Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Investor, nebo ten kdo má plnou moc k zastupování investora.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

K nezemědělským účelům, po dobu kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu nemusíte žádat o souhlas s vynětím zemědělské půdy ze ZPF.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Způsob řešení závisí na výměře, o kterou se žádá.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo životního prostředí ČR

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5
Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru ochrany prostředí MHMP

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat
- účel zamýšleného odnětí,
- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
- zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější.

Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu.

K žádosti se připojí:
a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit,
c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy zákona o ochraně zemědělského půdního fondu včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,
g) výsledky pedologického průzkumu,
h) údaje o odvodnění a závlahách,
i) údaje o protierozních opatřeních,
j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a
k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,
l) vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Výška odvodu záleží od výměry a bonity půdy.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 - 60 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz - elektronická podatelna
posta@praha.eu - elektronická podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

18. Jaké jsou související předpisy:

Nejsou

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odd. ochrany přírody a krajiny OŽP ÚMČ Praha 5
Odd. ochrany přírody a krajiny OOP MHMP

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informační střediska ÚMČ Praha 5
Úřad MČ Praha 5 - OŽP ÚMČ Praha 5
Magistrát hl. m. Prahy - OOP MHMP
Ministerstvo životního prostředí ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ochrany životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

05. 06. 2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

05. 06. 2020

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě