Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

4. Popis:

Upozorňujeme, že OŽP ÚMČ Praha 5 není příslušný ke zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady původců odpadů nebo oprávněných osob, jejichž provozovny jsou umístěny ve správním obvodu MČ Praha 13 (např. Stodůlky), MČ Praha 16 (Zbraslav, Radotín), MČ Praha 17 (Zličín). Bližší informace ke správnímu členění naleznete na internetových stránkách, Magistrátu hlavního města Prahy - členění Prahy , nebo v mapách internetových vyhledávačů.

OŽP Úřadu MČ Praha 5 je příslušný ke zpracování hlášení pouze za provozovny ve správním obvodu MČ Praha 5 - tj. katastry Smíchov, Košíře, Motol, Jinonice, Radlice, Hlubočepy, Holyně, Slivenec.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- Původce odpadů - (§ 4 odst. 1 písm. x) - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

- Oprávněná osoba - (§ 4 písm. odst. 1 písm. y) - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů,

- podle zákona o odpadech je k převzetí odpadu do svého vlastnictví oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo z

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady zpracovávají původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok.

Rozhodující pro stanovení dosažení tohoto limitu je celková produkce původce nebo celkové množství, se kterým bylo nakládáno, osobou oprávněnou k podnikání. To znamená, že hlášení je povinen zaslat každý původce nebo osoba oprávněná k podnikání, který stanovený limit, rozhodující pro povinnost zpracovat hlášení, dosáhne v součtu množství odpadů ve všech svých provozovnách. Např. firma má 10 samostatných provozoven na území ČR a v každé z nich bylo v průběhu roku nakládáno s 10 kg nebezpečných odpadů tj. ve firmě jako celku bylo nakládáno s 100 kg nebezpečných odpadů. Hlášení v tomto případě zašle každá z provozoven původce nebo osoby oprávněné k podnikání zvlášť, za odpady, se kterými nakládala, místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Úřad MČ).

Pr

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Při splnění limitu (viz. bod č. 6) je roční hlášení zasíláno elektronicky prostřednictvím portálu ISPOP (www.ispop.cz). Vzor formuláře vč. vysvětlivek je uveden v příloze č. 20 vyhláškyMŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Vysvětlivky jsou též k dispozici v interaktivní formě přímo v online pdf formuláři.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady je zasíláno obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Úřad Městské části) podle místa provozovny (tj. správní obvod MČ Praha 5 - Smíchov, Košíře, Motol, Jinonice, Radlice, Hlubočepy, Slivenec, Holyně), a to do 15. února následujícího roku.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Magistrát hlavního města Prahy, Centrum pro hospodaření s odpady, Ministerstvo životního prostředí ČR

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. vodního a odpadového hospodářství Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5, Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru životního prostředí MHMP

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průběžná evidence odpadů, předvyplněný formulář, příp. podklady pro jeho vyplnění.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou. Vše se provádí elektronicky přes portál ISPOP.
www.ispop.cz -> můj účet -> stažení formuláře -> "F_ODP_PROD" (Hlášení o produkci a nakládání za rok).

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Původci a oprávněné osoby mají povinnost hlášení o produkci a nakládání s odpady za předešlý rok zpracovat do 15. února následujícího roku.

OŽP ÚMČ Praha 5 ověřuje údaje z obdržených hlášení o produkci a nakládání s odpady do databáze a následně je pro MHMP importuje do databáze. OŽP MHMP tyto evidence zasílá každoročně do 30. dubna následujícího roku Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím příslušného odpad. softwaru (EVI 8.7)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Oprávněné osoby (kontrola údajů poskytnutých původci),

Odd. odpadového hospodářství OŽP MHMP,

Centrum pro hospodaření s odpady,

Ministerstvo životního prostředí ČR.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vedení a archivace výše zmíněné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, a to za každou provozovnu a každý druh odpadu samostatně po dobu nejméně 5 let.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

www.ispop.cz -> můj účet -> stažení formuláře -> "F_ODP_PROD" (Hlášení o produkci a nakládání za rok).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn

Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o PCB, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o PCB, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Při zjištění nedostatků v evidenci předložené OŽP telefonické konzultace, příp. dotazy elektronickou poštou či písemně. Při významných nedostatcích vrácení k přepracování. Pro lepší komunikaci prosíme o uvedení telefonického kontaktu a adresy elektronické pošty v hlavičce Hlášení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Hlášení se zasílá za celé IČO příslušnému ORP podle místa umístění provozovny nebo nakládání s odpady

IČP - v případě činnosti mimo stacionární provozovnu se vyplňuje kód ORP/SOP z číselníku správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem“ resp. v případě ORP Praha 5 – 1105.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odd. vodního a odpadového hospodářství OŽP ÚMČ Praha 5, Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství OŽP MHMP

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.ispop.cz

CENIA, česká informační agentura životního prostředí (provozovatel ispopu) se sídlem Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10

Infolinka CENIA: 267 125 267 (provozní doba linky je v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hodin); ID DS: 5eav8r4

OŽP ÚMČ Praha 5

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Přeprava nebezpečných odpadů;
Evidence odpadů a jejich ohlašování.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ochrany životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

27. 01. 2022

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27. 01. 2022

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

kód SOP (Správní Obvod hl. m. Prahy) - Praha 5:
- 1105

kód ICZÚJ:
Praha 5 (Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov):
- 500143
Praha-Slivenec (Holyně, Slivenec):
- 539678

zdroj:, Český statistický úřad

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě