Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:

(bude doplněno následně)

2.

(bude doplněno následně)

3. Název:

Podnikání v oblasti nakládání s odpady

4. Popis:

- Nakládáním s odpady zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování.

- Shromažďováním odpadů se rozumí jejich krátkodobé soustřeďování do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s nimi.

- Skladováním odpadů se rozumí přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.

- Sběrem odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

- Výkup odpadů znamená sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou c

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- U fyzických osob - žadatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.

- U právnických osob - osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Oprávněná osoba žádá o povolení k podnikání v oblasti nakládání s odpady na příslušném živnostenském úřadu.

Živnostenský úřad

1. Všeobecné podmínky:
- Fyzické osoby - věk 18 let; způsobilost k právním úkonům; trestní bezúhonnost; doklad o tom, že FO, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky, vydá příslušný finanční úřad; doklad o tom, že FO, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
- Právnické osoby - ke dni ohlášení živnosti musí být právnická osoba zřízena, odpovědný zástupce musí splňovat podmínku věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost. Ustanovený odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnost v p

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V případě povolení k podnikání žádostí o oprávnění k podnikání doručenou příslušnému živnostenskému úřadu.

Pro vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování nebo sběru či výkupu odpadů je kompetentní Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Kolaudační rozhodnutí ke stavbě určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů vydává příslušný stavební úřad.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Magistrát hlavního města Prahy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor živnostenský ÚMČ Praha 5, - povolení k podnikání v oblasti nakládání s odpady, Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru životního prostředí MHMP, - Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování nebo sběru či výkupu odpadů

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Živnostenský úřad

Fyzická osoba:

a) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
b) průkaz totožnosti,
c) doklad o tom, že nemá daňové nedoplatky, pokud na území České republiky podnikala nebo podniká. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad; doklad nesmí být starší než 3 měsíce,
d) doklady odborné způsobilosti (doklad o vzdělání a praxi), je-li vyžadováno podle druhu ohlášené živnosti,
e) doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném právu k místu podnikání, je-li jinde než trvalé bydliště podnikatele,
f) doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud na území České republiky podnikala nebo podniká; doklad nesmí být starší než 3 měsíce,
g) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li v něm podnikatel zapsán,
h) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž j

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

"Jednotné registrační formuláře"

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Živnostenský úřad:
- Správní poplatek za vydání živnostenského listu - 1 000 Kč.
- Je-li živnost provozována průmyslovým způsobem - 10 000 Kč.
Poplatek se hradí složenkou, která je k dispozici na živnostenském odboru nebo je možno správní poplatek uhradit v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 5. Poplatek je splatný ke dni ohlášení živnosti.

- Správní poplatek za vydání koncesní listiny - 2 000 Kč.
- Je-li koncese provozována průmyslovým způsobem - 20 000 Kč.
Poplatek se hradí složenkou, která je k dispozici na živnostenském odboru nebo je možno správní poplatek uhradit v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 5.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Živnostenský list je vydán do 15 dnů ode dne, kdy bylo ohlášení živnosti doručeno živnostenskému úřadu. Rozhodnutí o žádosti o koncesi se vydává ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Odpovědný zástupce, je-li ustanovován (§ 11 živnostenského zákona).

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Doklady, které se přikládají k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi je třeba předložit v úředně ověřených kopiích, pokud nejsou kopie dokladů ověřeny, pak je nutno předložit originál dokladu a neověřenou kopii,jejíž správnost si ověří příslušná referentka. Výpis z rejstříku trestů je nutno přeložit buď v originále nebo v úředně ověřené kopii. Tento doklad si referentka nemůže sama ověřit.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

oz@praha5.cz, podatelna@praha5.cz, ozp@praha.eu, posta@praha.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn

Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), ve znění pozdějších změn

Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn

Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), ve znění pozdějších změn

Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky podle Správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Jedná se o neoprávněné podnikání, je-li živnost provozována bez živnostenského oprávnění, kterým je koncese:
- fyzické osoby až do výše 200 000 Kč,
- právnické osoby až do výše 1 000 000 Kč.

Jedná se o neoprávněné podnikání, je-li živnost provozována bez živnostenského oprávnění, kterým je živnostenský list:
- fyzické osoby - živnost volná až do výše 50 000 Kč,
- právnické osoby - živnost volná až do výše 500 000 Kč,
- fyzické osoby - živnost řemeslná a vázaná až do výše 100 000 Kč,
- právnické osoby - živnost řemeslná a vázaná až do výše 750 000 Kč.

Podle ust. § 66 odst. 3 písm. d) se právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení,

Podle ust. § 66 odst. 3 písm. e) se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení,

Za přestupek dle ust. § 66 odst. 3 lze uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odbor živnostenský ÚMČ Praha 5, Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství OŽP MHMP

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Úřad MČ Praha 5 - OŽ ÚMČ Praha 5, Magistrát hl. m. Prahy - OŽP MHMP, Ministerstvo životního prostředí ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Udělování souhlasu k provozování zařízení k využití, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů; Nakládání s nebezpečným odpadem; Provozování zařízení k nakládání s odpady.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ochrany životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě