Rybářský lístek

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Rybářský lístek

4. Popis:

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, nebo na 30 dní ode dne jeho vydání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec (žadatel).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Kvalifikační předpoklady pro získání rybářského lístku na dobu neurčitou nebo na dobu 10 let splňuje osoba, která se prokáže:

a) osvědčením nebo dokladem prokazujícím kvalifikační předpoklady podle § 10a vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů,
b) dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní,
c) jiným dokladem osvědčujícím, že již byla držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní, nebo
d) oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní se prokázání kvalifikačních předpokladů nepožaduje.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

Pro osoby s trvalým pobytem na území městské části Praha 5 je příslušným orgánem státní správy rybářství Úřad městské části Praha 5.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel musí předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, dosavadní rybářský lístek nebo doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6). Doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání 30-ti denního rybářského lístku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost je také k dispozici na příslušném orgánu státní správy myslivosti.

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

a) 10 let činí 500 Kč,
b) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
c) na dobu neurčitou činí 1 000 Kč,
d) 30 dní činí 200 Kč.

Poplatek podle písmen b) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Úhrada probíhá při provedením úkonu, tj. před vydáním rybářského lístku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

V případě přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona o rybářství a hrozí dle § 30 odst. 6 zákona o rybářství, pokuta až do výše 8 000 Kč, za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do 1 roku.

V případě trestného činu Pytláctví podle § 304 trestního zákona a hrozí:
- trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci,
- trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest, peněžitý trest nebo propadnutí věci.

Další sankce v případě nedodržení podmínek zákona o rybářství jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odd. ochrany přírody a krajiny OŽP ÚMČ Praha 5

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ochrany životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Ing. Eva Havránková
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

18. 03. 2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

18. 03. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě