Vyjádření starostky Renáty Zajíčkové k reportáži TV Nova a situaci ve školce Prahy 5

27/08/2022

Praha 5 je jedna z největších částí metropole, zajišťuje kvalitní výuku ve 13 základních školách pro více než 6 000 žáků, v 21 mateřských školách pak pečuje o zhruba dva u půl tisíce předškolních dětí. Jedné z mateřinek se nyní dostává pozornosti médií. Důvodem je zavádějící reportáž TV Nova o pochybení jedné z kuchařek. Pochybení prokazatelně neohrozilo zdraví dětí, zřizovatele a mnoho rodičů však oprávněně pobouřilo.

 

V mateřince docházelo mezi lety 2020 a 2021 k používání igelitových pytlů při výdeji pokrmů, nikoliv však pro servírování pokrmů dětem, jak je veřejně prezentováno, ale pro uchovávání pokrmů (těstovin a knedlíků). Kontrolou hygienické stanice hlavního města Prahy (dále HSHMP) bylo zjištěno, že výrobce tyto sáčky deklaruje pro využití na odpad, dále v akreditované laboratoři ověřovala, zda používáním předmětných sáčků pro kontakt s potravinami (uchování teplých pokrmů) mohlo být ohroženo zdraví spotřebitelů. Závěr akreditované laboratoře zní: „nebyla prokázána zdravotní závadnost odebraného vzorku sáčků na odpad HDPE v rámci použití na uchovávání teplých pokrmů”.

 

Pochybení kuchařky bylo tedy již řešeno a vyřešeno v listopadu minulého roku. Ředitelka mateřinky zareagovala okamžitě, komunikuje jak s rodiči, tak s odborem, hygienou i Českou školní inspekcí. Interní i externí kontroly potvrdily pochybení, zároveň jeho velmi rychlé odstranění, ale i to, že nemělo žádný dopad na zdraví dětí. Což považuji za důležité. Nicméně když jsem poprvé viděla fotografie těstovin v pytli, vytočilo mě to a nedivím se ani rodičům, ani lavině naštvaných reakcí na sociálních sítích. To se opravdu stávat nemůže.

 

Řešení celé záležitosti je samozřejmě úkolem pro odbor školství městské části, který k věci přistupuje aktivně, věcně, transparentně, nápravy případných nedostatků požaduje na základě zjištění v rámci nezávislých kontrol. Odbor se bezchybně věnoval podnětu nespokojených rodičů, situaci ve školce a výdejně pokrmů, ale i opakovaným interním kontrolám zřizovatele. Z pohledu zřizovatele došlo k nápravě a nyní je vše v pořádku. Paní ředitelka nicméně obdrží vytýkací dopis a situaci ve školce budeme sledovat.

 

V mateřince jsou ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy prováděny opakované kontroly v posledních letech, např. v roce 2019 a 2022. Popisované „úkazy nehygienického servírování pokrmů“ nebyly ani v jednom případě kontrolou prokázány. Za poslední období nebyl v předmětné MŠ řešení ze strany HSHMP žádný alimentární výskyt, ani nebylo zjištěno pochybení při plnění stanovených legislativních požadavků, jak v samotné MŠ, tak také v provozovně školního stravování.

 

Zde předesílám, že tento problém nebyl jediným, který se v podnětu od rodičů objevil. Padaly další, dokonce velmi závažná, nikoli však podložená obvinění. Vše následně prověřila kontrola České školní inspekce. Žádné obvinění nebylo prokázáno. Proto jsem ve školce zorganizovala setkání rodičů, abych se jako radní pro školství Prahy 5 ujistila, že tato situace nemá negativní dopady na klima a úroveň práce s dětmi.

 

Po tomto setkání musím konstatovat, že z mého pohledu proti ředitelce aktivně až agresivně vystupuje menší část rodičů seskupených okolo bývalé nekvalifikované učitelky. Dle slov ředitelky této učitelce nebyla prodloužena pracovní smlouva z důvodu chybějící kvalifikace, výpověď učitelky tedy byla bezpředmětná. V celé kauze nejaktivnějším rodičem, požadujícím odstoupení ředitelky je manžel právě této bývalé učitelky a člověk aktivně působící v médiích. Právě on veřejně prohlašuje, že “ředitelku prostě zničí”, což řekl i mně osobně. Toto podle mého názoru stručně a jasně vystihuje pozadí událostí.

 

Ukazuje se, že jde o nešťastně vyhrocený osobní spor, dnes již dokonce spor dvou částí rodičů. Za ředitelkou totiž stojí neméně početná skupina rodičů. Ti potvrzují, že nezaregistrovali jediný problém a jsou se školkou spokojeni. K dispozici mám jejich dopisy, které potvrzují až nesmyslně urputnou snahu ředitelku školky dehonestovat. Ostře se vymezují proti agresivnímu způsobu, kterým je celá situace řešena, dále proti medializaci a manipulaci s fakty. Tyto dopisy se svolením rodičů případně zveřejním.

 

Zdůrazňuji, že paní ředitelku znám pouze pracovně, osobně se neznáme. Informace, která v reportáži TV Nova zazněla, není pravdivá. Stejně tak není pravdivá ani má citace z údajné nahrávky. Tímto vyzývám zástupce rodičů i redakci TV Nova, ať tuto nahrávku, která byla pořízena bez mého vědomí a souhlasu, zveřejní v nesestříhané podobě. Obě tyto nepravdy nyní doplňují dva měsíce starou reportáž TV Nova. Dodaly jí pouze bulvární náboj a bylo ji tak možné zrecyklovat, zpolitizovat a použít znovu. Smutný odraz dnešní doby.

 

Vytvářet mediální tlak na mateřskou školku, prohlubovat spory rodičů a ohrožovat pro děti nesmírně důležité pozitivní klima ve školce, to považuji za něco zcela nepochopitelného. Tím se dostáváme k Pirátům, kteří se bez minimální snahy o ověření faktů této neprofesionální a bulvární reportáže chopili ve snaze zatáhnout do kauzy také mě jako starostku městské části a radní pro školství. Chápu, že před volbami se hodí cokoli, co jim pomůže na sociálních sítích dehonestovat oponenty. Bohužel se ukazuje, že několik rodičů právě té aktivistické části má na Piráty úzkou vazbu. To je velmi neštastné.

 

Volby se blíží. Sílí útoky. Neberu to osobně, je to daň za veřejný život. Jen bych Pirátům a vlastně všem chtěla připomenout, že nás podlá demagogie a nepřímá lež v politické kultuře poměrně nedávno opět na čas pronajala východu. Kdo toto rozdělování společnosti u nás odstartoval, to snad nemusím zmiňovat. Určitě ale dodám, že právě Piráti proti němu vystupovali nejhlasitěji. Opravdu nerozumím tomu, proč se členové vládní demokratické strany ze společné koalice k podobným demagogiím snižují. Podněcují tím hysterii a nesnášenlivost mezi lidmi, navíc tak činí pouze z čistě politického kalkulu.

 

Ředitelka je po více jak čtyřiceti letech ve školství nyní v situaci, kterou si dokáže představit jen málokdo z nás. Jedni horlivě požadují její hlavu, jiní se jí zastávají, je vláčena médii, uměle zatažena do lokálního boje o radnici. Nyní je pod drobnohledem zřizovatele, který pečlivě prověřuje veškerá další možná pochybení a jako jednu z dalších možných variant nevylučuje ani její odvolání. To by však mělo přijít pouze ve chvíli, kdy se prokáže opravdu závažný důvod. V její prospěch zatím hovoří nejen výsledky opakovaných kontrol, ale i dopisy rodičů, kteří za ředitelkou stojí a vyjadřují se školkou spokojenost.

 

Jako starostka a radní pro školství do celého sporu vstupuji pouze jako mediátor na žádost velké skupiny rodičů. Naší společnou snahou je zklidnění situace. Podněty rodičů z obou stran sporu neberu na lehkou váhu. Právě proto k celé záležitosti přistupuji nestranně, s chladnou hlavou a potřebným odstupem. Myslím, že právě tak bychom k tomu měli přistupovat všichni. Včetně médií.

 

Mgr. Renáta Zajíčková,
starostka MČ Praha 5, radní pro školství

 

 

Stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy PRO TV NOVA

1. června 2022

„V předmětné MŠ jsou ze strany HSHMP prováděny opakované kontroly v posledních letech, např. v roce 2019 a 2022. Popisované „úkazy nehygienického servírování pokrmů“ nebyly ani v jednom případě kontrolou prokázány. Za poslední období nebyl v předmětné MŠ řešen ze strany HSHMP žádný alimentární výskyt, ani nebylo zjištěno pochybení při plnění stanovených legislativních požadavků, jak v samotné MŠ, tak také v provozovně školního stravování.

 

 Při posledních dvou kontrolách v květnu letošního roku, přičemž jedna z nich byla provedena na základě obdrženého podnětu, nebylo prokázáno žádné pochybení ze strany provozovatele předmětné MŠ. 

 

 Kontrolou bylo zjišťováno také používání igelitových pytlů při výdeji pokrmů, přičemž bylo ředitelkou předmětné MŠ sděleno, že v minulosti byly používány igelitové pytle, nikoliv však pro servírování pokrmů dětem, ale pro uchovávání pokrmů (těstovin a knedlíků). Dle sdělení paní ředitelky se jednalo o polyetylen HDPE, pytle vhodné pro styk s potravinami a tento materiál je, dle jejího sdělení, deklarován výrobcem jako odolný teplotám od -50 oC do 110 oC.

 

 V průběhu dalšího šetření, v rámci probíhající kontroly, HSHMP činila další potřebné kroky, a to včetně opakovaných kontrol přímo v prostorách dané MŠ:

 

  1/ HSHMP ověřovala, jak výrobce černých sáčků HDPE, které se dříve v MŠ, dle sdělení paní ředitelky, používaly částečně také při kontaktu s potravinami – na uchování teplých pokrmů, ve skutečnosti deklaruje jejich používání: kontrolou bylo zjištěno, že výrobce tyto sáčky deklaruje pro využití na odpad.

 Závěr HSHMP: předmětné sáčky neměly být v předmětné MŠ pro kontakt s potravinami – pro uchování teplých pokrmů – používány

 

  2/ HSHMP dále v akreditované laboratoři ověřovala, zda používáním předmětných sáčků pro kontakt s potravinami-uchování teplých pokrmů, mohlo být ohroženo zdraví spotřebitelů – závěr akreditované laboratoře: „nebyla prokázána zdravotní závadnost odebraného vzorku sáčků na odpad HDPE v rámci použití na uchovávání teplých pokrmů.


Dle sdělení paní ředitelky od měsíce listopadu 2021 již nejsou tyto pytle při výdeji pokrmů používány, což bylo ověřeno v rámci kontroly HSHMP, při které nebylo prokázáno používání těchto pytlů.

 

 V rámci edukace byla paní ředitelka ze strany HSHMP poučena o správném uchovávání pokrmů, kontrolou byly měřeny i teploty pokrmů – vždy vyhověly stanoveným požadavkům.“

 

 Celkový závěr: vzhledem ke zjištěnému pochybení bude s kontrolovaným subjektem zahájeno správní řízení s možností udělení finanční sankce.

   • Dopis spokojených rodičů – Ing. Roman Bém, MUDr. Lenka Škrhová, MUDr. Jan Škrha, PhD., Anna Dominici, NickyDominici, Bc. Jitka Hamouzová, Tomáš Samek, Jana Novotná, Bc. Jana Vranová, Dis., LukášMartínek, Mgr. Iva Bílá, Mgr. Radek Bílý
  • Dopis spokojených rodičů – manželé Odcházelovi
  • Dopis spokojených rodičů – paní Vránová
  • Dopis spokojených rodičů – manželé Jedličkovi
  • Odpověď Odboru školství Prahy 5 na podnět rodiče – 1
  • Odpověď Odboru školství Prahy 5 na podnět rodiče – 2

Odkaz na celý článek

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě