Rybářský lístek

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Rybářský lístek

4. Popis:

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec (žadatel).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel musí doložit své kvalifikační předpoklady:
osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů (občanů ČR nebo cizinců) pro vydání prvního rybářského lístku. Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje rovněž osoba uvedená v § 10 odst. 4 vyhl. č. 197/2004 Sb.
Další rybářský lístek se vydá žadateli (občanu ČR nebo cizinci), prokáže-li se:
- dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní
- popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.

Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se
a) dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
b) jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
c) osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
d) oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

Kvalifikační předpoklady nemusí dokládat žadatel (občan ČR nebo cizinec) o 30 denní rybářský lístek.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují. Pro osoby s trvalým pobytem na území městské části Praha 5 je příslušným orgánem státní správy rybářství Úřad městské části Praha 5.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel musí předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, dosavadní rybářský lístek nebo doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6). Doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání 30-ti denního rybářského lístku.

Děti do 15 let musí mít na žádosti souhlas rodičů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost je také k dispozici na příslušném orgánu státní správy myslivosti.

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

a) 1 rok činí 100 Kč,
b) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
c) 3 roky činí 200 Kč,
d) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
e) 10 let činí 500 Kč,
f) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
g) na dobu neurčitou činí 1 000 Kč,
h) 30 dní činí 200 Kč.

Poplatek podle písmen b), d) a f) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Úhrada probíhá při provedením úkonu, tj. před vydáním rybářského lístku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce podle § 30 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odd. ochrany přírody a krajiny OŽP ÚMČ Praha 5

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ochrany životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Ing. Eva Havránková
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

27. 01. 2022

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27. 01. 2022

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě