Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Ověřování pravosti podpisu, dále legalizaci (ověřování pravosti podpisu) na dokumentu v elektronické podobě a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimaci).

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Návštěva pracoviště, které provádí vidimaci a legalizaci v souladu s ust. zákona č. 21/2006 Sb., a Vyhl. č. 36/2006 Sb.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Při žádosti o vidimaci se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost a ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině. Úřad neodpovídá za obsah vidimované listiny. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.
Kdy se vidimace neprovede? Viz ust. § 9 zák. č. 21/2006 Sb.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se provádí na žádost.
Kdy se legalizace neprovede? Viz ust. §13 zák. č. 21/2006 Sb.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Budova Úřadu městské části Praha 5,Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13,246/15, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení ověřování a Czech POINT, kancelář č. 056 (přízemí).

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Oddělení ověřování a Czech POINT, na adrese Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, kancelář č. 056 (přízemí).

Budova Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15, Odbor matrik a státního občanství, oddělení ověřování a Czech POINT v kanceláři č.056 (přízemí).

Úřední hodiny:

8.00 - 18.00 hod. - pondělí
8.00 - 16.00 hod. - úterý
8.00 - 18.00 hod. - středa
8.00 - 16.00 hod. - čtvrtek
8.00 - 14.00 hod. - pátek

Rezervace:

Oddělení ověřování a Czech POINT nabízí také možnost telefonické objednávky.

Telefonické objednávky se přijímají na telefonech 257 000 983, 257 000 981.

Upozornění:

Objednávku je třeba specifikovat, zda jde o službu legalizace, vidimace, o jaký konkrétní výpis z agendy Czech POINTu se jedná, či bude-li požadována kombinace služeb.
Pokud se objednaný klient nedostaví, rezervace po 5 minutách automaticky propadne.
Pokud se objednaný klient nemůže dostavit, zdvořile žádáme o telefonické zrušení rezervace z důvodu uvolnění termínu pro jiného klienta.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vidimace - originál listiny.
Legalizace - text na listině.
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:

Občanský průkaz nebo pas, jde-li o státního občana ČR.
Cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu EU nebo doklad opravňující k pobytu na území ČR, jde-li o cizince, nebo

identifikační průkaz vydaný MZV ČR, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

Dále též průkaz totožnosti občana smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) nebo Švýcarská federace.

K prokázání totožnosti lze tyto výše uvedené doklady použít pouze tehdy, obsahují-li fotografii držitele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře neexistují.

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek se platí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou prostřednictvím samoobslužného platebního automatu:
50,- Kč za ověření pravosti 1 podpisu (např. držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku za ověření podpisu).
30,- Kč za ověření každé, i započaté stránky (formát A4 a menší).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, v případě zamítnutí žádosti jsou lhůty pro rozhodnutí stanoveny správním řádem.
V případě nevyhovění ústní žádosti o vidimaci či legalizaci, bude postupováno dle § 155 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
1) Jestliže to nevylučuje povaha vyjádření, osvědčení nebo sdělení, zejména není-li zapotřebí zkoumat skutkový stav nebo čerpat z evidence vedené určitým správním orgánem, může je vydat nebo učinit kterýkoli věcně příslušný správní orgán.
2) Je-li správní orgán požádán o vydání osvědčení nebo ověření a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.
3) Pokud správní orgán shledá, že nelze vydat vyjádření nebo osvědčení, provést ověření nebo učinit sdělení, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.
Z důvodové zprávy:
Zvláštním typem neformálního řízení jsou osvědčovací , ověřovací a obdobné úkony. Z tohoto důvodu je pro ně třeba upravit zvláštní postup.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
- Vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě odmítnutí žádosti se lze proti písemnému rozhodnutí odvolat k MHMP tak, jak bude v poučení rozhodnutí uvedeno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Oddělení ověřování a Czech POINT

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Iveta Nováková
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01. 01. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě