Oddělení umisťování staveb

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22 Praha 5.

 

Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a jeho prováděcími vyhláškami, provádí územní a stavební řízení pro umisťování a povolování  staveb. Vydává rozhodnutí, osvědčení a sdělení dle správního řádu např. řízení o výjimkách z vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecně technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.