Nakládání s nebezpečnými odpady a jejich přeprava po území ČR

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Nakládání s nebezpečnými odpady a jejich přeprava po území ČR

4. Popis:

Nebezpečným odpadem jsou odpady uvedené v seznamu nebezpečných odpadů, který je přílohou vyhlášky MŽP č. 381/2001. V Katalogu odpadů uvedeném touto vyhláškou je tato kategorie označena písmenem „N“. Dále se jedná o odpad, který má aspoň jednu z nebezpečných vlastností z přílohy č. 2 zákona o odpadech. Původcem nebezpečného odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnostech vznikají nebezpečné odpady. Oprávněnou osobou je osoba oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady podle příslušných právních předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podle zákona o odpadech (§ 40) jsou při přepravě nebezpečných odpadů odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

Odesílatel odpadu je povinen:

a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list,
b) zaslat evidenční list č. 2 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Úřad MČ) příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení,
c) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností (Úřad MČ) příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list (č. 5) o převzetí nebezpečného odpadu.

Příjemce odpadu je povinen:

zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odp

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Životní situace se týká přepravy nebezpečných odpadů, kromě vnitropodnikové dopravy zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

Upozorňujeme, že OŽP ÚMČ Praha 5 není příslušný ke zpracování evidenčních listů č. 2 a 3 s místem nakládky ve správním obvodu MČ Praha 13 (např. Stodůlky), MČ Praha 16 (Zbraslav, Radotín), MČ Praha 17 (Zličín), ze stejných důvodů nám nepřísluší evidenční listy č. 4 s místem vykládky mimo správní obvod MČ Praha 5. Bližní informace ke správnímu členění naleznete na internetových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy
- www.praha.eu,
- nebo na jednotlivých správních obvodech Prahy,
- nebo v mapách internetového vyhledavače.

Dále podotýkáme, že právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů jsou povinny:

a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních předpisech (např. zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpi

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Povinnosti podle účastníka přepravy ve vztahu k jednotlivým listům (barevné rozlišení je podle formulářů SEVT):

1 - cihlově červená - dopravcem potvrzený list si nechává odesílatel pro svou evidenci,
2 - zelená - odesílatel zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ÚMČ) příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení,
3 - fialová - převezme dopravce, předá příjemci odpadu, který jej zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ÚMČ) příslušnému podle místa zahájení přepravy, a to do 10 dnů od převzetí odpadu,
4 - hnědá - příjemce odpadu zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ÚMČ) podle místa ukončení přepravy, a to do 10 dnů od převzetí odpadu,
5 - modrá - příjemce odpadu zašle odesílateli odpadu do 10 dnů od převzetí odpadu,
6 - tyrkysová - ponechává si dopravce pro svou evidenci,
7 -

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. vodního a odpadového hospodářství Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR podle postavení účastníka přepravy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou. Vše se provádí elektronicky přes portál SEPNO.

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

(viz. bod č. 7) OŽP zadává údaje vyplývající z evidenčních listů do databáze, listy č. 2 a 3 páruje a třídí podle jednotlivých původců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Ostatní účastníci přepravy.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vedení evidence v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech, tedy především průběžná evidence, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (viz. životní situace (viz. životní situace "Evidence odpadů a jejich ohlašování").

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha5.cz, podatelna@praha5.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Při chybném vyplnění evidenčního listu telefonický kontakt, příp. písemná výzva k doplnění údajů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuta až do výše 300.000 Kč, ukládá ČIŽP nebo Úřad MČ Praha 5.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odd. vodního a odpadového hospodářství OŽP ÚMČ Praha 5

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Magistrát hl. m. Prahy - OŽP MHMP, Informační servis o životním prostředí v Praze, Centrum pro hospodaření s odpady, Ministerstvo životního prostředí ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Evidence odpadů a jejich ohlašování.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ochrany životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 07. 2021

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01. 07. 2021

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě