Trvalý pobyt

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Trvalý pobyt

4. Popis:

Životní situace:
1. Změna trvalého pobytu občana ČR, ukončení pobytu na území ČR
2. Zprostředkování kontaktu (někoho hledám)
3. Doručovací adresa
4. Zrušení trvalého pobytu
5. Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen AISEO)
6. Poskytnutí seznamu občanů vlastníkovi objektu

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Obyvatelem podle zákona č. 133/2000 Sb., (zákon o evidenci obyvatel) se rozumí:

a) státní občané České republiky (dále jen "občan"),
b) osoby, které pozbyly státní občanství České republiky,
c) cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen "partner") nebo dítětem občana.

Zastupování občana se odvíjí podle typu podané žádosti viz bod 6.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Informace dle bodu 4. naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR, jak následuje:

ad1.
Změna trvalého pobytu

Ukončení pobytu

ad2.
Zprostředkování kontaktu (někoho hledám)

ad3.
Doručovací adresa

ad4.
Zrušení trvalého pobytu

Nepovinný formulář - Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (.docx)

Návrh na zrušení trvalého pobytu občana (.docx)

Kontakt konzultace ve věci zrušení trvalého pobytu (.docx)

ad5.
Výdej údajů z AISEO

ad6. Poskytnutí seznamu občanů vlastníkovi objektu
Dle ustanovení § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel ohlašovna sdělí po podání písemné žádosti a zaplacení správního poplatku vlastníkovi objektu, jméno popř. jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

Poskytnutí seznamu vlastníkovi bytu nelze uskutečnit. Informační systém evidence obyvatel není rozdělen na bytové jednotky, pouze na adresy s jednotlivými objekty, shodně jako je adresa občana v občanském průkazu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan se dostaví na
Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13,15, přízemí,
Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vždy předkládám doklad totožnosti, příp. hradím stanovený správní poplatek.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Typ vyplňovaného formuláře závisí na typu podávané žádosti viz bod 6. Některé formuláře jsou standardizované viz bod. 6 a lze je získat v čekárně odboru nebo přímo na jeho přepážkách.

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky jsou stanoveny pro každou životní situaci odlišně viz bod 6.
Na odboru osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb je možné je uhradit hotově nebo kartou prostřednictvím platebního automatu, umístěného v odbavovací hale přepážek odboru.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení žádosti jsou stanoveny zákonem a liší se podle typu žádosti viz bod 6.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Záleží na typu žádosti viz bod 6, případně podání opravného prostředku ve správním řízení - Magistrát hl. m. Prahy/odbor živnostenský a občanskosprávních agend, Ministerstvo vnitra ČR/odbor správních činností.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V některých situací je nutná osobní přítomnost žadatele nebo zmocněnce. Některé je možné vyřešit elektronicky, pokud to umožňuje právní předpis. Po změně trvalého pobytu je povinnost žádat o nový občanský průkaz ve stanovené zákonné lhůtě.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Stanoví-li tak právní předpis, žádost lze vyřídit elektronicky. Elektronicky nelze vyřídit změnu trvalého pobytu. V případě elektronické žádosti je tato vyřízena až po uhraní stanoveného správního poplatku.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška 296/2004 Ministerstva vnitra ČR, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy/odbor živnostenský a občanskosprávních agend v případě rozhodnutí o:
- nezaevidování změny adresy místa trvalého pobytu
- zrušení místa trvalého pobytu
Uplatňují se písemně na základě nesouhlasu účastníka řízení v souladu s poučením ve vydaném rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupky dle ustanovení § 17d zákona č. 133/2000 Sb.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

Rady občanům

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstva vnitra ČR

Portál veřejné správy

MČ Praha 5

Rady občanům

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Po změně trvalého pobytu platí pro občana s trvalým pobytem na území ČR povinnost požádat si o nový obřanský průkaz v zákonné lhůtě viz životní situace Osobní doklady - Neplatné osobní doklady (tyto životní situace jsou ve fázi přípravy).

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Mgr. Antonín Kufa, MBA, LL.M.
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 04. 2023

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01. 11. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě