Projekt Czech POINT

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Projekt Czech POINT - vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, výpisů z katastrálních map, z veřejného rejstříku (rejstříky: obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností), z rejstříku živnostenského, insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických osob (možnost vydání cizojazyčného formuláře-úřední jazyk EU), z rejstříku trestů právnických osob, z bodového hodnocení osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, zprostředkovaná identifikace, provádění autorizované konverze dokumentů na žádost ze systému Czech POINT, agenda ISDS datové schránky, agenda základních registrů (např. zde také možnost cizojazyčného formuláře-úřední jazyk EU, týká se potvrzení o trvalém pobytu, dále zprostředkování e-identity). Zprostředkováváme vydávání certifikátů pro elektronické podpisy (ICA) - v tomto případě jen po předchozí telefonické objednávce. Nově ověřujeme podpisy elektronické.

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem je fyzická osoba, které je možno vydat na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy Czech POINT.
Požádat o výpis může občan, kterého se výpis týká, nebo osoba zmocněná na základě ověřené plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel se dostaví na úřad a sdělí potřebné údaje k vydání ověřených výpisů ze systému Czech POINT:
1. U výpisu z katastru nemovitostí:
- název katastrálního území a číslo listu vlastnictví,
nebo
- číslo popisné, obec a katastrální území (jedná-li se o dům),
- číslo popisné, číslo bytu, obec a katastrální území (jedná-li se o byt),
- číslo parcely v případě pozemku, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),
bez těchto údajů n e l z e výpis vyhotovit

2. U výpisu snímku z katastrální mapy:
- číslo parcely, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu)
nebo
- číslo popisné budovy, obec, část obce (jedná-li se o dům)
bez těchto údajů n e l z e výpis vyhotovit

3. U výpisu z veřejného rejstříku: sdělí žadatel IČ obchodní organizace

4. U výpisu ze živnostenského rejstříku: sdělí žadatel IČ organizace - v případě živnostenského rejstříku je možné vydat výpis jen z veřejné části, výpis z neveřejné části může nadále poskytovat jen živnostenský odbor.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Výstupy z veřejných i neveřejných informačních systémů jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti. Jiná forma vyřízení není v současnosti přípustná.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Budova Úřadu městské části Praha 5,150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13,246/15, Odbor matrik a státního občanství, oddělení ověřování a Czech POINT, v kanceláři č. 056 (přízemí).

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Budova Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15, Odbor matrik a státního občanství, oddělení ověřování a Czech POINT v kanceláři č.056 (přízemí).

Úřední hodiny:

8.00 - 18.00 hod. - pondělí
8.00 - 16.00 hod. - úterý
8.00 - 18.00 hod. - středa
8.00 - 16.00 hod. - čtvrtek
8.00 - 14.00 hod. - pátek

Rezervace:

Oddělení ověřování a Czech POINT nabízí také možnost telefonické objednávky.

Telefonické objednávky se přijímají na telefonech 257 000 983, 257 000 981.

Upozornění:

Objednávku je třeba specifikovat, zda jde o službu legalizace, vidimace, o jaký konkrétní výpis z agendy Czech POINTu se jedná, či bude-li požadována kombinace služeb.
Pokud se objednaný klient nedostaví, rezervace po 5 minutách automaticky propadne.
Pokud se objednaný klient nemůže dostavit, zdvořile žádáme o telefonické zrušení rezervace z důvodu uvolnění termínu pro jiného klienta.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o výdej ověřených výstupů z veřejných evidencí - jedná se o výpisy z katastru nemovitostí, výpisy snímků z katastrálních map, veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů právnických osob a z insolvenčního rejstříku, není třeba předkládat žádné osobní doklady.
Žadatel musí sdělit pracovnici odd. ověřování následující informace nutné k provedení požadovaného výstupu ze systému Czech POINT:

- k žádosti o výpis z katastru nemovitostí sdělí žadatel název katastrálního území a číslo listu vlastnictví,
nebo
- číslo popisné, obec a katastrální území (jedná-li se o dům),
- číslo popisné, číslo bytu, obec a katastrální území (jedná-li se o byt),
- číslo parcely, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),
- k žádosti o výpis z katastrální mapy sdělí žadatel:
- číslo parcely, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),
- číslo popisné budovy, obec, část obce (jedná-li se o dům),
bez těchto údajů n e l z e výpis vyhotovit;

- k žádosti o výpis z veřejného rejstříku sdělí žadatel IČ organizace,

- k žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku sdělí žadatel IČ živnosti,

- k žádosti o výpis z trestního rejstříku právnických osob sdělí žadatel IČ organizace,

- k žádosti o výpis z insolvenčního rejstříku sdělí žadatel IČ nebo osobní údaje.

K žádosti o výdej ověřených výstupů z neveřejných evidencí - jedná se o výpis z bodového hodnocení, výpis z rejstříku trestů pro fyzickou osobu, agendy datových schránek, agendy registrů, zprostředkovaná identifikace, je třeba předložit doklad totožnosti. U výpisu z bodového hodnocení se případně dokládá řidičský průkaz. U výpisu z trestního rejstříku se případně dokládá rodný list k doložení rodného příjmení, pokud není uvedeno v dokladu totožnosti. U zprostředkované identifikace žadatel doloží další podpůrný doklad.

Další dotazy, hlavně ohledně agend datových schránek, agend registrů a týkající se zprostředkované identifikace a případně dalších agend zodpovíme přímo na pracovišti nebo telefonicky.
Dotazy týkající se I. Certifikační autority (elektronické podpisy): E-mail: info@ica.cz
www.ICA.cz
Helpdesk I.CA - 284 081 931-3 (po-pá 8:00-17:00)
https://www.praha5.cz/elektronicky-podpis-si-od-prosince-zaridite-na-nasem-czech-pointu/

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Pro výpisy z veřejné evidence - katastr nemovitostí, katastrální mapa, veřejný rejstřík (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík SVJ a rejstřík OPS), živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, seznam kvalifikovaných dodavatelů, registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH a pro rejstřík trestů právnických osob se formuláře nepoužívají.

Výpisy z neveřejné evidence - výpis z bodového hodnocení řidiče - formulář se nepoužívá.

Výpis z rejstříku trestů, agenda datových schránek, agenda registrů - formulář žádosti je elektronicky vyplněn úředníkem, vytištěn a přeložen žadateli k podpisu.

Sepsání veřejné listiny o identifikaci je provedeno elektronicky, veřejná listina je vytištěna a předložena žadateli k podpisu.

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

1. Za vydání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, z katastrální mapy, z veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, z bodového hodnocení osoby (řidiče) a dále výpisy z registru obyvatel a výpisy z registru osob, je stanoven správní poplatek podle položky 3 písm. d) sazebníku správ. poplatků Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 100,- Kč za první stranu výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

2. Vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů a rejstříku trestů právnických osob - přijetí žádosti o vydání elektronického výpisu z evidence rejstříků trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč, nelze použít kolek (položka 10 písm. a) sazebníku správ. poplatků Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

3. Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je zpoplatněno správním poplatkem 200,- Kč (dle položky 10 písm. c) sazebníku správ. poplatků Zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,- Kč (dle položky 4 písm. b), c) sazebníku správních poplatků Zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

5. Ceník pro elektronické podpisy na stránkách www.ICA.cz

6. U ověření elektronického podpisu je správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Správní poplatky se uhrazují prostřednictvím samoobslužného platebního automatu, který přijímá platby v hotovosti i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty nejsou zákonem stanoveny. Výdej ověřených výpisů z informačního systému veřejné správy - Czech POINT je zajištěn na počkání. V případě žádosti o výpis z rejstříku trestů u občanů z členských států EU se rejstřík trestů nevydá na počkání, ale je podána elektronická žádost. Žadatel do žádosti zadá svůj e-mail, na který obdrží informaci o zpracování jeho žádosti, na základě které si zpracovaný výpis z rejstříku trestů vyzvedne.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

18. Jaké jsou související předpisy:

Dále např. zákony:
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
- Zákon č. 111/2009 o základních registrech,
-Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
-Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
-Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,
- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
- Zákon č.12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů a další související zákony,
- Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů,
- Vyhláška 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
- Vyhláška č. 260/2007 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy,
- Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Ověřením výstupu z informačního systému veřejné správy se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby. Ověření se provede ověřovací doložkou, která obsahuje údaje o ověření toho, že ověřený výstup odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy, je uvedeno místo a datum vyhotovení doložky o ověření, pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z informačního systému veřejné správy, otisk úředního razítka a podpis ověřujícího.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Oddělení ověřování a Czech POINT

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Iveta Nováková
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 02. 2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01. 02. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě