Tržní řád

Nařízení č. 13/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 27.6.2016 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., vydat toto nařízení, které nabývá účinnosti dne 14.7.2016.

Toto nařízení obsahuje  “Přílohu č. 1 tržního řádu”, ve které je taxativně uveden seznam tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době po 22:00, míst pro konání trhů, tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých prodejních míst, míst pro nabídku zboží a míst pro nabídku služby, kterou si můžete se souvisejícími dokumenty stáhnout v příloze.

Přílohy ke stažení