Oddělení vodního a odpadového hospodářství

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA (s účinností od 01.01.2021)

Odd. odpadového a vodního hospodářství upozorňuje, že s účinností od 01.01.2021 vstupuje v platnost zcela nová legislativa v oblasti odpadového hospodářství.  Jedná se o zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění. Nová legislativa přináší celou řadu významných změn.
V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme např. na skutečnost, že nově se závazná stanoviska z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty, vydávají pouze k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona, přičemž vyjádření z hlediska nakládání s odpady se nově vztahuje pouze ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Roční    HLÁŠENÍ   O   PRODUKCI   A   NAKLÁDÁNÍ   S   ODPADY   za rok 2020

                                                   může původce nebo oprávněná osoba podat pouze přes systém

                                       ISPOP   www.ispop.cz   (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností)

a to pomocí "Interaktivního PDF formuláře" přímo v ISPOP a nebo prostřednictvím specializovaných odpadářských programů.

! V systému ISPOP je třeba být zaregistrován - jinak nelze hlášení podat !

Důležité manuály z ISPOP
!!! Manuál pro ohlašovatele - pro ohlašování v roce 2021 !!!
!!! Manuál pro ohlašovatele - práce s formulářem F_ODP_PROD (hlášení o odpadech) v roce 2021 za rok 2020 !!!

Roční Hlášení o produkci a nakládání s odpady je možné vytvořit:
   *   pomocí specializovaných počítačových programů na odpadové hospodářství;
   *   nebo pomocí tzv. "Interaktivního PDF formuláře" - na stránkách ISPOP.

Způsoby ohlašování pomocí "Interaktivního PDF formuláře"
Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:
   a)   Prostřednictvím tlačítka "Odeslat do datové schránky" - při odeslání se uvádí ID datové schránky odesílatele
   b)   Prostřednictvím tlačítka "Odeslat on-line do ISPOP"
          -   bez elektronického podpisu,
          -   s elektronickým podpisem.

Roční Hlášení o produkci a nakládání s odpady  je  nutné  podat  do    15.    ÚNORA    2021.

Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace MŽP. Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese: http://www.cenia.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     PŘEPRAVA   NEBEZPEČNÝCH   ODPADŮ   se od 2. 5. 2018 ohlašuje pouze prostřednictvím systému

                                       SEPNO   www.sepno.cz   (Systému Evidence Přepravy Nebezpečných Odpadů)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-   Velkoobjemové kontejnery, tříděný a komunální odpad, čistota veřejných prostranství včetně dětských hřišť a další činnosti v samostatné působnosti MČ jsou agendou Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.

Podle Statutu hl. m. Prahy (vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP) vykonává agendu v přenesené působnosti podle zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek.

Na úseku vodního hospodářství:

Vykonává působnost obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 105 a 106 vodního zákona. Jedná se zejména o:
-   povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami podle § 8 vodního zákona,
-   vydávání stavebního povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona,
-   vydávání souhlasu k ohlášeným vodním dílům a vodohospodářským úpravám podle § 15a vodního zákona,
-   povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 vodního zákona,
-   vydávání souhlasu podle § 17 vodního zákona,
-   působnost povodňového orgánu v období mimo povodeň,
-   vykonávání vodoprávního dozoru,
-   vydávání závazných stanovisek podle § 104 odst. 9 vodního zákona,
-   ukládání pokut podle § 116 až § 125k vodního zákona.

Výjimkou jsou záležitosti, které nebyly Městské části svěřeny Statutem, tj. například:
-   některé záležitosti týkající se úpravny vod v Praze - Podolí,
-   vodního toku Vltavy,
-   schvalování havarijních plánů a řízení prací při zneškodňování havárií,
-   stanovování rozsahu záplavového území a další.

OŽP má dále kompetence svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích, a to např.:
-   přijímání oznámení provozovatele o přerušení nebo omezení dodávky vody,
-   ukládání sankcí a výkon dozoru nad dodržováním ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích.

Dále řeší přestupky na úseku vodního hospodářství.

Formuláře ke stažení (jedná se pouze o vzory včetně vysvětlivek)
jsou k dispozici v sekci Potřebuji vyřídit - Formuláře ke stažení a dále pod Odborem ochrany životního prostředí - odd. vodního a odpadového hospodářství - Vodní hospodářství a dále pak jsou k dispozici na odd. vodního a odpadového hospodářství, a dále jsou přílohou vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a vyhlášky č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Na úseku odpadového hospodářství:

-   zpracovává na základě hlášení podle odstavců 2, 5 a 6 § 39 zákona o odpadech evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu, údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto evidence zasílá každoročně do 15. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno, MŽP ČR a příslušnému krajskému úřadu,
-   kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí MŽP a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
-   má možnost zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo,
-   má možnost zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
-   vydává závazná stanoviska k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby z hlediska nakládání s odpady, Formuláře ke stažení: Způsob naložení se stavebními odpady (jedná se pouze o vzory vytvořené OŽP ÚMČ P 5),
-   dává vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,
-   ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, pokuty za porušení povinností stanovené zákonem o odpadech (§ 66 odst. 1) a současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
-   ukládá fyzickým osobám, které nejsou podnikateli, pokuty za přestupky a současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy:
a)   zbaví-li se autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se zákonem o odpadech,
b)   odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru,
-   kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadů v souladu se zákonem o odpadech a nebo zda využívají systému zavedeného obcí pouze na základě písemně uzavřené smlouvy s obcí,
-   kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,
-   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nevede v rozsahu a stanoveným způsobem evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,
-   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
-   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti nebo neposkytne pravdivé nebo úplné informace související s nakládáním s odpady,
-   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem nevybaví.

Formuláře ke stažení (jedná se pouze o vzory včetně vysvětlivek)
jsou k dispozici v sekci Potřebuji vyřídit - Formuláře ke stažení a dále pod Odborem ochrany životního prostředí - odd. vodního a odpadového hospodářství - Odpadové hospodářství a dále pak jsou přílohou, kromě vzorů způsobů naložení se stavebními odpady, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů.

Pozor
Uvedené formuláře jsou pouze orientační, protože při jejich vyplňování, podání a tím i splnění zákonných povinností je třeba být zaregistrován v příslušných systémech, přes které se elektronicky konkrétní hlášení a ohlášení provádí.
www.ispop.cz - ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností)
www.sepno.cz - SEPNO (Systém Evidence Přepravy Nebezpečných Odpadů)
Provozovatelem obou systémů je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Na úseku informatiky:

-   zabezpečuje náplň webových stránek odboru na internetu.