Oddělení územního rozvoje

V oblasti územního rozvoje:

- konzultuje a vyjadřuje se k záměrům, studiím a projektové dokumentaci staveb, k využití území a pozemků z hlediska koncepčních podkladových dokumentů a pravidel MČ,

- zpracovává podklady pro jednání orgánů samosprávy a na základě jejich usnesení připravuje návrhy vyjádření MČ,

- koordinuje stavební aktivity se záměry MČ,

- zastupuje MČ jako účastníka územních řízení ve smyslu stavebního zákona a příslušných ustanovení zákona o hl. m. Praze,

- zabezpečuje a podílí se na prezentaci MČ formou výstav, besed, v tisku apod.,

- řeší a projednává stížnosti a podněty veřejnosti vztahující se k územnímu rozvoji MČ.

 

V oblasti rozvoje dopravní infrastruktury:

- spolupracuje na vizi, projektové přípravě a realizaci změn dopravní infrastruktury na území MČ,

- konzultuje a vyjadřuje se k záměrům ve věci rozvoje dopravní infrastruktury,

- podílí se na plošné prostupnosti území MČ pro pěší a cyklistickou dopravu, včetně bezbariérových řešení a bezpečnostních prvků ve veřejném prostoru,

- navrhuje lokální a plošná dopravní opatření, jejichž cílem je zklidnění dopravy.