Trvalý pobyt – doplněk

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Trvalý pobyt - doplněk

4. Popis:

Doprovodné informace k životní situaci Trvalý pobyt

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
Přechodné pobyty byly s účinností od 1. 7. 2000 bez náhrady zrušeny.
Změnu trvalého pobytu ohlašuje občan osobně.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o
1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v od

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Změnu místa trvalého pobytu občan hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Ve správním obvodu Prahy 5 je to na ÚMČ Praha 5

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13,15, přízemí.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

viz bod 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

"Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na jednotlivých přepážkách Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb a v jeho čekárně. Vždy musí být vyplněn originál.

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč. Děti do 15ti let bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou-li předloženy ohlašovně veškeré potřebné doklady, je změna místa trvalého pobytu v agendovém informačním systému evidence obyvatel vyznačena ihned a občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pokud ke změně trvalého pobytu předkládá občanský průkaz.

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne
ohlášení změny místa trvalého pobytu,

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel).

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozd. předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů,
Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,
Vyhláška MV 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
ve znění vyhlášek č. 661/2004 Sb., č. 299/2006 Sb., č. 84/2011 Sb. a č. 5/2015 Sb.
MV-136664-24/SC-2021 SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA
ze dne 29. prosince 2021 k upřesnění postupů příslušných úřadů na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel,
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek občanovi vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Pokud se při hlášení změny místa trvalého pobytu objeví nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpor s údaji vedenými v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o nezaevidování změny místa trvalého pobytu. Proti tomuto rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených podle ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb. (zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Podrobněji viz. bod 21.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle ustanovení § 17d zákona o evidenci obyvatel:

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) příslušnému správnímu úřadu (§ 8a odst. 1 a 2) ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému,
b) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 2 předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady,
c) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 1 a 2 ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému, nebo
d) neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby (§ 13 odst. 9).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 25 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) a d) pokutu do 100 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu - dle ust. zák.č. 133/2000 Sb. § 12.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
1. z moci uřední: byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, byl-li objekt odstraněn nebo zanikl anebo je nezpůsobilý k bydlení.
2. na návrh oprávněné osoby (za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svépravná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt. Zánik užívacího práva občana (pokud mu svědčilo) a neužívání objektu občanem, je navrhovatel povinen prokázat.
Od nabytí právní moci rozhodnutí bude občanovi, jehož trvalý pobyt byl zrušen, vyznačena úřední adresa - sídlo Úřadu městské části Praha 5,

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Životní situace Osobní doklady

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Mgr. Antonín Kufa, MBA, LL.M.
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2014

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01. 11. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě