Návrh na zrušení trvalého pobytu

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Návrh na zrušení trvalého pobytu

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Návrh může podat pouze oprávněná osoba, která má užívací nebo vlastnické právo k objektu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

NÁVRH NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU vlastníka objektu nebo na návrh oprávněné osoby

- upravuje ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 z. č. 133/2000 Sb., (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů:

§ 12
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

Důkazní břemeno je na straně navrhovatele, je tedy na něm, aby doložil existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Listinné důkazy mohou být doložené v prosté kopii.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu volnou formou nebo prostřednictvím nepovinného formuláře, který lze získat na Odboru osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb, Štefánikova 13, 15 Praha 5 anebo na webových stránkách Úřadu MČ Praha 5:, Informace k návrhu na zrušení trvalého pobytu občanovi MČ Praha 5

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15,
Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

V úřední době na Odboru osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb, pí. Anna Matochová, tel.: 257 000 867, anna.matochova@praha5.cz, v případě nepřítomnosti základní informace poskytne přepážkové pracoviště č. 1 a 2 Odboru osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb v úřední době.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Návrh volnou formou nebo prostřednictvím nepovinného formuláře nebo osobně na přepážce č. 1 a 2 Odboru osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb, Štefánikova 13, 15 Praha 5.

Nepovinný formulář - Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (.docx)

Návrh na zrušení trvalého pobytu občana (.docx)

Kontakt konzultace ve věci zrušení trvalého pobytu (.docx)

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek je 100 Kč za osobu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu se vydává ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení k nimž lze připočíst dalších 30 dnů při nařízeném ústním jednání, předvolání apod.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Jen:
1. Navrhovatel (-lé) - vlastník objektu nebo jeho uživatel (nájemce bytu),
2. ten, komu se ruší trvalý pobyt

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel (navrhovatel) je povinen existenci zákonných podmínek pro zrušení trvalého pobytu ve správním řízení prokázat, tzn. má důkazní břemeno, viz základní informace v úvodu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Elektronická adresa elektronické podatelny podatelna@praha5.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb. (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání, obnova řízení, postupuje se podle správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pořádková pokuta, předvedení podle správního řádu.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

V úřední době na odboru osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb pí. Anna Matochová, tel.: 257 000 867, anna.matochova@praha5.cz, v případě její nepřítomnosti základní informace poskytne přepážkové pracoviště č. 1 a 2 odboru osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

https://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Povinnost vyměnit občanský průkaz do 45 dnů od právní moci rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Mgr. Antonín Kufa, MBA, LL.M.
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2014

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01. 11. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě