Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně

Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně

likviduje škodlivé organismy včetně plevelů a invazních druhů rostlin dle zák. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,

spravuje městskou zeleň, parky, dětská hřiště a sportoviště

spravuje veřejná prostranství z hlediska čistoty a úklidu,

zajišťuje pasporty městské zeleně, dětských hřišť a sportovišť,

zajišťuje koordinaci s Magistrátem hl. města Prahy v oblasti velkoobjemových kontejnerů, komunálního odpadu, deratizace, sběrných dvorů apod.,

zajišťuje koordinaci s Technickou správou komunikací, městskou a státní policií v oblasti čistoty, porušování veřejného pořádku, apod.,

organizuje přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů,

v rámci schváleného rozpočtu MČ vykonává údržbu a správu veřejné zeleně dětských hřišť a sportovišť na území MČ v rámci pasportu zeleně,

vydává souhlasy k vjezdu na komunikace s instalovaným dopravním značením B1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) nebo B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou "mimo vozidel se souhlasem městské části", a to na základě předchozích usnesení RMČ,

vznáší připomínky k nařízení č. 18/2010 sb. hl. m. Prahy ve věci zimní údržby komunikací na území MČ,

zajišťování provozu linky PID č. 128 (dopravní obsluha Žvahova), zpracování dodatků ke smlouvě o financování provozu linky na příslušný rok.