Kácení dřevin rostoucích mimo les

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Kácení dřevin rostoucích mimo les

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost ke kácení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin (§ 8 odst. 6 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
d) zdůvodnění žádosti,
e) pokud strom roste v objektu kulturní památky, vyjádření Odboru památkové péče MHMP.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát hlavního města Prahy v případě, že se jedná o kácení dřevin rostoucích mimo les ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech.
Úřad městské části Praha 5 v ostatních případech.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ochrany prostředí MHMP
Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady jsou uvedeny pod bodem 7.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (60 - 90 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastníci a spoluvlastníci pozemku,
Spolky, které se přihlásí jako účastníci řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Eventuálně - ve složitých případech doložení posudků (dendrologie, statika, když kořeny dřeviny narušují stavbu, prohlídku kanalizace, když kořeny dřeviny prorůstají do kanalizace).

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@praha.eu - elektronická podatelna
ozp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz - elektronická podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti rozhodnutí vydaného ve věci kácení dřevin.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

V souladu se zák. č. 114/1992 Sb.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Rozměry dřevin, které podléhají povolení kácení - uvedeno pod bodem 6.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odd. ochrany přírody a krajiny OŽP ÚMČ Praha 5

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informační střediska ÚMČ Praha 5
Úřad MČ Praha 5 - OŽP ÚMČ Praha 5

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ochrany životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Ing. Eva Havránková
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

27. 01. 2022

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27. 01. 2022

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě