Projekt Czech POINT

1 Identifikační číslo návodu:
2
3 Název:

Projekt Czech POINT - vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, výpisů z katastrálních map, z veřejného rejstříku (rejstříky: obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností), z rejstříku živnostenského, insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických osob (možnost vydání cizojazyčného formuláře-úřední jazyk EU), z rejstříku trestů právnických osob, z bodového hodnocení osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, zprostředkovaná identifikace, provádění autorizované konverze dokumentů na žádost ze systému Czech POINT, agenda ISDS datové schránky, agenda základních registrů. Nově zprostředkováváme elektronické podpisy.

4 Popis:
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem je fyzická osoba, které je možno vydat na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy Czech POINT.
Požádat o výpis může občan, kterého se výpis týká, nebo osoba zmocněná na základě ověřené plné moci.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel se dostaví na úřad a sdělí potřebné údaje k vydání ověřených výpisů ze systému Czech POINT:
1. U výpisu z katastru nemovitostí:
- název katastrálního území a číslo listu vlastnictví,
nebo
- číslo popisné, obec a katastrální území (jedná-li se o dům),
- číslo popisné, číslo bytu, obec a katastrální území (jedná-li se o byt),
- číslo parcely v případě pozemku, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),
bez těchto údajů n e l z e výpis vyhotovit

2. U výpisu snímku z katastrální mapy:
- číslo parcely, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu)
nebo
- číslo popisné budovy, obec, část obce (jedná-li se o dům)
bez těchto údajů n e l z e výpis vyhotovit

3. U výpisu z veřejného rejstříku: sdělí žadatel IČ obchodní organizace

4. U výpisu ze živnostenského rejstříku: sdělí žadatel IČ organizace - v případě živnostenského rejstříku je možné vydat výpis jen z veřejné části, výpis z neveřejné části může nadále poskytovat jen živnostenský odbor.

7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Výstupy z veřejných i neveřejných informačních systémů jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti. Jiná forma vyřízení není v současnosti přípustná.

8 Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Budova Úřadu městské části Praha 5,150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13,246/15, Odbor matrik a státního občanství, oddělení ověřování a Czech POINT, v kanceláři č. 056 (přízemí).

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Budova Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15, Odbor matrik a státního občanství, oddělení ověřování a Czech POINT v kanceláři č.056 (přízemí).

Úřední hodiny (pouze telefonicky objednaní klienti):

8.00 - 18.00 hod. - pondělí
8.00 - 16.00 hod. - úterý
8.00 - 18.00 hod. - středa
8.00 - 16.00 hod. - čtvrtek
8.00 - 14.00 hod. - pátek

Rezervace:

Oddělení ověřování a Czech POINT nabízí také možnost telefonické objednávky.

Telefonické objednávky se přijímají na telefonech 257 000 983, 257 000 981.

Upozornění:

Objednávku je třeba specifikovat, zda jde o službu legalizace, vidimace, o jaký konkrétní výpis z agendy Czech POINTu se jedná, či bude-li požadována kombinace služeb.
Pokud se objednaný klient nedostaví, rezervace po 5 minutách automaticky propadne.
Pokud se objednaný klient nemůže dostavit, zdvořile žádáme o telefonické zrušení rezervace z důvodu uvolnění termínu pro jiného klienta.

10 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o výdej ověřených výstupů z veřejných evidencí - jedná se o výpisy z katastru nemovitostí, výpisy snímků z katastrálních map, veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů právnických osob a z insolvenčního rejstříku, není třeba předkládat žádné osobní doklady.
Žadatel musí sdělit pracovnici odd. ověřování následující informace nutné k provedení požadovaného výstupu ze systému Czech POINT:

- k žádosti o výpis z katastru nemovitostí sdělí žadatel název katastrálního území a číslo listu vlastnictví,
nebo
- číslo popisné, obec a katastrální území (jedná-li se o dům),
- číslo popisné, číslo bytu, obec a katastrální území (jedná-li se o byt),
- číslo parcely, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),
- k žádosti o výpis z katastrální mapy sdělí žadatel:
- číslo parcely, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),
- číslo popisné budovy, obec, část obce (jedná-li se o dům),
bez těchto údajů n e l z e výpis vyhotovit;

- k žádosti o výpis z veřejného rejstříku sdělí žadatel IČ organizace,

- k žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku sdělí žadatel IČ živnosti,

- k žádosti o výpis z trestního rejstříku právnických osob sdělí žadatel IČ organizace,

- k žádosti o výpis z insolvenčního rejstříku sdělí žadatel IČ nebo osobní údaje.

K žádosti o výdej ověřených výstupů z neveřejných evidencí - jedná se o výpis z bodového hodnocení, výpis z rejstříku trestů pro fyzickou osobu, agendy datových schránek, agendy registrů, zprostředkovaná identifikace, je třeba předložit doklad totožnosti. U výpisu z bodového hodnocení se případně dokládá řidičský průkaz. U výpisu z trestního rejstříku se případně dokládá rodný list k doložení rodného příjmení, pokud není uvedeno v dokladu totožnosti. U zprostředkované identifikace žadatel doloží další podpůrný doklad.

Další dotazy, hlavně ohledně agend datových schránek, agend registrů a týkající se zprostředkované identifikace, zodpovíme přímo na pracovišti nebo telefonicky.
Dotazy týkající se I. Certifikační autority (elektronické podpisy): E-mail: info@ica.cz
www.ICA.cz
Helpdesk I.CA - 284 081 931-3 (po-pá 8:00-17:00)
https://www.praha5.cz/elektronicky-podpis-si-od-prosince-zaridite-na-nasem-czech-pointu/

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Pro výpisy z veřejné evidence - katastr nemovitostí, katastrální mapa, veřejný rejstřík (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík SVJ a rejstřík OPS), živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, seznam kvalifikovaných dodavatelů, registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH a pro rejstřík trestů právnických osob se formuláře nepoužívají.

Výpisy z neveřejné evidence - výpis z bodového hodnocení řidiče - formulář se nepoužívá.

Výpis z rejstříku trestů, agenda datových schránek, agenda registrů - formulář žádosti je elektronicky vyplněn úředníkem, vytištěn a přeložen žadateli k podpisu.

Sepsání veřejné listiny o identifikaci je provedeno elektronicky, veřejná listina je vytištěna a předložena žadateli k podpisu.

12 Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

1. Za vydání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, z katastrální mapy, z veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, z bodového hodnocení osoby (řidiče) a dále výpisy z registru obyvatel a výpisy z registru osob, je stanoven správní poplatek podle položky 3 písm. d) sazebníku správ. poplatků Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 100,- Kč za první stranu výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

2. Vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů a rejstříku trestů právnických osob - přijetí žádosti o vydání elektronického výpisu z evidence rejstříků trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč, nelze použít kolek (položka 10 písm. a) sazebníku správ. poplatků Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

3. Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je zpoplatněno správním poplatkem 200,- Kč (dle položky 10 písm. c) sazebníku správ. poplatků Zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,- Kč (dle položky 4 písm. b), c) sazebníku správních poplatků Zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

5. Ceník pro elektronické podpisy na stránkách www.ICA.cz

Správní poplatky se uhrazují prostřednictvím samoobslužného platebního automatu, který přijímá platby v hotovosti i platební kartou.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty nejsou zákonem stanoveny. Výdej ověřených výpisů z informačního systému veřejné správy - Czech POINT je zajištěn na počkání. V případě žádosti o výpis z rejstříku trestů u občanů z členských států EU se rejstřík trestů nevydá na počkání, ale je podána elektronická žádost. Žadatel do žádosti zadá svůj e-mail, na který obdrží informaci o zpracování jeho žádosti, na základě které si zpracovaný výpis z rejstříku trestů vyzvedne.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15 Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16 Můžete využít tuto elektronickou službu:
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

18 Jaké jsou související předpisy:

Dále např. zákony:
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
- Zákon č. 111/2009 o základních registrech,
-Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
-Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
-Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,
- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
- Vyhláška č. 260/2007 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy,
- Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

21 Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Ověřením výstupu z informačního systému veřejné správy se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby. Ověření se provede ověřovací doložkou, která obsahuje údaje o ověření toho, že ověřený výstup odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy, je uvedeno místo a datum vyhotovení doložky o ověření, pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z informačního systému veřejné správy, otisk úředního razítka a podpis ověřujícího.

22 Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Oddělení ověřování a Czech POINT

23 Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24 Související životní situace a návody, jak je řešit:
25 Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26 Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Iveta Nováková
27 Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

26. 01. 2022

28 Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26. 01. 2022

29 Datum konce platnosti návodu:
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě