Nakládání s nebezpečným odpadem

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:

(bude doplněno následně)

2.

(bude doplněno následně)

3. Název:

Nakládání s nebezpečným odpadem

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu (tzn. pokud původce vyprodukuje odpad, umístí ho v souladu s právními předpisy do shromažďovacího prostředku, dále s ním nenakládá a odpad neopustí provozovnu, nejedná se o nakládání s nebezp. odpadem vyžadující souhlas).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na území hl. m. Prahy je příslušným orgánem Odbor ochrany prostředí Magistrát hl. m. Prahy se sídlem Praha 1, Jungmannova 29.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát hlavního města Prahy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru životního prostředí MHMP

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce (pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení např. skladu):

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
d) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
e) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti,
f) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

"Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce do 100 tun za rok", "Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce nad 100 tun za rok"

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Plnění jednotlivých ustanovení zákona o odpadech, z nichž s ohledem na řešenou problematiku upozorňujeme především na následující:

(1) Povinnost ustanovit odpadového hospodáře podle § 15 zákona o odpadech, která se vztahuje na původce a oprávněné osoby, kteří nakládali s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok v posledních 2 letech.

(2) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha.eu, posta@praha.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech , ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška MŽP a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podle Správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle § 66 odst. 1 zákona o odpadech se právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.

Podle § 66 odst. 4 písm. d) se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním.

Za přestupek podle ust. § 66 odst. 1 lze uložit pokutu do výše 300 000 Kč; za přestupek podle ust. § 66 odst 4 lze uložit pokutu do výše 50 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jaké jsou nebezpečné vlastnosti odpadu?
SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADU

Kód Nebezpečná vlastnost odpadu
H1 Výbušnost
H2 Oxidační schopnost
H3-A Vysoká hořlavost
H3-B Hořlavost
H4 Dráždivost
H5 Škodlivost zdraví
H6 Toxicita
H7 Karcinogenita
H8 Žíravost
H9 Infekčnost
H10 Teratogenita
H11 Mutagenita
H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami
H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování
H14 Ekotoxicita

Jaké složky činí odpad nebezpečným?
SEZNAM SLOŽEK, KTERÉ PODLE TOHOTO ZÁKONA ČINÍ ODPAD NEBEZPEČNÝM

Kód Složka, která podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným
C1 berylium; sloučeniny berylia
C2 sloučeniny vanadu
C3 sloučeniny šestimocného chrómu (VI)
C4 sloučeniny kobaltu
C5 sloučeniny niklu
C6 sloučeniny mědi
C7 sloučeniny zinku
C8 arzén; sloučeniny arzénu
C9 selen; sloučeniny sele

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství OŽP MHMP

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Magistrát hl. m. Prahy - OŽP MHMP, Informační servis o životním prostředí v Praze, Ministerstvo životního prostředí ČR, Centrum pro hospodaření s odpady

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Přeprava nebezpečných odpadů;
Evidence odpadů a jejich ohlašování;
Hlášení o produkci a nakládání s odpady;
Udělování souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ochrany životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 07. 2021

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01. 07. 2021

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě