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Magistrát hl.m. Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Související právní předpisy:

- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdější

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Zlatuše Svobodová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

24. 01. 2022

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24. 01. 2022

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě