Železniční most

Rada městské části Praha 5 schválila usnesením č. 45/1716/2015 ze dne 8. 12. 2015 záměr MČ Praha 5 usilovat v rámci rekonstrukce železničního mostu mezi Smíchovem a Výtoní o vytvoření bezbariérového a úrovňového spojení Výtoně a Smíchova pro pěší a cyklistickou dopravu. Popsané spojení by umožnilo překonat vzdálenost ze Smíchovského nádraží na Výtoň cca. za 7 minut chůze či 2 minuty jízdy na kole, což by časově předčilo možnosti jak MHD, tak automobilové dopravy. Rekonstrukce stávajícího železničního tělesa je nutná, nejedná se o nově vyvolávanou investici, ale o efektivní využití veřejných prostředků na podporu bezmotorové dopravy a zajištění bezbariérového spojení atraktivního území Rašínova nábřeží a náplavky s frekventovaným dopravním uzlem. Vedení cyklistické dopravy po železničním mostě je v souladu s generelem cyklistické dopravy hl. m. Prahy, který po železničním mostě vede páteřní trasu A13. Současné parametry lávek však smíšený provoz cyklistů a chodců neumožňují a na straně Výtoně je most zakončen dvouramenným schodištěm, představujícím významnou bariéru nejen pro cyklisty, ale i obyvatele s handicapem, nebo např. kočárkem.

Odbor územního rozvoje byl Radou městské části pověřen zahájením aktivit, směřujících ke splnění tohoto cíle.

Lávky na železničním mostě jsou ve správě TSK Praha. Oslovili jsme tedy jak SŽDC, tak TSK a NPÚ a deklarovali náš zájem na vytvoření bezbariérového spojení. TSK požádalo městskou část o stanovisko k již připravené opravě stávajících lávek. Jejich rozšíření by nyní již připravenou opravu výrazně oddálilo z důvodu památkové ochrany celého objektu a vzhledem k havarijnímu stavu lávek by hrozilo jejich uzavření, což není z pohledu městské části žádoucí. Bylo proto vydáno kladné stanovisko, ale TSK jsme dopisem požádali o provedení opravy  pouze v nezbytném rozsahu, aby se při případné rekonstrukci mostu a rozšíření lávek předešlo zmaření jejich investice (případně aby rozsáhlou investicí  nedošlo k zakonzervování současné podoby lávek na delší dobu…).

Městská část Praha 2 ve svém dopise TSK i v odpovědi nám zaujala obdobný postoj jako naše městská část s tím, že projevila zájem o vybudování bezbariérového přístupu na železniční most z Výtoně. Vytvoření pracovní skupiny nepožaduje, preferuje úzkou spolupráci městských části.

SŽDC sdělila, že v rámci studie cílového stavu přemostění Vltavy je možné prověřit vytvoření bezbariérového spojení Smíchova a Výtoně pro bezmotorovou dopravu. Při současně připravované rekonstrukci mostu nepočítá z důvodu jeho památkové ochrany s jeho rozšířením. Vytvoření pracovní skupiny, koordinující činnosti vedoucí ke vzniku bezbariérového spojení Smíchova a Výtoně, se nebrání.

Jelikož jsme v obvyklé měsíční lhůtě neobdrželi odpověď Magistrátu hl. m. Prahy, starosta MČ Praha 5 opakovaně požádal Magistrát hl. m. Prahy a dotčené organizace o jmenování svých zástupců do pracovní skupiny. Současně v dopise deklaruje, že MČ Praha 5 považuje realizaci kvalitního bezmotorového spojení Smíchova a Výtoně za svou prioritu a je proto ochotna v případě nečinnosti kompetentních organizací iniciativně pracovní skupinu svolat.

K rekonstrukci lávek na železničním mostu jsme byli pozváni na pracovní skupinu, plánovanou TSK Praha, a.s. na 26. 1. 2016. Zde bylo stanoveno, že oprava proběhne ve dvou etapách, tedy každá lávka se bude opravovat samostatně. Před zahájením druhé etapy bude prověřena možnost rozšíření lávky o 0,2 či 1,2 m tak, aby vyhověla požadavkům na společné vedení pěší a cyklistické dopravy a navržené řešení bude konzultováno s orgány památkové ochrany. Bylo dohodnuto, že SŽDC se nebrání koordinaci rekonstrukce trati s projektem bezbariérového napojení Smíchovského nádraží a železničního mostu pro bezmotorovou dopravu. 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve svém písemném stanovisku podpořil myšlenku koordinace činností při přípravě rekonstrukce železničního mostu, oproti stanovisku MČ Praha 5 však zejména preferuje úrovňové vedení cyklistické dopravy v rámci současné uliční sítě. S tímto stanoviskem je vzhledem k obtížné prostupnosti řešeného území pro cyklistickou dopravu obtížené se ztotožnit a předpokládáme, že na dané téma proběhne další diskuse.

Národní památkový ústav v dopisu ze dne 10. 2. 2016 sdělil, že rozšíření lávek nepovažuje vzhledem k jejich památkové ochraně za vhodné. Zásahy do ocelových konstrukcí však mají velice specifický charakter a je žádoucí v rámci přímých konzultací zkoumat všechny možnosti řešení. Dne 22. 2. 2016 bylo na schůzce radního pro dopravu, p. Hnyka a ředitele ÚOP NPÚ v Praze. p. Šefců konstatováno, že rozšíření v minimálních parametrech vyžadovaných dopravně – stavebními normami je schůdné, je však podmíněno jeho vhodným technickým řešením. Proto bude provedeno společné místní šetření projektanta s odborníky NPÚ, pokud bude investor ochoten jej svolat. 

Přílohy ke stažení