SPRÁVNÍ POPLATKY – aktuální sazebník na úseku živnostenského podnikání a úseku zemědělského podnikatele

24/08/2016

     Správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jehož přílohou je sazebník. Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání jsou v sazebníku uvedeny v části I. v položce 24, a u zemědělského podnikatele v položce 6, takto:

Pol.
Předmět
Částka
24 a)
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
1000,- Kč
24 b)
Další ohlášení živnosti
500,- Kč
24
c)
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
1000,- Kč
24 d)
Přijetí další žádosti o koncesi
500,- Kč
24 e)
Změna rozhodnutí o udělení koncese
500,- Kč
24
f)
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
500,- Kč
24 g)
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
100,- Kč
24 h)
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost
20,- Kč
za každou i započatou stránku
24
 i)
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona
50,- Kč
Pol.
Předmět
Částka

 Předmětem poplatku není:

 • Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 • Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 • Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 • Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky:

 • Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 • Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
 • Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
 • Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy  dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

Osvobození u zemědělského podnikatele:

Od poplatku podle položky číslo 6 písmene a) je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem, kterým je zákon č. 252/1997Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem poplatku není:

Změna uvedená v písmenu položky číslo 6 písmene c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

 • Pol.  6 a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence

1000

 • Pol.  6 b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

500

 • Pol.  6 c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele

100

 

Od 1.7.2010 nejsou osvobozeny od správních poplatků úkony vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (pokud sazba poplatku nepřevyšovala 2 000 Kč).

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje placení a výši správních poplatků, najdete zde: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634

Zákon č. 252/1997Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, si můžete v konsolidovaném znění stáhnout zde:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252 

 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455 .

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě