Žádost o stavební povolení

27/03/2009
                                                                         Úřad:             ………………………………………………………….
                                                                         Ulice:             ………………………………………………………….
                                                                         PSČ, obec:    ………………………………………………………….
 
 
                                                                         V …………………………………dne………………….
 
 
 
Věc:      ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
 
podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 
 
ČÁST   A.
I. Stavebník
   fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)
   fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)
   právnická osoba
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby    
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:                      
   ano                  ne
 
II. Stavebník jedná  
  samostatně    
   je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa         sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
III.   Údaje o  stavbě a její stručný popis
  nová stavba nebo její změna
  soubor staveb
  podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury
  stavby zařízení staveniště
  územní rozhodnutí – územní souhlas ze dne …………………………..č.j……………………………..
 
Označení stavby, její účel (kapacita), půdorys, výška, tvar, vzhled a členění stavby, technické a výrobní zařízení budoucího provozu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. Místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené záměrem
 
obec
katastrální území
parcelní č.
druh pozemku podle katastru nemovitostí
výměra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví:  stavebníka           jiného vlastníka
Navrhuje-li se stavba na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze: 
 ano         ne
 
V. Sousední pozemky a stavby na nich
obec
katastrální území
parcelní č.
druh stavby na pozemku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedná-li se o více pozemků, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:
 ano         ne
 
VI. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VII. Rozsah a vybavení staveniště 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VIII. Zpracovatel projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
IX. Provedení stavby
Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
X. Navrhovaná stavba
   je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,
       doklad o tom je   součástí projektové dokumentace
                           v příloze žádosti
   je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů
      doklad o tom je     součástí projektové dokumentace
                           v příloze žádosti
 
             
XI. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
        Zahájení …………………………………………………………………………………………
        Dokončení ………………………………………………………………………………………
 
XII. Orientační náklad na provedení stavby: …………………………………………………………….
 
XIII.Seznam a adresy známých účastníků řízení
 
Jméno, příjmení
Název (u právnické a podnikající fyzické osoby)
Bydliště
Sídlo
                                                                       
                                                                        
 
 
             
 
 
 
 
 
 
Jedná-li se o více účastníků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
 ano         ne
 
XIV. K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba)
                                                                                                       ano      ne
s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                            ano      ne
 
V kladném případě uvést
rozsah záboru ……………………………………………………………………………………………..
dobu záboru………………………………………………………………………………………………..
druh prací ………………………………………………………………………………………………….
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      ………………………………………………..
                                                                                                               podpisKontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě